Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 14

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

Data ogłoszenia:2009-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 14

Strona 1 z 11
L 109/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2009

DYREKTYWA KOMISJI 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Środki określone w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią komitetu, o którym mowa w art. 7 dyrektywy Rady 91/672/EWG z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie wzajemnego uznawania krajowych patentów żeglarskich uprawniających do przewozu rzeczy i osób żeglugą śródlądową (3),

uwzględniając dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej i uchylającą dyrektywę Rady 82/714/EWG (1), w szczególności jej art. 20 ust. 1 zdanie pierwsze,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 a także mając na uwadze, co następuje: W załączniku I do dyrektywy 2006/87/WE zapis w rozdziale 3 dotyczący Republiki Włoskiej otrzymuje brzmienie:

(1)

Od chwili przyjęcia dyrektywy 2006/87/WE w grudniu 2006 r. uzgodniono zmiany przepisów dotyczących inspekcji statków na Renie zgodnie z art. 22 Poprawionej konwencji o żegludze na Renie. W związku z tym należy wprowadzić odpowiednie zmiany do dyrektywy 2006/87/WE.

„Republika Włoska Wszystkie krajowe żeglowne drogi wodne”.

Artykuł 2 W załączniku II do dyrektywy 2006/87/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem I do niniejszej dyrektywy.

(2)

Należy zapewnić wydawanie wspólnotowego świadectwa statku oraz świadectwa statku zgodnie z przepisami dotyczącymi inspekcji statków na Renie na podstawie wymagań technicznych gwarantujących równoważny poziom bezpieczeństwa.

Artykuł 3 W załączniku V do dyrektywy 2006/87/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem II do niniejszej dyrektywy.

(3)

Należy włączyć równoważne przepisy w stosunku do przepisów dotyczących inspekcji statków na Renie w zakresie instalacji i kontroli eksploatacji silników wchodzących w zakres dyrektywy 97/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1997 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do środków dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych montowanych w maszynach samojezdnych nieporuszających się po drogach (2).

Artykuł 4 Państwa członkowskie posiadające śródlądowe drogi wodne, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE, wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 czerwca 2009 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów.

(4)

W celu uniknięcia przypadków zakłócenia konkurencji, jak również różnego poziomu bezpieczeństwa, zmiany w dyrektywie 2006/87/WE powinny być wprowadzone tak szybko, jak tylko to możliwe.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez państwa członkowskie.

(3) Dz.U. L 373 z 31.12.1991, s. 29.

(1) Dz.U. L 389 z 30.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 59 z 27.2.1998, s. 1.

30.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/15

Artykuł 5 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 6 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich, które posiadają śródlądowe drogi wodne, o których mowa w art. 1 ust. 1 dyrektywy 2006/87/WE.

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200930.4.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L109 - 47 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

 • Dz. U. L109 - 42 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

 • Dz. U. L109 - 41 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L109 - 40 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L109 - 37 z 200930.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L109 - 10 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L109 - 6 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L109 - 3 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L109 - 1 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.