Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 3

Strona 1 z 12
1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

— Chamaeleo camerunensis z Kamerunu, — Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo i Phelsuma masohoala z Madagaskaru.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 2, po konsultacji z Grupą ds. Przeglądu Naukowego, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła również, że z najnowszych dostępnych informacji wynika, iż nie jest już konieczne zawieszenie wprowadzania do Wspólnoty następujących gatunków: — Lynx lynx z Republiki Mołdowy i Ukrainy, — Lama guanicoe (obecnie znana jako Lama glama guanicoe) z Argentyny, — Hippopotamus amphibius z Rwandy, — Aratinga erythrogenys z Peru, — Dendrobates auratus i Dendrobates pumilio z Nikaragui, — Dendrobates tinctorius z Surinamu,

Artykuł 4 ust. 6 rozporządzenia (WE) nr 338/97 stanowi, że Komisja może wprowadzić ograniczenia odnoszące się do wprowadzania do Wspólnoty niektórych gatunków zgodnie z warunkami określonymi w lit. a)–d) rozporządzenia. Ponadto środki wykonawcze dotyczące takich ograniczeń ustanawia rozporządzenie Komisji (WE) nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady dotyczące wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (2). Wykaz gatunków, w odniesieniu do których zawieszono wprowadzanie do Wspólnoty, został ustalony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 811/2008 z dnia 13 sierpnia 2008 r. zawieszającym wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory (3). Na podstawie otrzymanych ostatnio informacji Grupa ds. Przeglądu Naukowego stwierdziła, że status ochronny niektórych gatunków wymienionych w załączniku A i B do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zostanie poważnie zagrożony, jeżeli ich wprowadzanie do Wspólnoty z niektórych krajów pochodzenia nie zostanie zawieszone. Należy zatem zawiesić wprowadzanie następujących gatunków: — Psittacus erithacus z Gwinei Równikowej, — Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi i Furcifer nicosiai z Madagaskaru,

(2)

— Plerogyra simplex, Hydnophora rigida i Blastomussa wellsi z Fidżi, — Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (poza Acanthastrea hemprichii) oraz Cynarina lacrymalis z Tonga.

(5)

(3)

Przeprowadzono konsultacje z wszystkimi krajami pochodzenia gatunków, które podlegają nowym ograniczeniom dotyczącym wprowadzania do Wspólnoty zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. Należy skorygować pewne niespójności pomiędzy załącznikami do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) a nazwami naukowymi zwierząt w odesłaniach do nomenklatury przyjętych na czternastym spotkaniu Konferencji Stron konwencji CITES. Wykaz gatunków, których wprowadzanie do Wspólnoty zostaje zawieszone, powinien zatem zostać zmieniony, a rozporządzenie (WE) nr 811/2008 powinno zostać zastąpione dla zapewnienia jasności.

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1. (2) Dz.U. L 166 z 19.6.2006, s. 1. (3) Dz.U. L 219 z 14.8.2008, s. 17.

L 110/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

(8)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dzikimi Gatunkami Fauny i Flory,

Artykuł 2 Rozporządzenie (WE) nr 811/2008 traci moc. Odesłania do uchylonego rozporządzenia odczytywane są jako odesłania do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 58 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

 • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

 • Dz. U. L110 - 52 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

 • Dz. U. L110 - 48 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

 • Dz. U. L110 - 46 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

 • Dz. U. L110 - 39 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

 • Dz. U. L110 - 37 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.