Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 44 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3217)

Data ogłoszenia:2009-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 44 - Strona 3

Strona 3 z 4

(10)

W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

L 111/46

ZAŁĄCZNIK I ROZLICZENIE RACHUNKÓW AGENCJI PŁATNICZYCH ROK BUDŻETOWY 2008 Kwoty podlegające zwrotowi od lub płatne na rzecz państwa członkowskiego

PL

2008 – Wydatki/Dochody przyznane agencjom płatniczym, których rachunki są rozliczone = wydatki / przyznane dochody zadeklaro­ wane w deklaracji rocznej a wyłączone z rozliczenia = suma wydatków / przyznane dochody w deklaracjach miesięcznych b c=a+b Redukcje i zawieszenia Redukcje zgodne z art. w całym roku 32 rozporządzenia budżetowym (1) (WE) nr 1290/2005 Suma z uwzględnieniem redukcji i zawieszeń Zaliczki wypłacone państwom członkow­ skim w roku budżetowym Kwota podlegająca zwrotowi od (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego (2)

PC

Suma kolumn a i b

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

d

e

f=c+d+e

g

h=f–g

BE BG CZ DK DK DE EE IE EL ES FR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL

EUR EUR EUR DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

432 608 618,53 173 261 850,21 382 633 310,43 0,00 981 148 146,05 4 679 844 580,08 41 604 457,53 1 452 426 445,64 0,00 5 476 876 522,21 8 323 180 801,10 4 168 669 787,38 27 774 540,54 96 759 251,98 155 733 024,94 33 965 171,44 486 553 484,46 0,00 854 800 814,16 656 513 475,83 1 172 220 664,21

273 518 319,77 0,00 0,00 0,00 0,00 421 042 712,93 0,00 0,00 2 460 745 905,37 0,00 0,00 101 969 623,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 472 341,64 0,00 0,00 0,00

706 126 938,30 173 261 850,21 382 633 310,43 0,00 981 148 146,05 5 100 887 293,01 41 604 457,53 1 452 426 445,64 2 460 745 905,37 5 476 876 522,21 8 323 180 801,10 4 270 639 410,53 27 774 540,54 96 759 251,98 155 733 024,94 33 965 171,44 486 553 484,46 2 472 341,64 854 800 814,16 656 513 475,83 1 172 220 664,21

– 593,30 – 10 969,94 0,00 0,00 – 334 916,53 – 37 390,29 – 30 242,24 – 152 676,24 0,00 – 4 919 283,22 – 1 302 798,28 – 1 887 157,65 0,00 0,00 0,00 – 1 273,90 – 11 055,36 0,00 – 91 807,12 0,00 0,00

– 54 510,68 0,00 0,00 – 14 764,84 0,00 – 2 874 536,38 0,00 – 209 340,42 0,00 – 4 564 317,68 – 18 942 379,66 – 4 363 298,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 65 076,30 – 44 207,31 0,00

706 071 834,32 173 250 880,27 382 633 310,43 – 14 764,84 980 813 229,52 5 097 975 366,35 41 574 215,29 1 452 064 428,98 2 460 745 905,37 5 467 392 921,32 8 302 935 623,16 4 264 388 954,80 27 774 540,54 96 759 251,98 155 733 024,94 33 963 897,54 486 542 429,10 2 472 341,64 854 643 930,74 656 469 268,52 1 172 220 664,21

706 201 150,75 173 262 003,11 382 638 179,78 0,00 980 605 638,09 5 101 133 812,30 41 537 242,47 1 450 327 500,26 2 460 745 905,37 5 475 621 557,38 8 324 404 948,60 4 264 132 179,52 27 774 540,54 96 760 415,54 155 996 896,19 33 787 840,71 492 387 580,59 2 472 341,64 856 242 767,86 656 496 253,55 1 172 232 662,17

– 129 316,43 – 11 122,84 – 4 869,35 – 14 764,84 207 591,43 – 3 158 445,95 36 972,82 1 736 928,72 0,00 – 8 228 636,07 – 21 469 325,44 256 775,28 0,00 – 1 163,56 – 263 871,25 176 056,83 – 5 845 151,49 0,00 – 1 598 837,12 – 26 985,03 – 11 997,96

5.5.2009

5.5.2009

2008 – Wydatki/Dochody przyznane agencjom płatniczym, których rachunki są rozliczone = wydatki / przyznane dochody zadeklaro­ wane w deklaracji rocznej a wyłączone z rozliczenia = suma wydatków / przyznane dochody w deklaracjach miesięcznych b c=a+b Redukcje i zawieszenia Redukcje zgodne z art. w całym roku 32 rozporządzenia budżetowym (1) (WE) nr 1290/2005 Suma z uwzględnieniem redukcji i zawieszeń Zaliczki wypłacone państwom członkow­ skim w roku budżetowym Kwota podlegająca zwrotowi od (–) lub płatna na rzecz (+) państwa członkowskiego (2)

PC

Suma kolumn a i b

PL

d

e

f=c+d+e

g

h=f–g

PT RO SI SK FI SE SE UK UK

EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR GBP EUR

0,00 0,00 93 014 996,23 169 701 265,50 565 626 400,21 0,00 713 833 441,95 0,00 3 158 349 336,06

720 094 153,57 461 870 850,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

720 094 153,57 461 870 850,36 93 014 996,23 169 701 265,50 565 626 400,21 0,00 713 833 441,95 0,00 3 158 349 336,06

0,00 0,00 0,00 0,00 – 2 432,42 0,00 – 35 629,22 0,00 – 14 574 228,18

0,00 0,00 0,00 0,00 – 7 736,10 – 65 415,38 0,00 – 58 909,25 0,00

720 094 153,57 461 870 850,36 93 014 996,23 169 701 265,50 565 616 231,70 – 65 415,38 713 797 812,73 – 58 909,25 3 143 775 107,88

720 094 153,57 461 870 850,36 93 152 578,75 169 768 426,79 567 200 798,71 0,00 713 869 554,32 0,00 3 223 172 099,30

0,00 0,00 – 137 582,52 – 67 161,29 – 1 584 567,01

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

– 65 415,38 – 71 741,59 – 58 909,25 – 79 396 991,42

Wydatki PC

(3)

Dochody przeznaczone na określony cel (3) 6701 j

Fundusz cukrowniczy Wydatki (4) 05 02 16 02 k Dochody przeznaczone na określony cel (4) 6803 l Artykuł 32 (= e) Suma (= h)

05 07 01 06 i

6702 m n=i+j+k+l+m

BE BG CZ DK DK DE EE IE EL ES FR

EUR EUR EUR DKK EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

– 74 805,75 – 11 122,84 – 4 869,35 0,00 207 591,43 – 209 002,65 36 972,82 1 946 269,14 0,00 – 3 664 318,39 – 2 526 945,78

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 74 906,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– 54 510,68 0,00 0,00 – 14 764,84 0,00 – 2 874 536,38 0,00 – 209 340,42 0,00 – 4 564 317,68 – 18 942 379,66

– 129 316,43 – 11 122,84 – 4 869,35 – 14 764,84 207 591,43 – 3 158 445,95 36 972,82 1 736 928,72 0,00 – 8 228 636,07 – 21 469 325,44

L 111/47

L 111/48

Wydatki (3) PC 05 07 01 06 i

Dochody przeznaczone na określony cel (3) 6701 j

Fundusz cukrowniczy Wydatki (4) 05 02 16 02 k Dochody przeznaczone na określony cel (4) 6803 l Artykuł 32 (= e) Suma (= h)

6702 m n=i+j+k+l+m

PL

IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE SE UK UK

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR SEK EUR GBP EUR

4 620 073,36 0,00 – 1 035,93 – 263 563,31 176 056,83 – 5 845 151,49 0,00 – 1 444 785,70 17 222,28 – 11 997,96 0,00 0,00 – 137 582,52 3 555,47 – 1 521 889,93 0,00 – 71 741,59 0,00 – 79 396 991,42

0,00 0,00 – 127,63 – 307,94 0,00 0,00 0,00 – 88 975,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 70 716,76 – 54 940,99 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

– 4 363 298,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 65 076,30 – 44 207,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 – 7 736,10 – 65 415,38 0,00 – 58 909,25 0,00

256 775,28 0,00 – 1 163,56 – 263 871,25 176 056,83 – 5 845 151,49 0,00 – 1 598 837,12 – 26 985,03 – 11 997,96 0,00 0,00 – 137 582,52 – 67 161,29 – 1 584 567,01 – 65 415,38 – 71 741,59 – 58 909,25 – 79 396 991,42

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(1) Redukcje i zawieszenia oznaczają pozycje uwzględnione w systemie płatniczym, do których dodano w szczególności korekty związane z przekroczeniem terminów płatności w sierpniu, wrześniu i październiku 2008 r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 44 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 51 z 20095.5.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (  Dz.U. L 330 z 9.12.2008)

 • Dz. U. L111 - 50 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2009 r. ustalająca na rok gospodarczy 2009/2010 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3158)

 • Dz. U. L111 - 35 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3199)

 • Dz. U. L111 - 31 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3039)

 • Dz. U. L111 - 23 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 33/07 (ex N 339/06 i N 729/06), który Niemcy zamierzają wdrożyć za pośrednictwem IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5581) (1)

 • Dz. U. L111 - 16 z 20095.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 360/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L111 - 5 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L111 - 3 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L111 - 1 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2009 z dnia 4 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.