Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 114 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2009-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 114 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 7

(18)

Proponowane zmiany powinny być stosowane od dnia stosowania rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(19)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Płatności Bezpośrednich,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 795/2004 wprowadza się następu­ jące zmiany:

1) w art. 2 wprowadza się następujące zmiany:

7.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/5

5) w art. 7 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 akapit pierwszy i drugi otrzymują brzmienie: „W przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z możliwości przewidzianej w art. 42 ust. 5 rozporzą­ dzenia (WE) nr 1782/2003, może ono w szczególności przyznać, na wniosek, zgodnie z niniejszym artykułem, uprawnienia do płatności w odnośnych obszarach rolnikom, którzy zgłosili liczbę hektarów mniejszą niż liczba odpowiadająca uprawnieniom do płatności, które byłyby lub zostałyby przyznane zgodnie z art. 43 tego rozporządzenia i art. 59 rozporządzenia (WE) nr 73/2009. W takim przypadku rolnik rezygnuje na rzecz rezerwy krajowej ze wszystkich uprawnień, które ma lub które winny mu zostać przyznane, z wyjątkiem uprawnień do płatności podlegających specjalnym warunkom, o których mowa w art. 49 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.”; b) skreśla się ust. 3; c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wartość jednostkową uprawnień do płatności przyznanych z rezerwy krajowej oblicza się poprzez podzielenie kwoty referencyjnej rolnika przez liczbę hektarów, które zgłasza.”; 6) w art. 8 wprowadza się następujące zmiany: a) w ust. 1 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Uznaje się, że niewykorzystane uprawnienia do płat­ ności powracają do rezerwy krajowej z dniem następu­ jącym po ostatnim dniu na zmianę wniosku złożonego w ramach systemu płatności jednolitej w roku kalenda­ rzowym, w którym upływa termin, o którym mowa w art. 28 ust. 3 i art. 42 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.”; b) skreśla się ust. 2; 7) w art. 9 ust. 1 skreśla się lit. c); 8) w art. 12 ust. 4 akapit pierwszy otrzymuje brzmienie: „Ostateczne określenie uprawnień do płatności, które mają zostać przyznane w pierwszym roku systemu płatności jednolitej, uzależnione jest od złożenia wniosku o uprawnienia do płatności przed upływem terminu okreś­ lonego zgodnie z art. 21a ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 796/2004.”;

9) w art. 18 wprowadza się następujące zmiany: a) skreśla się ust. 3; b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. W przypadku gdy dzierżawa, o której mowa w art. 20 i 22, lub programy, o których mowa w art. 23, wygasły po upływie ostatecznego terminu na złożenie wniosku w ramach systemu płatności jednolitej w pierwszym roku wdrażania, zainteresowany rolnik może ubiegać się o określenie swoich uprawnień do płatności, po wygaśnięciu dzierżawy lub programu, w terminie, który ma zostać wyznaczony przez państwa członkowskie, ale najpóźniej do dnia wyznaczonego jako ostateczny termin wprowadzenia poprawek we wniosku o pomoc w następnym roku.”; 10) w art. 23a skreśla się akapit drugi; 11) w art. 24 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Rolnik może dobrowolne przenieść uprawnienia do płatności do rezerwy krajowej.”; 12) w art. 26 wprowadza się następujące zmiany: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Nie naruszając przepisów art. 50 ust. 1 i art. 62 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, w przypadku gdy państwo członkowskie korzysta z możliwości prze­ widzianej w art. 43 ust. 1 akapit trzeci wymienionego rozporządzenia, państwa członkowskie definiują region na odpowiednim poziomie terytorialnym zgodnie z obiektywnymi kryteriami oraz w taki sposób, aby zapewnić równe traktowanie rolników oraz aby uniknąć wystąpienia zakłóceń na rynku oraz zakłócenia konku­ rencji.”; b) skreśla się ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 114 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 23 z 20097.5.2009

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/23/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (  Dz.U. L 9 z 14.1.2009)

 • Dz. U. L114 - 14 z 20097.5.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 368/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie sprzedaży udziałów państwa islandzkiego w Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

 • Dz. U. L114 - 10 z 20097.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (1)

 • Dz. U. L114 - 1 z 20097.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.