Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 41

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

Data ogłoszenia:2009-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 41

30.4.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 109/41

DECYZJA RADY z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. (2009/353/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 181 w związku z art. 300 ust. 2 akapit drugi, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC) w czerwcu 2009 r. W związku z tym Komisja, reprezentująca Wspólnotę w Komitecie ds. Pomocy Żywnościowej, powinna zostać upoważniona do głosowania za przedłużeniem obowiązywania,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł Wspólnota w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej głosuje za przedłużeniem obowiązywania Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r. na okres jednego roku, z zastrzeżeniem warunku obowiązywania w tym samym okresie Konwencji o handlu zbożem z 1995 r., to znaczy do dnia 30 czerwca 2010 r. Niniejszym upoważnia się Komisję do wyrażania powyższego stanowiska w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej. Sporządzono w Luksemburgu, dnia 27 kwietnia 2009 r. W imieniu Rady

A. VONDRA

Konwencja o pomocy żywnościowej z 1999 r. (zwana dalej „Konwencją”) została zawarta w imieniu Wspólnoty Europejskiej decyzją Rady 2000/421/WE (1); okres jej obowiązywania został przedłużony decyzjami Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej z czerwca 2003 r., czerwca 2005 r., czerwca 2007 r. i czerwca 2008 r., w związku z czym obowiązuje ona do dnia 30 czerwca 2009 r. Dalsze przedłużenie obowiązywania Konwencji na okres jednego roku leży w interesie zarówno Wspólnoty, jak i jej państw członkowskich. Zgodnie z art. XXV lit. b) Konwencji przedłużenie jej obowiązywania jest uzależnione od tego, czy w tym samym okresie będzie obowiązywała Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. (2). Konwencja o handlu zbożem z 1995 r. obowiązuje do dnia 30 czerwca 2009 r., a decyzja w sprawie przedłużenia jej obowiązywania zostanie podjęta na posiedzeniu

(2)

Przewodniczący

(1) Dz.U. L 163 z 4.7.2000, s. 37. (2) Dz.U. L 21 z 27.1.1996, s. 49.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 41 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200930.4.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L109 - 47 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

 • Dz. U. L109 - 42 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

 • Dz. U. L109 - 40 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L109 - 37 z 200930.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L109 - 14 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L109 - 10 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L109 - 6 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L109 - 3 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L109 - 1 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.