Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 3

Strona 1 z 2
9.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

niem Komisji (WE) nr 166/2008 (7), dla indyków rzeź­ nych.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1831/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt (1), w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 przewiduje udzie­ lanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określa sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

W celu poparcia wniosku o zezwolenie na stosowanie tego preparatu u królic hodowlanych przedłożono nowe dane. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”) stwierdził w opinii z dnia 9 grudnia 2008 r., że preparat Bacillus cereus odm. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 nie ma negatywnego wpływu na zdrowie zwierząt, ludzi ani na środowisko naturalne (8). Zgodnie z tą opinią stosowanie tego preparatu u tej dodatkowej kategorii zwierząt jest bezpieczne i przynosi znaczne korzyści w zakresie ogólnej wydaj­ ności oraz ograniczenia upadkowości młodych królików w okresie laktacji. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczególnych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu preparatu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie doty­ czące metody analizy dodatku paszowego w paszy, przedłożone przez wspólnotowe laboratorium referen­ cyjne określone w rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003.

(2)

Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie preparatu określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(6)

Ocena preparatu wskazuje, że warunki udzielenia zezwo­ lenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie preparatu, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(3)

Wniosek dotyczy zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu zawierającego mikroorganizmy Bacillus cereus odm. toyoi NCIMB 40112/CNCM I-1012 jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych, celem sklasyfiko­ wania go w kategorii „dodatki zootechniczne”.

(7)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(4)

Udzielono stałego zezwolenia na stosowanie wyżej wymienionego preparatu zawierającego mikroorganizmy dla prosiąt poniżej 2 miesięcy i macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 256/2002 (2), dla prosiaków (prosiąt) i świń do tuczu (tuczników) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1453/2004 (3), dla bydła przeznaczonego na tucz (bydła opasowego) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 255/2005 (4), dla królików przeznaczonych do tuczu (królików rzeźnych) i kurczaków przeznaczonych do tuczu (kurcząt rzeźnych) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1200/2005 (5), dla prosiąt (dwa miesiące) i macior rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1143/2007 (6) oraz, na okres dziesięciu lat, rozporządze­

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L L 268 z 18.10.2003, s. 29. 41 z 13.2.2002, s. 6. 269 z 17.8.2004, s. 3. 45 z 16.2.2005, s. 3. 195 z 27.7.2005, s. 6. 256 z 2.10.2007, s. 23.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Preparat wyszczególniony w załączniku, należący do kategorii „dodatki zootechniczne” i do grupy funkcjonalnej „stabilizatory flory jelitowej”, zostaje dopuszczony jako dodatek stosowany w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 58 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442) (1)

 • Dz. U. L116 - 54 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L116 - 49 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390) (1)

 • Dz. U. L116 - 21 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

 • Dz. U. L116 - 18 z 20099.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L116 - 16 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L116 - 9 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

 • Dz. U. L116 - 6 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited) (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2009 z dnia 8 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.