Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 39

Strona 1 z 5
1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011) (2009/358/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 lit. a) i art. 18, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu powołanego zgodnie z art. 23 ust. 2 dyrektywy 2006/21/WE,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Informacje zawarte w zezwoleniach udzielonych na mocy art. 7 dyrektywy 2006/21/WE, które należy udostępnić wspólnotowym organom statystycznym, gdy zwrócą się one o takie informacje do celów statystycznych, określono w załączniku I. Artykuł 2 W przypadku gdy jedno lub więcej zdarzeń, o których mowa w art. 11 ust. 3 oraz art. 12 ust. 6 dyrektywy 2006/21/WE, ma miejsce w państwie członkowskim, co roku dane państwo członkowskie przekazuje Komisji informacje wyszczególnione w załączniku II na temat każdego zdarzenia. Informacje te obejmują okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku i przekazywanie są Komisji najpóźniej do dnia 1 lipca tego roku. Artykuł 3 Kwestionariusz znajdujący się w załączniku III stosowany jest przez państwa członkowskie do przekazywania informacji na temat wykonania dyrektywy, jak określono w art. 18 ust. 1 dyrektywy 2006/21/WE. Artykuł 4 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Celem niniejszej decyzji jest ustanowienie minimalnych wymogów w celu zapewnienia zharmonizowanego, terminowego i odpowiedniego zbierania oraz – w razie potrzeby – przekazywania informacji, o których mowa w art. 7 ust. 5, art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6 dyrektywy 2006/21/WE, a także opracowanie podstaw kwestionariusza, o którym mowa w art. 18 ust. 1 wymienionej dyrektywy. Przekazywane co roku informacje, o których mowa w art. 7 ust. 5, art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6 dyrektywy 2006/21/WE, powinny obejmować okres od dnia 1 maja do dnia 30 kwietnia następnego roku. Pierwsze sprawozdanie, o którym mowa w art. 18 ust. 1 dyrektywy 2006/21/WE, powinno obejmować okres od dnia 1 maja 2008 r. do dnia 30 kwietnia 2011 r. i powinno zostać przekazane Komisji do dnia 1 lutego 2012 r. W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego związanego z wykonaniem niniejszej decyzji, wykaz wymaganych informacji należy ograniczyć do informacji przydatnych do poprawy wdrożenia wymienionej dyrektywy. Podobnie przekazywanie co roku informacji, o których mowa w art. 11 ust. 3 i art. 12 ust. 6 dyrektywy 2006/21/WE, należy ograniczyć do państw członkowskich, w których takie zdarzenie ma miejsce w danym okresie.

(2)

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.

L 110/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

ZAŁĄCZNIK I Informacje, które należy uwzględnić w wykazie zezwoleń wydanych na mocy dyrektywy 2006/21/WE 1. Nazwa i adres obiektu unieszkodliwiania odpadów, właściwego organu odpowiedzialnego za wydawanie zezwoleń oraz właściwego organu odpowiedzialnego za przeprowadzanie kontroli. 2. Podstawowe informacje na temat wydanego zezwolenia, w tym data wydania, okres ważności, kategoria obiektu unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 9 wymienionej dyrektywy, opis etapu eksploatacji instalacji (faza eksploatacji, zamknięcia lub po zamknięciu). 3. W stosownych przypadkach – informacje na temat typu odpadów oraz krótki opis instalacji, a także procedur monitorowania i kontroli.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 58 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

 • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

 • Dz. U. L110 - 52 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

 • Dz. U. L110 - 48 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

 • Dz. U. L110 - 46 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

 • Dz. U. L110 - 37 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L110 - 3 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.