Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 42

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

Data ogłoszenia:2009-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 42

Strona 1 z 4
L 109/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2009

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

(Jedynie tekst w języku greckim jest autentyczny)

(2009/354/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 94/57/WE z dnia 22 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych reguł i norm dotyczących organizacji dokonujących inspekcji i przeglądów na statkach oraz odpowiednich działań administracji morskich (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, uwzględniając pismo władz greckich z dnia 6 czerwca 2008 r., w którym wnosi się o rozszerzenie ograniczonego uznania dla Hellenic Register of Shipping („HRS”) zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE,

(4)

22 kwietnia 1998 r.; skutki tego uznania były ograniczone do Grecji. Po wygaśnięciu uznania na wniosek władz greckich przyznano nowe ograniczone uznanie na mocy decyzji Komisji 2001/890/WE (3) na drugi trzyletni okres, a skutki ponownie były ograniczone do Grecji. Uznanie organizacji zostało rozszerzone na mocy decyzji Komisji 2005/623/WE (4) z dnia 3 sierpnia 2005 r. na trzeci trzyletni okres ze skutkami ograniczonymi do Grecji i Cypru, na wniosek władz greckich i cypryjskich. Następnie w 2006 r., na wniosek władz Malty, uznanie zostało rozszerzone na Maltę na mocy decyzji Komisji 2006/382/WE (5) z dnia 22 maja 2006 r. przy zachowaniu tej samej daty wygaśnięcia.

uwzględniając pisma władz greckich z dnia 28 stycznia i 12 lutego 2009 r. potwierdzające wyżej wspomniany wniosek, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5)

Ograniczone uznanie Hellenic Register of Shipping wygasło dnia 3 sierpnia 2008 r.

Ograniczone uznanie na mocy art. 4 ust. 2 dyrektywy 94/57/WE jest uznaniem przyznawanym organizacjom znanym jako „towarzystwa klasyfikacyjne”, które spełniają wszystkie kryteria inne niż te określone w ust. 2 i 3 sekcji A „Ogólne” załącznika do tej dyrektywy, ale ograniczonym w czasie i zakresie po to, aby dana organizacja mogła zdobyć dalsze doświadczenie. Zgodnie z art. 4 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE decyzja w sprawie rozszerzenia takiego uznania nie uwzględnia kryteriów określonych w ust. 2 i 3 sekcji A załącznika, ale uwzględnia zapisy dotyczące działań organizacji na rzecz bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczaniu mórz, o których mowa w art. 9 ust. 2 wspomnianej dyrektywy. Każda decyzja w sprawie rozszerzenia ograniczonego uznania określa ewentualne warunki przyznania takiego rozszerzenia. Na wniosek władz greckich Komisja przyznała ograniczone uznanie dla Hellenic Register of Shipping na okres trzech lat na mocy decyzji 98/295/WE (2) z dnia

(2)

Komisja przeprowadziła ocenę Hellenic Register of Shipping zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 94/57/WE. Ocena opierała się na wynikach czterech inspekcji informacyjnych przeprowadzonych w 2006 r. i 2007 r. przez ekspertów Europejskiej Agencji ds. Bezpieczeństwa na Morzu (zwanej dalej EMSA), zgodnie z art. 2 lit. b) ppkt (iii) rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (6). Do udziału w ocenie zaproszono administracje cypryjską, grecką i maltańską; w związku z tym administracje te uczestniczyły w inspekcji przeprowadzonej w siedzibie organizacji we wrześniu 2006 r.

(6)

(3)

Po uwzględnieniu uwag organizacji ocena potwierdziła istnienie znacznej liczby elementów niezgodności z kryteriami określonymi w dyrektywie 94/57/WE, które miały poważny wpływ na funkcjonowanie głównych systemów i mechanizmów kontrolnych organizacji. Informacje o tych wnioskach przekazano trzem zainteresowanym administracjom, które ze swojej strony nie sformułowały żadnych uwag, oraz organizacji.

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 329 219 151 208 z z z z 14.12.2001, s. 72. 24.8.2005, s. 43. 6.6.2006, s. 31. 5.8.2002, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 42 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200930.4.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L109 - 47 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

 • Dz. U. L109 - 41 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L109 - 40 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L109 - 37 z 200930.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L109 - 14 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L109 - 10 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L109 - 6 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

 • Dz. U. L109 - 3 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L109 - 1 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.