Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 49

Strona 1 z 3
9.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/49

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/374/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia Bułgarii i w szczególności jego załącznik VII rozdział B podsekcja I lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rumunii, 5 sekcja

Niektóre zakłady przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii zakoń­ czyły proces modernizacji i obecnie całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Ponadto niektóre zakłady zakończyły swoją działalność. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(6)

Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (1) oraz rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (2) określają niektóre wyma­ gania strukturalne dla zakładów, które wchodzą w zakres tych rozporządzeń. Załącznik VII, rozdział 5, sekcja B, podsekcja I, lit. a) Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii stanowi, że do dnia 31 grudnia 2009 r. niektóre wymagania struktu­ ralne określone w tych rozporządzeniach nie mają zasto­ sowania do zakładów w Rumunii wymienionych w dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia, z zastrzeżeniem spełnienia pewnych warunków. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty w nich wytworzone powinny być wprowa­ dzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwa­ rzane w rumuńskich zakładach znajdujących się w okresie przejściowym. Dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii został zmieniony decyzjami Komisji 2007/23/WE (3), 2007/710/WE (4), 2008/465/WE (5) oraz 2008/720/WE (6).

(7)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Zakłady wymienione w załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(4)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L

139 z 30.4.2004, s. 1. 139 z 30.4.2004, s. 55. 8 z 13.1.2007, s. 9. 288 z 6.11.2007, s. 35. 161 z 20.6.2008, s. 36. 240 z 9.9.2008, s. 5.

L 116/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2009

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii, które zostaną skreślone z dodatku B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii ZAKŁADY PRZETWÓRSTWA MIĘSNEGO

Nr Nr wet. Nazwa zakładu Adres

9 31 32 33 34 43 49 55 56 57 58 72 75 78 86 88 97 105 106 108 126 132 133 134 135 137 146 148

AG 013 IC BC 1022 BC 1306 BC 2598 BC 3178 BH 704 BH 3092 BN 2097 BN 2184 BN 2207 BN 2227 BT 194 BT 202 BV 1931 BZ 114 BZ 204 CL 0182 CS 55 CS 61 CS 2147 GL 0853 HD 2 HD 28 HD 66 HD 78 HD 143 IF 2749 IF 2789

SC Radic Star SRL SC Carmun SRL SC Bunghez Prodcom SRL SC Salbac Dry Salami SC Nicbac SRL SC Carmangerie Tavi-Bogdan SRL SC Cominca SA SC Agroinvest Prod SRL SC Caraiman SC Rebrisoreana Trans SRL SC Unic Cremona SC Practic Comerț SRL SC Zacom SRL SC Sergiana Prod Impex SRL SC Total Activ SRL SC Comsoradi SRL SC Agrosud SRL SC Simon Prod Com SRL SC Mona Lisa SRL SC Cavarantana Comp. SA SC Atfab SRL SC Adept Prod SRL SC Alexcom SRL SC Agrocompany SRL SC Carman DC Prest SRL SC Lorialba Prest SRL SC Nigo Car Prod SRL SC Mario T General Com SRL

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 58 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442) (1)

 • Dz. U. L116 - 54 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L116 - 21 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

 • Dz. U. L116 - 18 z 20099.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L116 - 16 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L116 - 9 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

 • Dz. U. L116 - 6 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited) (1)

 • Dz. U. L116 - 3 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.) (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2009 z dnia 8 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.