Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 58

L 110/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję 2002/253/WE ustanawiającą definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3517)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/363/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, względniając decyzję nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 września 1998 r. ustanawiającą sieć nadzoru i kontroli epidemiologicznej chorób zakaźnych we Wspólnocie (1), w szczególności jej art. 3 lit. c), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

nicji przypadku grypy, co umożliwi właściwym organom krajowym przekazanie odpowiednich informacji do sieci wspólnotowej, zgodnie z art. 4 decyzji nr 2119/98/WE. Zgodnie z art. 9 rozporządzenia (WE) nr 851/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. ustanawiającego Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (4) (ECDC), ECDC dostarczyło, na wniosek Komisji, dokument techniczny dotyczący definicji przypadku dla tej choroby zakaźnej, pomagając Komisji i państwom członkowskim w opracowaniu strategii interwencyjnych w zakresie kontroli i reagowania. Definicje przypadku określone w załączniku do decyzji 2002/253/WE powinny zostać zaktualizowane na podstawie tego wkładu. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na podstawie art. 7 decyzji nr 2119/98/WE,

Zgodnie z pkt 2.1 załącznika I do decyzji Komisji 2000/96/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie stopniowego obejmowania chorób zakaźnych siecią wspólnotową zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2), „choroby, którym zapobiega szczepienie”, włącznie z „grypą”, objęte są kontrolą epidemiologiczną w ramach sieci wspólnotowej zgodnie z decyzją nr 2119/98/WE. Zgodnie z art. 2 decyzji Komisji 2002/253/WE z dnia 19 marca 2002 r. ustanawiającej definicje przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (3), definicje przypadku określone w załączniku do tej decyzji powinny być aktualizowane w niezbędnym zakresie na podstawie najnowszych danych naukowych. Zgłoszono kilka przypadków nowego wirusa grypy w Ameryce Północnej i ostatnio w niektórych państwach członkowskich. Wirus ten jest jedną z wielu form, które może przybrać choroba „grypa”, wyszczególniona w załączniku I do decyzji 2000/96/WE. Biorąc pod uwagę fakt, że ten nowy wirus może jednak powodować ryzyko wystąpienia pandemii grypy i wymaga natychmiastowej koordynacji między Wspólnotą i właściwymi organami krajowymi, należy opracować szczególną definicję przypadku odróżniającą go od bardziej ogólnej defi-

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2002/253/WE uzupełnia się dodatkową definicją przypadku zawartą w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 kwietnia 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 268 z 3.10.1998, s. 1. (2) Dz.U. L 28 z 3.02.2000, s. 50. (3) Dz.U. L 86 z 3.04.2002, s. 44.

(4) Dz.U. L 142 z 30.4.2004, s. 1.

1.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 110/59

ZAŁĄCZNIK Do załącznika do decyzji 2002/253/WE dodaje się następujące sformułowanie: „NOWY WIRUS GRYPY A(H1N1) (TAK ZWANY WIRUS GRYPY ŚWIŃ A(H1N1) I WIRUS GRYPY MEKSYKAŃSKIEJ) (1) Kryteria kliniczne Każda osoba, u której występuje jedno z następujących trzech kryteriów: — gorączka powyżej 38 °C ORAZ oznaki i objawy ostrej niewydolności oddechowej, — zapalenie płuc (poważna choroba układu oddechowego), — zgon z powodu ostrych zaburzeń oddychania o niewyjaśnionym podłożu. Kryteria laboratoryjne Co najmniej jeden z trzech następujących testów: — RT-PCR, — hodowla wirusa (wymagająca procedury BSL 3), — czterokrotny wzrost ilości szczególnych dla nowego wirusa grypy A(H1N1) przeciwciał neutralizujących (co pociąga za sobą konieczność podwójnego testu próbek surowicy, z choroby w jej ostrej fazie zakażenia, a następnie na etapie konwalescencji, przynajmniej 10–14 dni później). Kryteria epidemiologiczne Co najmniej jeden z trzech następujących objawów w ciągu 7 dni przed wystąpieniem choroby: — soba, która miała bliski kontakt z osobą, u której potwierdzono przypadek zakażenia nowym wirusem grypy A(H1N1), — soba, która podróżowała do miejsc, w których udokumentowano stałe przenoszenie się nowej grypy A(H1N1) między ludźmi, — soba pracująca w laboratorium, w którym testowane są próbki nowego wirusa A(H1N1). Klasyfikacja przypadków A. Przypadek badany Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne B. Przypadek prawdopodobny Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne, ORAZ w której przypadku wyniki laboratoryjne potwierdzają zakażenie wirusem grypy A niedającego się sklasyfikować podtypu. C. Przypadek potwierdzony Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne do potwierdzenia.

(1) Nazwa zostanie zmieniona zgodnie z definicją przedstawioną przez Światową Organizację Zdrowia.”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 110 POZ 58 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L110 - 54 z 20091.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3149)

  • Dz. U. L110 - 52 z 20091.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. zezwalająca Finlandii na przyznanie pomocy w odniesieniu do nasion i materiału siewnego zbóż na rok zbioru plonów 2009 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3078)

  • Dz. U. L110 - 48 z 20091.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca wymogi techniczne w odniesieniu do charakterystyki odpadów ustanowionej dyrektywą 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3013)

  • Dz. U. L110 - 46 z 20091.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 30 kwietnia 2009 r. uzupełniająca definicję odpadów obojętnych w związku z wykonaniem przepisów art. 22 ust. 1 lit. f) dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3012)

  • Dz. U. L110 - 39 z 20091.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie harmonizacji, regularnego przekazywania informacji oraz kwestionariusza, o których mowa w art. 22 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 dyrektywy 2006/21/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie gospodarowania odpadami pochodzącymi z przemysłu wydobywczego (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3011)

  • Dz. U. L110 - 37 z 20091.5.2009

    Decyzja Komisji z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniająca decyzję Komisji 2007/134/WE ustanawiającą Europejską Radę ds. Badań Naukowych (1)

  • Dz. U. L110 - 30 z 20091.5.2009

    Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/22/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie nakazów zaprzestania szkodliwych praktyk w celu ochrony interesów konsumentów (Wersja skodyfikowana) (1)

  • Dz. U. L110 - 27 z 20091.5.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 360/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

  • Dz. U. L110 - 3 z 20091.5.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 359/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zawieszające wprowadzanie do Wspólnoty okazów niektórych gatunków dzikiej fauny i flory

  • Dz. U. L110 - 1 z 20091.5.2009

    Rozporządzenie Komisji (WE) nr 358/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.