Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 114 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 370/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

Data ogłoszenia:2009-05-07


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 114 POZ 3

Strona 1 z 7
7.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 114/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 370/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 795/2004 ustanawiające szczegółowe zasady w celu wdrożenia systemu jednolitych płatności określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 nie zawiera już szcze­ gólnych zasad dotyczących procedury składania wnios­ ków do systemu płatności jednolitej w pierwszym roku jego wdrażania. Należy w związku z tym zaktualizować odnośne zasady w rozporządzeniu (WE) nr 795/2004.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 34 ust. 2 akapit drugi oraz art. 142 lit. c), d) i g),

(7)

W przypadku gdy dzierżawa, o której mowa w art. 20 i 22, lub programy, o których mowa w art. 23 rozpo­ rządzenia (WE) nr 795/2004, wygasają po upływie osta­ tecznego terminu na złożenie wniosku w ramach systemu płatności jednolitej w pierwszym roku wdra­ żania, termin występowania o określenie uprawnień do płatności powinien zostać przedłużony, aby rolnicy dysponowali odpowiednim czasem na złożenie wniosku, który odzwierciedla faktyczną sytuację gospodarstwa.

a także mając na uwadze, co następuje:

(8)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 ustanowiło nowe zasady w stosunku do systemu płatności jednolitych, stosowane od dnia 1 stycznia 2009 r. W związku z tym należy dostosować przepisy wykonawcze zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 795/2004 (2).

Ograniczenia regionalne, określone w art. 26 rozporzą­ dzenia (WE) nr 795/2004, powinny zostać dostosowane do art. 43 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

(9) (2)

Definicje określone w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 powinny odzwierciedlać rozszerzoną kwalifi­ kowalność obszarów w ramach systemu płatności jedno­ litej.

(10)

Przepisy dotyczące obowiązkowego odłogowania stają się nieaktualne, należy jednak umożliwić w 2009 r. dobro­ wolne odłogowanie zgodnie z przepisami art. 107 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003.

(3)

Przepisy dotyczące kryteriów kwalifikowalności, okre­ ślone w art. 3b rozporządzenia (WE) nr 795/2004, są nieaktualne i należy je w związku z tym usunąć. Jednakże art. 34 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 dotyczy również wykorzystywania hektarów kwalifikujących się do prowadzenia działalności pozarol­ niczej. Należy określić kryteria ramowe dla wszystkich państw członkowskich.

W przypadku gdy państwa członkowskie postanawiają stosować art. 72 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 73/2009, należy określić termin i treść przesyłanego do Komisji wniosku.

(11)

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 73/2009 znosi obowiązek odłogowania i niektóre ograniczenia związane z uprawnieniami do płatności z rezerwy krajowej, co powoduje, że przepisy dotyczące tych kwestii stają się nieaktualne.

Należy przyjąć przepisy określające zasady obowiązujące nowe państwa członkowskie przechodzące z systemu jednolitej płatności obszarowej do systemu płatności jednolitej. Zasady te powinny dotyczyć przede wszystkim wstępnego przyznawania uprawnień do płatności, szcze­ gólnych uprawnień oraz powiadamiania o decyzji.

(12)

(5)

Należy wyjaśnić art. 7 rozporządzenia (WE) nr 795/2004 w zakresie odniesień do rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 (3) i rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 114 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L114 - 23 z 20097.5.2009

  Sprostowanie do zalecenia Komisji 2009/23/WE z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych wytycznych dotyczących narodowych rewersów i emisji monet euro przeznaczonych do obiegu (  Dz.U. L 9 z 14.1.2009)

 • Dz. U. L114 - 14 z 20097.5.2009

  Decyzja Urzędu Nadzoru EFTA nr 368/06/COL z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie sprzedaży udziałów państwa islandzkiego w Sementsverksmiðjan hf. (Islandia)

 • Dz. U. L114 - 10 z 20097.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/3/WE z dnia 11 marca 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 80/181/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do jednostek miar (1)

 • Dz. U. L114 - 1 z 20097.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 369/2009 z dnia 6 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.