Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 112 POZ 9

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta)

Data ogłoszenia:2009-05-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 112 POZ 9

6.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 112/9

III

(Akty przyjęte na mocy Traktatu UE)

AKTY PRZYJĘTE NA MOCY TYTUŁU V TRAKTATU UE

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta) (2009/369/WPZiB)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA,

wspólnie zajmą się kwestiami zaangażowania swoich sił w operację. KPiB, który sprawuje kontrolę polityczną nad operacją i kieruje nią strategicznie, będzie uwzględniał opinie wydane przez KU.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci,

(4)

uwzględniając wspólne działanie Rady 2008/851/WPZiB z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie operacji wojskowej Unii Euro­ pejskiej mającej na celu udział w powstrzymywaniu, zapobie­ ganiu i zwalczaniu aktów piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii (1) (Atalanta), w szczególności jego art. 10 ust. 5,

Zgodnie z art. 6 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i do Trak­ tatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, Dania nie uczestniczy w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie decyzji i działań Unii Europejskiej, które dotyczą kwestii obronnych,

a także mając na uwadze, co następuje:

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

(1)

Na mocy art. 10 ust. 5 wspólnego działania 2008/851/WPZiB, Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPiB) do podjęcia odpowiednich decyzji w sprawie ustanowienia komitetu uczestników (KU) operacji Atalanta.

Artykuł 1 Ustanowienie i zakres uprawnień Niniejszym ustanawia się komitet uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta). Zakres uprawnień komi­ tetu uczestników określony jest w konkluzjach z posiedzeń Rady Europejskiej w Nicei w grudniu 2000 r. i tych z Brukseli w październiku 2002 r.

(2)

W konkluzjach z posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7, 8 i 9 grudnia 2000 r. i tych z Brukseli w dniach 24 i 25 października 2002 r. przewidziano uzgodnienia dotyczące udziału państw trzecich w operacjach zarządzania kryzysowego i ustanowienia KU.

Artykuł 2 Skład 1. Skład komitetu uczestników jest następujący:

(3)

KU będzie odgrywał kluczową rolę w bieżącym zarzą­ dzaniu operacją Atalanta. Komitet będzie stanowił główne forum, na którym państwa uczestniczące

(1) Dz.U. L 301 z 12.11.2008, s. 33.

— przedstawiciele wszystkich państw członkowskich;

L 112/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.5.2009

— przedstawiciele państw trzecich biorących udział w operacji i mających w niej znaczący udział wojskowy, o których mowa w załączniku. 2. Dowódca operacji UE, dyrektor generalny Sztabu Wojsko­ wego Unii Europejskiej lub ich przedstawiciele oraz przedstawi­ ciele Komisji uczestniczą w posiedzeniach komitetu uczest­ ników. 3. Do udziału w odpowiednich częściach dyskusji mogą być zaproszone w stosownych przypadkach osoby trzecie. Artykuł 3 Przewodniczący Nie naruszając prerogatyw prezydencji przewodniczącym KU będzie Sekretarz Generalny/Wysoki Przedstawiciel lub jego przedstawiciel konsultujący się ściśle z prezydencją i z przewod­ niczącym Komitetu Wojskowego Unii Europejskiej (CEUMC) lub jego przedstawicielem. Artykuł 4 Posiedzenia 1. Posiedzenia komitetu uczestników są regularnie zwoły­ wane przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okolicz­ ności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek członka mogą być zwołane posiedzenia nadzwyczajne. 2. Przed posiedzeniem przewodniczący udostępnia wstępny porządek obrad oraz dokumenty odnoszące się do posiedzenia. Po każdym posiedzeniu podawane jest do wiadomości stre­ szczenie obrad. Artykuł 5 Procedura 1. Z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 3 i bez uszczerbku dla kompetencji KPiB oraz obowiązków dowódcy operacji UE, — zasadę jednomyślności przedstawicieli państw wnoszących wkład do operacji wymagana jest w sytuacji gdy KU podej­ muje decyzje w sprawie bieżącego zarządzania operacją;

— jednomyślność członków KU wymagana jest gdy komitet uczestników przedstawia zalecenia dotyczące wprowadzenia ewentualnych dostosowań do planowania operacyjnego, także ewentualnego dostosowania celów. Wstrzymanie się od głosu przez członka nie wyklucza jedno­ myślności. 2. Przewodniczący ustala, czy większość przedstawicieli państw uprawnionych do uczestnictwa w obradach jest obecna. 3. Wszystkie kwestie proceduralne są rozstrzygane zwykłą większością głosów członków obecnych na posiedzeniu. 4. Dania nie uczestniczy w podejmowaniu decyzji przez KU. Artykuł 6 Poufność 1. Do posiedzeń i obrad komitetu uczestników mają zasto­ sowanie przepisy bezpieczeństwa Rady. W szczególności przed­ stawiciele będący członkami komitetu uczestników posiadają odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa osobowego. 2. Treść obrad komitetu uczestników objęta jest tajemnicą zawodową, chyba że komitet uczestników jednomyślnie zdecy­ duje inaczej. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie w dniu jej przyjęcia.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 kwietnia 2009 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

I. ŠRÁMEK

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 112 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L112 - 7 z 20096.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 368/2009 z dnia 5 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L112 - 5 z 20096.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 367/2009 z dnia 5 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Znojemské pivo (ChOG))

 • Dz. U. L112 - 3 z 20096.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 366/2009 z dnia 5 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Lapin Poron liha (ChNP))

 • Dz. U. L112 - 1 z 20096.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 365/2009 z dnia 5 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.