Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 52

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 52

L 110/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

(Jedynie teksty w językach fińskim i szwedzkim są autentyczne)

(2009/361/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych (rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku) (1), w szczególności jego art. 182 ust. 2 akapit pierwszy w powiązaniu z jego art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

odmian zbóż przeznaczonych do uprawy w Finlandii, które zostały przystosowane do warunków klimatycznych tego kraju i nie są uprawiane w pozostałych państwach członkowskich. Zezwolenie Komisji powinno ograniczać się do odmian zawartych w wykazie odmian fińskich, które są uprawiane jedynie w Finlandii.

(5)

Należy przewidzieć wymóg przedłożenia Komisji informacji na temat środków podjętych przez Finlandię celem zapewnienia zgodności z limitami określonymi w niniejszej decyzji. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

(6)

Pismem z dnia 10 grudnia 2008 r. rząd Finlandii zwrócił się z wnioskiem o zezwolenie na przyznanie pomocy rolnikom w latach 2009–2010 w odniesieniu do określonych ilości odmian nasion i materiału siewnego zbóż produkowanych wyłącznie w Finlandii ze względu na jej specyficzne warunki klimatyczne. Zgodnie z art. 182 ust. 2 akapit drugi rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 Finlandia przekazała Komisji odpowiednie sprawozdanie na temat skutków pomocy będącej przedmiotem zezwolenia. W związku z tym możliwe jest przyznanie pomocy krajowej w odniesieniu do nasion uprawnych na rok 2009. Wniosek Finlandii dotyczy zezwolenia na przyznanie pomocy na hektar w odniesieniu do określonych obszarów uprawy nasion gatunków należących do Gramineae (trawy) i Leguminosae (rośliny strączkowe) wymienionych w załączniku XIII do rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr z wyjątkiem Phleum pratense 1782/2003 (2), L (Tymotka), oraz w odniesieniu do określonych obszarów uprawy materiału siewnego zbóż. Pomoc, której dotyczy wniosek, musi spełniać wymogi określone w art. 182 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Pomoc dotyczy nasion i materiału siewnego

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Finlandii zezwala się, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2009 r., na przyznanie pomocy producentom prowadzącym działalność na jej terytorium i produkującym kwalifikowane nasiona oraz kwalifikowany materiał siewny zbóż, o których mowa w załączniku, w ramach limitów ilościowych określonych w tym załączniku. Zezwolenie dotyczy wyłącznie w krajowym rejestrze Finlandii w Finlandii. Artykuł 2 Finlandia zapewnia, przy pomocy odpowiedniego systemu kontroli, przyznawanie pomocy wyłącznie w odniesieniu do odmian, o których mowa w załączniku. Artykuł 3 Finlandia przekazuje Komisji wykaz odnośnych kwalifikowanych odmian i informuje o wszelkich zmianach dokonanych w tym wykazie oraz przekazuje Komisji informacje na temat obszarów i ilości nasion oraz materiału siewnego zbóż, w odniesieniu do których przyznano pomoc. Artykuł 4 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 stycznia 2009 r. odmian wymienionych i uprawianych jedynie

(2)

(3)

(4)

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 30 z 31.1.2009, s. 16.

1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/53

Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Finlandii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK Nasiona Kwalifikuje się: obszar uprawy kwalifikowanych nasion gatunków należących do Gramineae (trawa) i Leguminosae (rośliny strączkowe) wymienionych w załączniku XIII do rozporządzenia (WE) nr 73/2009, z wyjątkiem Phleum pratense L (Tymotka). 220 EUR 442 200 EUR

Maksymalna kwota pomocy na hektar: Maksymalny budżet: Materiał siewny zbóż Kwalifikuje się:

obszar uprawy kwalifikowanego materiału siewnego pszenicy, owsa, jęczmienia i żyta. 73 EUR 2 190 000 EUR

Maksymalna kwota pomocy na hektar: Maksymalny budżet:

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L110 - 58 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

 • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

 • Dz. U. L110 - 48 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

 • Dz. U. L110 - 46 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

 • Dz. U. L110 - 39 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

 • Dz. U. L110 - 37 z 20091.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

 • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L110 - 3 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

 • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.