Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

Data ogłoszenia:2009-04-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 6

Strona 1 z 4
L 109/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.4.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 356/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie wszczęcia przeglądu pod kątem nowego eksportera w świetle rozporządzenia Rady (WE) nr 452/2007 nakładającego ostateczne cło antydumpingowe na przywóz desek do prasowania pochodzących m.in. z Chińskiej Republiki Ludowej, uchylenia cła w odniesieniu do przywozu od jednego eksportera w tym kraju i poddania tego przywozu wymogowi rejestracji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4) D. PODSTAWY DOKONANIA PRZEGLĄDU

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wnioskodawca twierdzi, że prowadzi działalność w warunkach gospodarki rynkowej, jak określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, lub wnioskuje o indywidualne traktowanie zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Twierdzi on również, że nie dokonywał wywozu produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty w okresie objętym dochodzeniem, na podstawie którego ustalone zostały środki antydumpingowe, to znaczy w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. („pierwotny okres objęty dochodzeniem”), oraz że nie jest powiązany z jakimkolwiek producentem eksportującym produktu objętego postępowaniem, podlegającym powyższym środkom antydumpingowym.

A. WNIOSEK O DOKONANIE PRZEGLĄDU (1)

Komisja otrzymała wniosek o dokonanie przeglądu pod kątem nowego eksportera na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Wniosek został złożony przez przedsiębiorstwo Greenwood Houseware (Zuhai) Ltd. („wnioskodawca”), które jest producentem eksportującym z Chińskiej Republiki Ludowej („kraj, którego dotyczy postępowanie”).

(5)

Wnioskodawca twierdzi również, że rozpoczął wywóz produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty po upływie pierwotnego okresu objętego dochodzeniem.

E. PROCEDURA (6)

B. PRODUKT (2)

Producenci wspólnotowi, o których wiadomo, że są zainteresowani, zostali poinformowani o powyższym wniosku i otrzymali możliwość wyrażenia opinii. Nie otrzymano jednak żadnych uwag.

Produktem objętym postępowaniem są deski do prasowania, wolno stojące lub nie, z blatem wyposażonym w odsysanie pary lub ogrzewanie lub nadmuch lub bez tych funkcji, w tym również rękawniki, a także podstawowe części tych desek, tj. nogi, blaty i podstawy do żelazka, pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej („produkt objęty postępowaniem”), obecnie klasyfikowane w ramach kodów CN ex 3924 90 90, ex 4421 90 98, ex 7323 93 90, ex 7323 99 91, ex 7323 99 99, ex 8516 79 70 i ex 8516 90 00.

(7)

C. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI (3)

Obowiązującym obecnie środkiem jest ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem Rady (WE) nr 452/2007 (2), na podstawie którego przywóz do Wspólnoty produktu objętego postępowaniem pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej, w tym produktu objętego postępowaniem wytwarzanego przez wnioskodawcę, podlega ostatecznemu cłu antydumpingowemu w wysokości 38,1 %, z wyjątkiem kilku wymienionych z nazwy spółek podlegających indywidualnym stawkom cła.

Po zbadaniu dostępnych dowodów Komisja uznaje, że istnieją wystarczające dowody uzasadniające wszczęcie przeglądu pod kątem nowego eksportera na mocy art. 11 ust. 4 rozporządzenia podstawowego. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa poniżej w motywie 8 lit. c), zostanie ustalone, czy wnioskodawca działa w warunkach gospodarki rynkowej, określonych w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, albo czy wnioskodawca spełnia wymagania pozwalające na objęcie go indywidualną stawką cła zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Jeśli tak, zostanie obliczony indywidualny margines dumpingu wnioskodawcy oraz, w przypadku stwierdzenia dumpingu, zostanie określony poziom cła, któremu powinien podlegać przywóz od wnioskodawcy produktu objętego postępowaniem do Wspólnoty.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 109 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L109 - 52 z 200930.4.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa Atalanta/2/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia wkładów państw trzecich w operację wojskową Unii Europejskiej mającą na celu udział w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (Atalanta)

 • Dz. U. L109 - 47 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu oleożywicy likopenowej z pomidorów jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3036)

 • Dz. U. L109 - 42 z 200930.4.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 marca 2009 r. rozszerzająca ograniczone wspólnotowe uznanie dla Hellenic Register of Shipping (HRS) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 2130)

 • Dz. U. L109 - 41 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. ustanawiająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Komitetu ds. Pomocy Żywnościowej w odniesieniu do przedłużenia Konwencji o pomocy żywnościowej z 1999 r.

 • Dz. U. L109 - 40 z 200930.4.2009

  Decyzja Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka z Niemiec

 • Dz. U. L109 - 37 z 200930.4.2009

  Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 357/2009/WE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie procedury uprzedniej kontroli i konsultacji dla przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych proponowanych przez państwa członkowskie w dziedzinie transportu (Wersja skodyfikowana)

 • Dz. U. L109 - 14 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/46/WE z dnia 24 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą wymagania techniczne dla statków żeglugi śródlądowej (1)

 • Dz. U. L109 - 10 z 200930.4.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/35/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (przekształcenie) (1)

 • Dz. U. L109 - 3 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 355/2009 z dnia 31 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2869/95 w sprawie opłat na rzecz Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) i rozporządzenie (WE) nr 2868/95 wykonujące rozporządzenie Rady (WE) nr 40/94 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego

 • Dz. U. L109 - 1 z 200930.4.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 354/2009 z dnia 29 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.