Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 35

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3199)

Data ogłoszenia:2009-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 35

Strona 1 z 5
5.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/35

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3199)

(Jedynie teksty w językach angielskim, czeskim, estońskim, greckim, litewskim, łotewskim, maltańskim, polskim, słowackim, słoweńskim i węgierskim są autentyczne)

(2009/366/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

31 marca 2009 r. o wynikach tej weryfikacji oraz niezbędnych poprawkach.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), w szczególności jego art. 30 i 39, po konsultacji z Komitetem ds. Funduszy Rolniczych, a także mając na uwadze, co następuje: Na podstawie rocznych sprawozdań finansowych doty­ czących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich przekazanych przez Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację wraz z wymaganymi infor­ macjami, rachunki agencji płatniczych, o których mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, muszą zostać rozliczone. Rozliczenie obejmuje komplet­ ność, dokładność i prawdziwość przekazanych ksiąg rachunkowych w świetle sprawozdań jednostek certyfiku­ jących. Upłynęły terminy, o których mowa w art. 7 ust. 2 rozpo­ rządzenia Komisji (WE) nr 885/2006 z dnia 21 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w zakresie akredytacji agencji płatniczych i innych jednostek, jak również rozliczenia rachunków EFGR i EFRROW (2), przyznane Republice Czeskiej, Estonii, Cyprowi, Łotwie, Litwie, Węgrom, Malcie, Polsce, Słowenii i Słowacji na przekazanie Komisji dokumentów, o których mowa w art. 8 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 oraz w art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 885/2006. Komisja sprawdziła przekazane informacje oraz powiado­ miła Republikę Czeską, Estonię, Cypr, Łotwę, Litwę, Węgry, Maltę, Polskę, Słowenię i Słowację przed dniem

W odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiej­ skich objętych art. 7 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 27/2004 z dnia 5 stycznia 2004 r. ustanawiającego przejściowe szczegółowe zasady stosowania rozporządze­ nia Rady (WE) nr 1257/1999 w odniesieniu do finanso­ wania przez Sekcję Gwarancji EFRG rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (3), wynik decyzji w sprawie rozliczenia należy odjąć od lub dodać do następnych płatności dokonywa­ nych przez Komisję.

(1)

(5)

W świetle dokonanych weryfikacji roczne sprawozdania finansowe oraz dokumenty towarzyszące pozwalają Komisji podjąć decyzję dotyczącą kompletności, dokład­ ności i prawdziwości przedłożonych ksiąg rachunkowych w przypadku niektórych agencji płatniczych. Szczegóły dotyczące tych kwot zostały opisane w sprawozdaniu podsumowującym, które zostało przedstawione Komite­ towi Funduszu łącznie z niniejszą decyzją.

(6) (2)

W świetle dokonanych weryfikacji informacje przekazane przez niektóre agencje płatnicze wymagają przeprowa­ dzenia dodatkowego dochodzenia, a ich rachunki nie mogą zostać rozliczone niniejszą decyzją.

(7)

W odniesieniu do wydatków na rozwój obszarów wiej­ skich objętych rozporządzeniem (WE) nr 27/2004, kwoty podlegające zwrotowi lub płatne w ramach decyzji w sprawie rozliczenia rachunków należy odjąć od lub dodać do następnych płatności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 51 z 20095.5.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (  Dz.U. L 330 z 9.12.2008)

 • Dz. U. L111 - 50 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2009 r. ustalająca na rok gospodarczy 2009/2010 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3158)

 • Dz. U. L111 - 44 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3217)

 • Dz. U. L111 - 31 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3039)

 • Dz. U. L111 - 23 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 33/07 (ex N 339/06 i N 729/06), który Niemcy zamierzają wdrożyć za pośrednictwem IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5581) (1)

 • Dz. U. L111 - 16 z 20095.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 360/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L111 - 5 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L111 - 3 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L111 - 1 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2009 z dnia 4 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.