Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

Data ogłoszenia:2009-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 3

Strona 1 z 2
30.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 z dnia 20 grudnia 1993 r. w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (1), w szczególności jego art. 139 i 157,

Zmniejszenie opłat powinno zapewnić właściwą równowagę między wspólnotowym systemem znaków towarowych a krajowymi systemami znaków towarowych, uwzględniając przy tym przyszły rozwój stosunków między Urzędem a urzędami własności intelektualnej w państwach członkowskich, w tym wynagrodzenie za usługi świadczone przez urzędy państw członkowskich. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2869/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) (2) i rozporządzenie Komisji (WE) nr 2868/95 z dnia 13 grudnia 1995 r. wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego (3). Aby zapewnić pewność prawną i jak największe korzyści zarówno dla użytkowników, jak i dla Urzędu, konieczny jest przepis przejściowy. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Opłat, Przepisów Wykonawczych i Procedury Izb Odwoławczych Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory),

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 139 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 40/94 przewiduje, że wysokość opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (zwanego dalej „Urzędem”) ustala się na poziomie, który zapewnia, że przychody Urzędu są wystarczające dla zrównoważenia jego budżetu.

(8)

(2)

Urząd generuje znaczne rezerwy gotówkowe. Oczekiwany jest kolejny wzrost przychodów Urzędu, którego skutkiem będzie nadwyżka budżetowa. Jest to zwłaszcza efekt opłat za zgłoszenia i rejestrację wspólnotowych znaków towarowych.

(9)

(3)

Zmniejszenie opłat byłoby zatem jednym ze środków służących do zapewnienia równowagi budżetowej i wspierających jednocześnie dostęp użytkowników do wspólnotowego systemu znaków towarowych.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 2869/95 wprowadza się następujące zmiany:

(4)

Aby zmniejszyć obciążenie administracyjne zarówno dla użytkowników, jak i dla Urzędu, należy uprościć strukturę opłat, ustalając kwotę opłaty za rejestrację wspólnotowego znaku towarowego na poziomie zerowym. Jedyną wymaganą opłatą będzie zatem opłata za zgłoszenie, a czas rozpatrywania wniosku o rejestrację może być znacznie skrócony, jeżeli przed zarejestrowaniem wspólnotowego znaku towarowego nie jest konieczne wniesienie opłaty za rejestrację.

1) w tabeli w art. 2 wprowadza się następujące zmiany: a) punkt 1 otrzymuje brzmienie: „1. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku indywidualnego [art. 26 ust. 2; zasada 4 lit. a)] b) punkt 1b otrzymuje brzmienie: „1b. Opłata podstawowa za zgłoszenie znaku indywidualnego drogą elektroniczną [art. 26 ust. 2; zasada 4 lit. a)]

(2) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, s. 33. (3) Dz.U. L 303 z 15.12.1995, s. 1.

1 050”;

(5)

W odniesieniu do rejestracji międzynarodowych wskazujących Wspólnotę Europejską ustalenie wysokości opłaty za rejestrację wspólnotowego znaku towarowego na poziomie zerowym oznacza, że kwota opłaty do zwrotu na mocy art. 149 ust. 4 lub art. 151 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 40/94 również musi być ustalona na poziomie zerowym.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200930.4.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L109 - 47 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

 • Dz. U. L109 - 42 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

 • Dz. U. L109 - 41 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L109 - 40 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L109 - 37 z 200930.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L109 - 14 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L109 - 10 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L109 - 6 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L109 - 1 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.