Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

Data ogłoszenia:2009-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 37

30.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/37

DECYZJE PRZYJĘTE WSPÓLNIE PRZEZ PARLAMENT EUROPEJSKI I RADĘ

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu

(Wersja skodyfikowana) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (4)

Procedura taka służy także ułatwianiu stopniowego wdrażania wspólnej polityki transportowej,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 71 ust. 1,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (1), po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Każde państwo członkowskie zamierzające przyjąć przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne dotyczące transportu kolejowego, drogowego lub żeglugi śródlądowej, które mogą znacznie zakłócić wdrażanie wspólnej polityki transportowej, we właściwym czasie informuje o nich na piśmie Komisję i równocześnie pozostałe państwa członkowskie.

Artykuł 2 1. W terminie dwóch miesięcy od otrzymania informacji, o której mowa w art. 1, Komisja kieruje do danego państwa członkowskiego opinię lub zalecenie; równocześnie informuje o tym pozostałe państwa członkowskie.

Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (3) została znacząco zmieniona (4). W celu zapewnienia jej jasności i zrozumiałości należy sporządzić jej wersję ujednoliconą. Osiągnięcie celów Traktatu w ramach wspólnej polityki transportowej wymaga utrzymania procedury uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, które państwa członkowskie zamierzają przyjąć w dziedzinie transportu. Procedura taka ułatwia ścisłą współpracę pomiędzy państwami członkowskimi a Komisją w osiąganiu celów Traktatu oraz zapobieganie powstawaniu rozbieżności w politykach transportowych państw członkowskich.

(2)

2. Każde państwo członkowskie może przedstawić Komisji swoje uwagi na temat przepisów, o których mowa; równocześnie komunikuje te uwagi pozostałym państwom członkowskim.

(3)

3. Jeżeli zażąda tego państwo członkowskie lub Komisja uzna to za stosowne, Komisja konsultuje się ze wszystkimi państwami członkowskimi w sprawie przepisów, o których mowa. W przypadku określonym w ust. 4 takie konsultacje mogą być prowadzone a posteriori w terminie dwóch miesięcy.

(1) Dz.U. C 324 z 30.12.2006, s. 36. (2) Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U. C 317 E z 23.12.2006, s. 598) i decyzja Rady z dnia 23 marca 2009 r. (3) Dz.U. 23 z 3.4.1962, s. 720/62. (4) Zob. załącznik I.

4. Na wniosek państwa członkowskiego Komisja może skrócić termin określony w ust. 1 lub wydłużyć go za zgodą tego państwa. Termin zostaje skrócony do piętnastu dni, jeżeli państwo członkowskie oświadczy, że proponowane przez nie przepisy mają pilny charakter. Komisja informuje inne państwa członkowskie o każdym takim skróceniu lub wydłużeniu terminu.

L 109/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2009

5. Państwo członkowskie wprowadza w życie przepisy, o których mowa, po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w ust. 4 lub po przekazaniu przez Komisję opinii lub zalecenia, z wyjątkiem sytuacji nadzwyczajnie pilnych wymagających natychmiastowego działania państwa członkowskiego. W takim przypadku państwo członkowskie niezwłocznie informuje Komisję i procedura określona w niniejszym artykule zostaje przeprowadzona a posteriori w terminie dwóch miesięcy od otrzymania takiej informacji.

Odesłania do uchylonej decyzji uznaje się za odesłania do niniejszej decyzji, zgodnie z tabelą korelacji w załączniku II.

Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Strasburgu, dnia 22 kwietnia 2009 r. Artykuł 3 Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu, zmieniona aktem określonym w załączniku I, zostaje uchylona. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

P. NEČAS

Przewodniczący

Przewodniczący

30.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/39

ZAŁĄCZNIK I Uchylona decyzja i jej zmiana (o których mowa w art. 3)

Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu Decyzja 73/402/EWG

(Dz.U. 23 z 3.4.1962, s. 720/62)

(Dz.U. L 347 z 17.12.1973, s. 48)

ZAŁĄCZNIK II Tabela korelacji

Decyzja Rady z dnia 21 marca 1962 r. ustanawiająca procedurę uprzedniej kontroli i konsultacji w odniesieniu do przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu

Niniejsza decyzja

Artykuły 1 i 2 — Artykuł 3 — —

Artykuły 1 i 2 Artykuł 3 Artykuł 4 Załącznik I Załącznik II

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200930.4.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L109 - 47 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

 • Dz. U. L109 - 42 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

 • Dz. U. L109 - 41 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L109 - 40 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L109 - 14 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L109 - 10 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L109 - 6 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L109 - 3 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L109 - 1 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.