Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 50

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2009 r. ustalająca na rok gospodarczy 2009/2010 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3158)

Data ogłoszenia:2009-05-05


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 50

L 111/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

5.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 4 maja 2009 r. ustalająca na rok gospodarczy 2009/2010 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji przyznawanej w ramach tymczasowego systemu restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3158)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2009/368/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiające tymczasowy system restruktu­ ryzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1), uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 968/2006 z dnia 27 czerwca 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 ustanawia­ jącego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrow­ niczego we Wspólnocie (2), w szczególności jego art. 13 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

z których zrezygnowało dane państwo członkowskie w roku gospodarczym 2009/2010,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Przypadające na dane państwo członkowskie kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfi­ kacji, o których mowa odpowiednio w art. 6 i 7 rozporządzenia (WE) nr 320/2006, ustalone na podstawie kwot cukru wyrażo­ nych w tonach, z których zrezygnowało dane państwo człon­ kowskie w roku gospodarczym 2009/2010, są określone w załączniku do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest skierowana do Królestwa Hiszpanii.

Komisja ustali kwoty pomocy przyznawanej każdemu państwu członkowskiemu na rzecz dywersyfikacji zgodnie z art. 6 rozporządzenia (WE) nr 320/2006 oraz dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji zgodnie z art. 7 wymienionego rozporządzenia. Zgodnie z art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 968/2006 kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji obliczane są na podstawie kwot cukru wyrażonych w tonach,

Sporządzono w Brukseli, dnia 4 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

(2)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 58 z 28.2.2006, s. 42. (2) Dz.U. L 176 z 30.6.2006, s. 32.

ZAŁĄCZNIK Kwoty pomocy na rzecz dywersyfikacji i dodatkowej pomocy na rzecz dywersyfikacji na rok gospodarczy 2009/2010

(EUR) Państwo członkowskie Pomoc na rzecz dywersyfikacji Dodatkowa pomoc na rzecz dywersyfikacji

Hiszpania

10 304 268,00

23 197 020,93

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 111 POZ 50 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L111 - 51 z 20095.5.2009

  Sprostowanie do dyrektywy Komisji 2008/113/WE z dnia 8 grudnia 2008 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/414/EWG w celu włączenia do niej niektórych mikroorganizmów jako substancji czynnych (  Dz.U. L 330 z 9.12.2008)

 • Dz. U. L111 - 44 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3217)

 • Dz. U. L111 - 35 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji dotyczących wydatków w zakresie środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3199)

 • Dz. U. L111 - 31 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2009 r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu likopenu z Blakeslea trispora jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3039)

 • Dz. U. L111 - 23 z 20095.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 października 2008 r. w sprawie środka pomocy C 33/07 (ex N 339/06 i N 729/06), który Niemcy zamierzają wdrożyć za pośrednictwem IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 5581) (1)

 • Dz. U. L111 - 16 z 20095.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/24/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ochrony prawnej programów komputerowych (Wersja skodyfikowana) (1)

 • Dz. U. L111 - 13 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 360/2009 ustalające należności celne przywozowe w sektorze zbóż mające zastosowanie od dnia 1 maja 2009 r.

 • Dz. U. L111 - 5 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 363/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1974/2006 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)

 • Dz. U. L111 - 3 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 362/2009 z dnia 4 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L111 - 1 z 20095.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 361/2009 z dnia 4 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.