Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 48

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 48

Strona 1 z 2
L 110/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013) (2009/360/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego oraz zmieniającą dyrektywę 2004/35/WE (1), w szczególności jej art. 22 ust. 1 lit. e),

Poziom szczegółowości gromadzonych informacji i związane z nimi potrzeby w zakresie pobierania próbek i przeprowadzania badań należy dostosować do typu odpadów, potencjalnych zagrożeń dla środowiska oraz planowanego obiektu unieszkodliwiana odpadów. Z technicznego punktu widzenia należy umożliwić przyjęcie wieloetapowego podejścia gwarantującego właściwą charakterystykę odpadów. Z technicznego punktu widzenia należy wykluczyć z części badań geochemicznych odpady uznane zgodnie z kryteriami ustanowionymi w decyzji Komisji 2009/359/WE (2) za odpady obojętne. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 18 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Zgodnie z przepisami dyrektywy 2006/21/WE plan gospodarowania odpadów, który musi zostać sporządzony przez operatora działającego w przemyśle wydobywczym i zatwierdzony przez właściwy organ, zawiera charakterystykę odpadów. Załącznik II wymienionej dyrektywy zawiera wykaz pewnych aspektów, które należy uwzględnić w charakterystyce odpadów.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Charakterystyka odpadów 1. Państwa członkowskie dopilnowują, aby charakterystyka odpadów, której dokonują operatorzy działający w przemyśle wydobywczym, była zgodna z niniejszą decyzją. 2. Charakterystyka odpadów obejmuje następujące kategorie informacji wyszczególnione w załączniku: a) informacje ogólne; b) warunki geologiczne złóż przeznaczonych do eksploatacji; c) typ odpadów i planowane postępowanie z nimi; d) geotechniczne właściwości odpadów; e) geochemiczne właściwości odpadów. 3. Na potrzeby oceny geochemicznych właściwości odpadów uwzględnia się kryteria definiowania odpadów obojętnych ustanowione w decyzji 2009/359/WE. Jeśli na podstawie tych kryteriów odpady zostaną uznane za „obojętne”, podlegają one wyłącznie określonej części badań geochemicznych, o których mowa w pkt 5 załącznika.

(2) Zob. s. 46 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9.

(2)

Celem charakterystyki odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego jest uzyskanie odpowiednich informacji na temat odpadów objętych gospodarowaniem, co pozwoli na ocenę i monitorowanie ich właściwości, zachowania się oraz cech charakterystycznych, a tym samym zagwarantowanie, że odpady te zostaną objęte długoterminowym gospodarowaniem w warunkach bezpiecznych dla środowiska. Ponadto charakterystyka odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego powinna pozwolić określić możliwości gospodarowania takimi odpadami i powiązane z nimi środki łagodzące w celu ochrony środowiska i zdrowia człowieka.

(3)

Niezbędne do charakterystyki odpadów pochodzących z przemysłu wydobywczego informacje i dane należy gromadzić na podstawie istniejących oraz odpowiednich i właściwych informacji lub, w razie potrzeby, na podstawie pobranych próbek i przeprowadzonych badań. Należy zagwarantować, że informacje i dane wykorzystywane do charakterystyki odpadów są właściwe, odpowiedniej jakości i reprezentatywne dla odpadów. Informacje te powinny być stosownie uzasadnione w planie gospodarowania odpadami, w sposób zadowalający dla właściwego organu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 48 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 58 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

 • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

 • Dz. U. L110 - 52 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

 • Dz. U. L110 - 46 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

 • Dz. U. L110 - 39 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

 • Dz. U. L110 - 37 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L110 - 3 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.