Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 37

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 37

1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/37

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/357/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (3)

Zgodnie z art. 1 decyzji 2007/134/WE, w skład ERBN wchodzi niezależna rada naukowa, której działanie ma wspomagać specjalna jednostka ds. realizacji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając decyzję nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. dotyczącą siódmego programu ramowego Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (1), w szczególności jej art. 2 i 3,

(4)

Rada naukowa składa się z uznanych naukowców, inżynierów i uczonych powoływanych przez Komisję i działających we własnym imieniu, niezależnie od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów. Rada działa zgodnie z mandatem określonym w art. 3 decyzji 2007/134/WE.

uwzględniając decyzję Rady 2006/972/WE z dnia 19 grudnia 2006 r. dotyczącą programu szczegółowego „Pomysły”, wdrażającego siódmy program ramowy Wspólnoty Europejskiej w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (2007–2013) (2), w szczególności jej art. 4 ust. 2 i 3,

(5)

Zgodnie z art. 4 ust. 1 decyzji 2007/134/WE w skład rady naukowej wchodzi maksymalnie 22 członków.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Zgodnie z siódmym programem ramowym celem programu szczegółowego „Pomysły” jest udzielanie wsparcia dla pionierskich badań inspirowanych przez naukowców we wszystkich dziedzinach nauki i inżynierii w zakresie wybranych przez nich zagadnień.

(6)

Trzech członków rady naukowej złożyło rezygnację z przyczyn osobistych: prof. Manuel CASTELLS, Otwarty Uniwersytet Katalonii; prof. Paul J. CRUTZEN, Instytut Chemii im. Maksa Plancka, Moguncja; prof. Lord MAY, Uniwersytet Oksfordzki.

(2)

Decyzją 2007/134/WE (3) Komisja ustanowiła Europejską Radę ds. Badań Naukowych (zwaną dalej „ERBN”), która służy realizacji programu szczegółowego „Pomysły”.

(7)

(1) Dz.U. L 412 z 30.12.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 400 z 30.12.2006, s. 224; sprostowanie w Dz.U. L 54 z 22.2.2007, s. 81. (3) Dz.U. L 57 z 24.2.2007, s. 14.

Zgodnie z art. 4 ust. 7 decyzji 2007/134/WE po złożeniu rezygnacji przez członka lub po wygaśnięciu niepodlegającej przedłużeniu kadencji Komisja powołuje nowego członka.

L 110/38

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

(8)

Zgodnie z art. 4 ust. 6 decyzji 2007/134/WE członkowie powoływani są na czteroletnią kadencję, z możliwością jednokrotnego jej przedłużenia na podstawie systemu rotacyjnego, który zapewni ciągłość prac rady naukowej. Zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji 2007/134/WE przyszłych członków mianuje Komisja na podstawie czynników i kryteriów określonych w załączniku I, po przeprowadzeniu niezależnej i przejrzystej procedury ich wyznaczenia uzgodnionej z radą naukową, włączając w to konsultacje ze środowiskiem naukowym oraz sprawozdanie dla Parlamentu i Rady. Przedmiotowa procedura przeprowadzona została z udziałem niezależnego komitetu identyfikacyjnego, którego sprawozdanie zostało przesłane do Parlamentu i Rady. Komitet przedstawił rekomendacje dla trzech nowych członków, które zostały przyjęte. Zgodnie z art. 4 ust. 4 decyzji 2007/134/WE mianowania przyszłych członków publikowane są zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (1),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Osoby wymienione w załączniku do niniejszej decyzji zostają niniejszym mianowane członkami rady naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych na czteroletnią kadencję.

(9)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

(10)

Sporządzono w Brukseli, dnia 27 kwietnia 2009 r.

W imieniu Komisji

Janez POTOČNIK

(1) Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK NOWI CZŁONKOWIE RADY NAUKOWEJ ERBN prof. Sierd A.P.L. CLOETINGH, Wolny Uniwersytet Amsterdam prof. Carlos M. DUARTE, Hiszpańska Rada ds. Badań Naukowych, Majorka prof. Henrietta L. MOORE, Uniwersytet w Cambridge

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 37 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 58 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

 • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

 • Dz. U. L110 - 52 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

 • Dz. U. L110 - 48 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

 • Dz. U. L110 - 46 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

 • Dz. U. L110 - 39 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

 • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L110 - 3 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.