Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 48 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 48 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1) Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 15.

1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/49

Artykuł 2 Gromadzenie i ocena informacji 1. Informacje i dane niezbędne do charakterystyki odpadów gromadzone są w kolejności określonej w ust. 2–5. 2. Wykorzystuje się istniejące badania i opracowania, w tym istniejące zezwolenia, badania geologiczne, podobne miejsca, wykazy odpadów obojętnych, odpowiednie programy certyfikacji, europejskie lub krajowe normy dotyczące podobnych materiałów, które są zgodne z wymogami technicznymi określonymi w załączniku. 3. Ocenia się jakość i reprezentatywność wszystkich informacji i identyfikuje się ewentualne brakujące informacje. 4. W przypadku gdy stwierdza się brak informacji niezbędnych do charakterystyki odpadów, zgodnie z normą EN 14899 sporządza się plan pobierania próbek i zgodnie z nim dokonuje się ich pobrania. Plany pobierania próbek sporządza się w oparciu o odpowiednie dostępne informacje, w tym: a) cel zbierania danych; b) program badań i wymogi dotyczące pobierania próbek;

c) typ pobierania próbek, w tym pobieranie próbek z rdzeni wiertniczych, frontu eksploatacyjnego, przenośnika taśmowego, hałdy, stawu osadowego lub inny odpowiedni typ pobierania próbek; d) procedury i zalecenia dotyczące liczby próbek, ich wielkości, masy, opisu i sposobu postępowania. Wiarygodność i jakość wyników pobrania próbek podlega ocenie. 5. Wyniki procesu charakterystyki podlegają ocenie. W stosownych przypadkach gromadzone są dodatkowe informacje przy zastosowaniu tej samej metodologii. Wyniki końcowe wprowadza się do planu gospodarowania odpadami. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

L 110/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

ZAŁĄCZNIK WYMOGI TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW 1. Informacje ogólne Przegląd i zrozumienie ogólnych informacji na temat działalności wydobywczej i jej celów. Zebranie ogólnych informacji na temat: — działań poszukiwawczych, wydobywczych i przeróbczych, — typu i opisu zastosowanej metody wydobycia oraz innych zastosowanych procesów, — charakteru planowanego produktu końcowego. 2. Warunki geologiczne złóż przeznaczonych do eksploatacji Identyfikacja elementów odpadowych, które powstaną na skutek wydobycia i przeróbki, przy pomocy informacji dotyczących: — typu skał otaczających, ich składu chemicznego i mineralnego, w tym przeobrażeń hydrotermalnych skał mineralnych i skały płonnej, — typu złoża, w tym skał mineralnych bądź mineralizacji rozproszonej w skale, — typologii minerałów, ich składu chemicznego i mineralnego, w tym właściwości fizycznych takich jak gęstość, porowatość, zróżnicowanie wielkości cząstek, zawartość wody, obejmującej wyeksploatowane minerały, skałę płonną, minerały powstałe w procesach hydrotermalnych, — wielkości i geometrii złóż, — wietrzenia i przemian wzbogacających koncentrację minerałów pod względem chemicznym i mineralogicznym. 3. Typ odpadów i planowane postępowanie z nimi Opis typu wszystkich odpadów występujących podczas każdej działalności poszukiwawczej, wydobywczej i przeróbczej, w tym nadkładu, skały płonnej i odpadów przeróbczych, przy pomocy informacji dotyczących: — pochodzenia odpadów w miejscu wydobycia oraz procesu prowadzącego do powstawania odpadów, takiego jak poszukiwanie, wydobywanie, mielenie, wzbogacanie, — ilości odpadów, — opisu systemu transportu odpadów, — opisu substancji technicznych, które będą stosowane podczas przeróbki, — klasyfikacji odpadów zgodnie z decyzją Komisji 2000/532/WE (1), obejmującej właściwości niebezpieczne, — rodzaju planowanego obiektu unieszkodliwiania odpadów, ostatecznej formy ekspozycji odpadów oraz metody składowania odpadów w obiekcie unieszkodliwiania odpadów. 4. Geotechniczne właściwości odpadów Identyfikacja odpowiednich parametrów oceny swoistych właściwości fizycznych odpadów z uwzględnieniem typu obiektu unieszkodliwiania odpadów. Należy uwzględnić następujące parametry: granulometrię, plastyczność, gęstość, zawartość wody, stopień kompakcji, wytrzymałość na ścinanie, kąt tarcia, przenikalność, współczynnik porowatości, ściśliwość i konsolidację.

(1) Dz.U. L 226 z 6.9.2000, s. 3.

1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/51

5. Geochemiczne właściwości odpadów Wyszczególnienie właściwości chemicznych i mineralogicznych odpadów oraz wszelkich dodatków lub pozostałości w odpadach. Przewidywane zmiany składu chemicznego odcieku w czasie dla każdego typu odpadów, uwzględniając planowane postępowanie z nimi, w szczególności: — ocenę wymywalności metali, soli i anionów zawierających tlen w czasie przy pomocy testu wymywalności w zależności od pH, i/lub testu perkolacyjnego i/lub uwalniania w czasie i/lub innych odpowiednich badań, — w przypadku odpadów zawierających siarczki przeprowadza się badania statyczne lub kinetyczne w celu ustalenia powstawania kwaśnych odcieków (ADR) i wymywalności metalu w czasie.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 48 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 58 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

 • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

 • Dz. U. L110 - 52 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

 • Dz. U. L110 - 46 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

 • Dz. U. L110 - 39 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

 • Dz. U. L110 - 37 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L110 - 3 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.