Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 18

Tytuł:

Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

Data ogłoszenia:2009-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 18

Strona 1 z 2
L 116/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2009

DYREKTYWY

DYREKTYWA RADY 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 93, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego (1), uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (5) (4)

waniu stawki obniżonej do świadczenia usług restaura­ cyjnych i cateringowych, o których mowa w załączniku III dyrektywy 2006/112/WE. Dyrektywę 2006/112/WE należy ponadto zmienić, aby umożliwić stosowanie odpowiednio stawek obniżonych lub zwolnienia w ograniczonej liczbie konkretnych sytuacji ze względów społecznych lub zdrowotnych, a także w celu uściślenia i uaktualnienia ze względu na postęp techniczny odniesienia do książek w jej załącz­ niku III. Treść niektórych przepisów dyrektywy 2006/112/WE dotyczących obowiązujących odstępstw oraz wykaz zamieszczony w załączniku IV będą objęte wykazem dostaw towarów i świadczenia usług, do których – na mocy niniejszej dyrektywy – będzie możliwe stosowanie stawki obniżonej. W celu zapewnienia przejrzystości przepisy te oraz załącznik IV dyrektywy 2006/112/WE należy skreślić. Zgodnie z pkt 34 porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa (4) zachęca się państwa członkowskie do sporządzania, na własne potrzeby oraz w interesie Wspólnoty, własnych tabel ilustrujących w możliwie najszerszym zakresie korelację między niniejszą dyrektywą a środkami transpozycji oraz do podawania ich do publicznej wiadomości. Należy zatem 2006/112/WE, odpowiednio zmienić dyrektywę

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (3) zezwala państwom członkowskim na stosowanie jednej lub dwóch stawek obniżonych, które nie mogą być niższe niż 5 % i mają zastosowanie wyłącznie do dostaw towarów i świadczenia usług wymienionych w zamkniętym wykazie.

(6)

(2)

W komunikacie w sprawie stawek VAT innych niż podstawowe, który Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w 2007 r., stwierdzono, że stosowanie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej (VAT) do usług świadczonych lokalnie nie stanowi poważnego zagrożenia dla prawidłowego funk­ cjonowania rynku wewnętrznego i może, w pewnych okolicznościach, pozytywnie wpłynąć na tworzenie miejsc pracy oraz walkę z szarą strefą gospodarki. Dlatego właściwe jest zapewnienie państwom członkow­ skim możliwości stosowania stawek obniżonych VAT do usług pracochłonnych objętych przepisami przejścio­ wymi mającymi zastosowanie do końca 2010 r., jak również do usług restauracyjnych i cateringowych. Mając na uwadze fakt, że w odniesieniu do dostawy napojów alkoholowych lub bezalkoholowych w ramach usług restauracyjnych i cateringowych może być uzasad­ nione zapewnienie odmiennego traktowania tych napojów od traktowania przewidzianego w ramach dostawy środków spożywczych, właściwe jest wprowa­ dzenie wyraźnego przepisu mówiącego, że dane państwo członkowskie może włączyć lub wykluczyć dostawę napojów alkoholowych lub bezalkoholowych przy stoso­

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

(3)

Artykuł 1 W dyrektywie 2006/112/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) dodaje się artykuł w brzmieniu: „Artykuł 104a Cypr może stosować jedną z dwóch stawek obniżonych przewidzianych w art. 98 do dostaw skroplonego gazu ropopochodnego (LPG) w butlach.”;

(4) Dz.U. C 321 z 31.12.2003, s. 1.

(1) Opinia z dnia 19 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2) Opinia z dnia 25 lutego 2009 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (3) Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 58 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442) (1)

 • Dz. U. L116 - 54 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L116 - 49 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390) (1)

 • Dz. U. L116 - 21 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

 • Dz. U. L116 - 16 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L116 - 9 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

 • Dz. U. L116 - 6 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited) (1)

 • Dz. U. L116 - 3 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.) (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2009 z dnia 8 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.