Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 112 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2009 z dnia 5 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lapin Poron liha (ChNP))

Data ogłoszenia:2009-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 112 POZ 3

6.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 366/2009 z dnia 5 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lapin Poron liha (ChNP))

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 510/2006 z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie ochrony oznaczeń geograficznych i nazw pochodzenia produktów rolnych i środków spoży­ wczych (1), w szczególności jego art. 7 ust. 5, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

członkowskie do osiągnięcia wzajemnego porozumienia zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami. W terminie sześciu miesięcy Finlandia i Szwecja doszły do porozumienia, o którym poinformowały Komisję dnia 27 lutego 2009 r. Na mocy tego porozumienia Szwecja nie sprzeciwia się rejestracji nazwy „Lapin Poron liha”. Ustalono, że etykietowania mięsa z reniferów lub produktów z mięsa reniferów pochodzących ze szwedz­ kiej Laponii należy dokonywać z poszanowaniem art. 13 rozporządzenia (WE) nr 510/2006. Uzyskane porozumienie nie wprowadza zmian do elementów opublikowanych na mocy art. 6 ust. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 510/2006. Należy zatem zarejes­ trować nazwę „Lapin Poron liha” zgodnie z art. 7 ust. 4 wymienionego rozporządzenia,

Zgodnie z art. 6 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 510/2006 i na mocy art. 17 ust. 2 wymienionego rozpo­ rządzenia wniosek Finlandii o rejestrację nazwy „Lapin Poron liha” został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2). Komisja otrzymała w dniu 26 czerwca 2008 r. oświad­ czenie o sprzeciwie ze strony Szwecji zgodnie z art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 510/2006. Sprzeciw ten opiera się na podstawie art. 7 ust. 3 akapit pierwszy lit. a), c) i d) wymienionego rozporządzenia. W swoim oświad­ czeniu o sprzeciwie Szwecja twierdzi, że nie są spełnione warunki, o których mowa w art. 2 wymienionego rozpo­ rządzenia, w celu rejestracji, że rejestracja przedmiotowej nazwy zagrażałaby innym istniejącym nazwom, markom lub produktom oraz że przedmiotowa nazwa jest gene­ ryczna. Komisja oceniła wymieniony sprzeciw jako zasadny i pismem z dnia 4 sierpnia 2008 r. wezwała oba państwa

(5)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Nazwa wymieniona w załączniku do niniejszego rozporządze­ nia zostaje zarejestrowana. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 93 z 31.3.2006, s. 12. (2) Dz.U. C 19 z 25.1.2008, s. 22.

L 112/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2009

ZAŁĄCZNIK Produkty rolne przeznaczone do spożycia przez ludzi wymienione w załączniku I do Traktatu: Klasa 1.1. FINLANDIA Lapin Poron liha (ChNP) Mięso świeże (i podroby)

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 112 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 9 z 20096.5.2009

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

 • Dz. U. L112 - 7 z 20096.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2009 z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L112 - 5 z 20096.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2009 z dnia 5 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Znojemské pivo (ChOG))

 • Dz. U. L112 - 1 z 20096.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.