Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 5

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

Data ogłoszenia:2009-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 5

Strona 1 z 6
5.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 111/5

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

za zmiany zgodnie z art. 19 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 i poddać decyzji Komisji.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (1), w szczególności jego art. 91, a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 ustanawiające ramy prawne dla wsparcia przez EFRROW rozwoju obszarów wiejskich na terytorium Wspólnoty zostało zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 74/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (2). W związku z tym rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 (3) należy uzupełnić o dodatkowe szczegó­ łowe przepisy wykonawcze. Wygaśnięcie systemu kwot mlecznych, obowiązującego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych („rozporządze­ nie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (4) wymaga szczególnego wysiłku od producentów mleka. Należy zatem wycofać, z początkiem okresu programowania, ograniczenie wsparcia inwestycyjnego dla gospodarstw mleczarskich zobowiązanych do przestrzegania kwot produkcyjnych przydzielanych indywidualnym gospodar­ stwom. Rozporządzeniem (WE) nr 74/2009 ustanowiono wymóg dokonania zmian w krajowych planach strate­ gicznych. Należy określić minimalny zakres tych zmian. Ze względu na wagę priorytetów określonych w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005 zmiany w programach rozwoju obszarów wiejskich dokonane po pierwszym wdrożeniu tego artykułu należy uznać

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 277 z 21.10.2005, 30 z 31.1.2009, s. 368 z 23.12.2006, 299 z 16.11.2007, s. 1. 100. s. 15. s. 1. (5)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 74/2009 zawiera wykaz poten­ cjalnych skutków, których osiągnięciu służą operacje powiązane z priorytetami, o których mowa w art. 16a rozporządzenia (WE) nr 1698/2005. Wykaz ten nie jest wyczerpujący, w związku z czym państwa członkowskie mogą proponować dodatkowe potencjalne skutki, których osiągnięciu służą wspomniane powyżej operacje. Jednakże w celu zapewnienia zgodności z określonymi już potencjalnymi skutkami oraz w celu ogólnego wzmocnienia operacji powiązanych z nowymi wyzwa­ niami możliwość proponowania przez państwa człon­ kowskie dodatkowych potencjalnych skutków należy poddać ocenie Komisji oraz opinii Komitetu ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich. W związku z tym zmiany wprowa­ dzające nowe potencjalne skutki należy poddać decyzji Komisji.

(6)

(2)

Uwzględniwszy dużą ilość przypadków, w których zmiany dotyczą mało istotnych wyjątków odnoszących się do zasad wytyczania granic pomiędzy wspólnymi organizacjami rynków a rozwojem obszarów wiejskich, oraz w celu ograniczenia obciążeń administracyjnych Komisja powinna zaprzestać podejmowania decyzji w sprawie zmian dotyczących zmian odnoszących się do wyjątku, o którym mowa w art. 5 ust. 6 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1698/2005. Zgodnie z powyższym tego rodzaju zmiany powinny zostać skreślone z wykazu w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1974/2006.

(7)

Ze względu na reformę wspólnej organizacji rynków należy określić treść i kryteria biznes planów dotyczących wsparcia dla gospodarstw w fazie restrukturyzacji.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 5 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 51 z 20095.5.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (  Dz.U. L 330 z 9.12.2008)

 • Dz. U. L111 - 50 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2009 r. ustalająca na rok gospodarczy 2009/2010 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3158)

 • Dz. U. L111 - 44 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3217)

 • Dz. U. L111 - 35 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3199)

 • Dz. U. L111 - 31 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3039)

 • Dz. U. L111 - 23 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 33/07 (ex N 339/06 i N 729/06), który Niemcy zamierzają wdrożyć za pośrednictwem IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5581) (1)

 • Dz. U. L111 - 16 z 20095.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 360/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L111 - 3 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L111 - 1 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2009 z dnia 4 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.