Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 46

L 110/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012) (2009/359/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Artykuł 1 1. Odpady uznaje są za opady obojętne w rozumieniu art. 3 ust. 3 dyrektywy 2006/21/WE, w przypadku gdy zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej, spełnione są wszystkie następujące kryteria:

uwzględniając dyrektywę 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 lit. f),

a) odpady te nie ulegną znacznemu rozpadowi lub rozpuszczeniu bądź innej znaczącej zmianie, która może mieć negatywny wpływ na środowisko lub zdrowie człowieka;

a także mając na uwadze, co następuje: b) maksymalna zawartość siarki siarczkowej w odpadach wynosi 0,1 %, lub maksymalna zawartość siarki siarczkowej w odpadach wynosi 1 % a wskaźnik potencjału neutralizacji, definiowany jako stosunek między potencjałem neutralizacji a potencjałem kwasowości ustalany na podstawie badania statycznego prEN 15875, jest większy niż 3;

(1)

Artykuł 3 ust. 3 dyrektywy 2006/21/WE zawiera definicję odpadów obojętnych.

(2)

Celem uzupełnienia definicji odpadów obojętnych jest ustanowienie jasnych kryteriów i warunków, zgodnie z którymi odpady pochodzące z przemysłu wydobywczego można uznać za odpady obojętne.

c) odpady nie grożą samozapaleniem i nie są palne;

(3)

W celu ograniczenia obciążenia administracyjnego związanego z wykonaniem przepisów niniejszej decyzji z technicznego punktu widzenia należy wyłączyć z określonych testów odpady, w przypadku których dostępne są odpowiednie informacje, oraz zezwolić państwom członkowskim na sporządzenie wykazów odpadów, które można uznać za odpady obojętne zgodnie z kryteriami ustanowionymi w niniejszej decyzji.

(4)

W celu zapewnienia jakości i reprezentatywności wykorzystanych informacji, niniejsza decyzja powinna być stosowana w ramach charakterystyki odpadów przeprowadzonej zgodnie z decyzją Komisji 2009/360/WE (2), a jej podstawę powinny stanowić te same źródła informacji.

d) zawartość substancji potencjalnie niebezpiecznych dla środowiska lub zdrowia człowieka w opadach, w szczególności As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V oraz Zn, w tym w samych drobnych cząstkach odpadów, jest tak niska, że nie stanowi znaczącego zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej. W celu uznania zawartości tych substancji za wystarczająco niską i niestanowiącą zagrożenia dla środowiska i zdrowia człowieka, nie może ona przekroczyć krajowych wartości progowych dla miejsc określanych jako nieskażone lub odpowiednich krajowych poziomów naturalnego tła;

e) odpady w znacznym stopniu pozbawione są produktów stosowanych w procesie wydobycia lub przeróbki, które mogą stanowić zagrożenie dla środowiska lub zdrowia człowieka.

(5)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3),

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15. (2) Zob. s. 48 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

2. Odpady można uznać za odpady obojętne bez przeprowadzania określonych testów, jeśli można wykazać, w sposób wymagany przez właściwe organy, że kryteria ustanowione w ust. 1 zostały odpowiednio uwzględnione i spełnione w oparciu o istniejące informacje lub obowiązujące procedury lub programy.

1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/47

3. Państwa członkowskie mogą sporządzić wykazy odpadów, które należy uznać za odpady obojętne zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 1 i 2.

Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Artykuł 2 Oceny, czy zgodnie z niniejszą decyzją dane odpady można uznać za odpady obojętne dokonuje się w ramach charakterystyki odpadów, o której mowa w decyzji 2009/360/WE, a jej podstawą są te same źródła informacji.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 58 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

 • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

 • Dz. U. L110 - 52 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

 • Dz. U. L110 - 48 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

 • Dz. U. L110 - 39 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

 • Dz. U. L110 - 37 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L110 - 3 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.