Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 54

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

Data ogłoszenia:2009-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 54

Strona 1 z 3
L 116/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin (2009/375/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządze­ nia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (1), w szczególności jego art. 75,

uwzględniając decyzję Komisji C(2008) 4943 z dnia 9 września 2008 r. przekazującą uprawnienia Agencji Wykonawczej ds. Zdrowia i Konsumentów w celu wykonania zadań związanych z realizacją programu zdrowia publicznego na lata 2003–2008 przyjętego decyzją nr 1786/2002/WE, programu zdrowia publicznego na lata 2008–2013 przyjętego decyzją nr 1350/2007/WE, programu ochrony konsumentów na lata 2007–2013 przyjętego decyzją nr 1926/2006/WE oraz środków szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa żywności objętych rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 oraz dyrektywą 2000/29/WE, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 2002 r. ustanawiające szczegó­ łowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich (2), w szczególności jego art. 90,

(2)

Zgodnie z art. 75 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 1605/2002 i z art. 90 rozporządzenia (WE, Euratom) nr 2342/2002 zaciągnięcie zobowiązań jest poprzedzane decyzją w sprawie finansowania, która określa istotne składniki działania pociągające za sobą wydatki z budżetu. W różnych aktach ustawodawczych dotyczących bezpie­ czeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwie­ rząt i zdrowia roślin przewiduje się różne działania w dziedzinie narzędzi szkoleniowych. Działania te muszą być finansowane z budżetu Wspólnoty. Finanso­ wanie takich działań powinno być przedmiotem poje­ dynczej decyzji. Zgodnie z art. 4 i 6 decyzji 2004/858/WE Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów wykonuje pewne czynności w celu wdrożenia środków szkolenio­ wych w zakresie bezpieczeństwa żywności objętych rozporządzeniem (WE) nr 882/2004 oraz dyrektywą 2000/29/WE i powinna otrzymać w tym celu niezbędne środki,

uwzględniając dyrektywę Rady 2000/29/WE z dnia 8 maja 2000 r. w sprawie środków ochronnych przed wprowadzaniem do Wspólnoty organizmów szkodliwych dla roślin lub produktów roślinnych i przed ich rozprzestrzenianiem się we Wspólnocie (3), w szczególności jej art. 2 ust. 1 lit. i),

(3)

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (4), w szczególności jego art. 51 oraz art. 66 ust. 1 lit. b) i c),

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając decyzję Komisji 2004/858/WE z dnia 15 grudnia 2004 r. ustanawiającą agencję wykonawczą o nazwie „Agencja Wykonawcza Programu Zdrowia Publicznego” do zarządzania działaniem wspólnotowym w dziedzinie zdrowia publicznego, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 58/2003 (5), w szczególności jego art. 6,

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L L 248 357 169 165 369 z z z z z 16.9.2002, s. 1. 31.12.2002, s. 1. 10.7.2000, s. 1. 30.4.2004, s. 1. 16.12.2004, s. 73.

Artykuł 1 Przyjmuje się wymieniony w załączniku program prac doty­ czący finansowania w 2009 r. działań związanych z narzędziami szkoleniowymi w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin. Za publikację i wdrożenie programu odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny i Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 58 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442) (1)

 • Dz. U. L116 - 49 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390) (1)

 • Dz. U. L116 - 21 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

 • Dz. U. L116 - 18 z 20099.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L116 - 16 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L116 - 9 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

 • Dz. U. L116 - 6 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited) (1)

 • Dz. U. L116 - 3 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.) (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2009 z dnia 8 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.