Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 58

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 58

Strona 1 z 3
L 116/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

9.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/376/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt przystąpienia w szczególności jego art. 42, Bułgarii i Rumunii,

(4)

i mleczarskiego zaprzestały działalności lub zakończyły proces modernizacji i całkowicie spełniają wymogi prawodawstwa wspólnotowego. Zakłady te powinny zatem zostać skreślone z wykazu zakładów znajdujących się w okresie przejściowym. W związku z powyższym należy odpowiednio zmienić załącznik do decyzji 2007/716/WE. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/662/EWG z dnia 11 grudnia 1989 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 9 ust. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(5)

Decyzja Komisji 2007/716/WE (2) ustanawia środki prze­ jściowe odnoszące się do wymagań strukturalnych dla niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii przewidzianych w rozporządzeniach (WE) nr 852/2004 (3) i (WE) nr 853/2004 (4) Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady. Dopóki zakłady te znajdują się w okresie przejściowym, produkty z nich pochodzące mogą być wprowadzane wyłącznie na rynek krajowy lub dalej przetwarzane w bułgarskich zakładach znajdu­ jących się w okresie przejściowym. Decyzja 2007/716/WE została zmieniona decyzjami Komisji 2008/290/WE (5), 2008/330/WE (6), 2008/552/WE (7), 2008/678/WE (8), 2008/828/WE (9) oraz 2009/31/WE (10). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu Bułgarii niektóre zakłady sektorów mięsnego

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2007/716/WE zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(2)

Sporządzono w Brukseli, dnia 8 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

(3)

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 ) (7 ) (8 ) (9 ) (10)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L L L L L L

395 z 30.12.1989, s. 13. 289 z 7.11.2007, s. 14. 139 z 30.4.2004, s. 1. 139 z 30.4.2004, s. 55. 96 z 9.4.2008, s. 35. 114 z 26.4.2008, s. 94. 178 z 5.7.2008, s. 43. 221 z 19.8.2008, s. 32. 294 z 1.11.2008, s. 11. 11 z 16.1.2009, s. 84.

9.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/59

ZAŁĄCZNIK W załączniku do decyzji 2007/716/WE wprowadza się następujące zmiany: 1) skreśla się następujące pozycje dotyczące zakładów przetwórstwa mięsnego:

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu Miasto/ulica lub wieś/region

„10. 20. 21. 42. 43.

BG 0201027 BG 0401025 BG 0501002 BG 1201007 BG 1201010

„KEI DZHI“ OOD „Elenski maystori“ EOOD „M.P.Manolov“ OOD „Montkom“ OOD „MITI“ OOD

s. Rusokastro, obsht. Kameno gr. Elena ul. „Treti mart“ 15 gr. Dunavtzi gr. Berkovitsa ul. „Kazanite“ 1 gr. Lom kv. Mladenovo ul. „Voyvodina bahcha“ s. Varvara obsht. Pazardzhik s. Malak Chardak obl. Plovp s. Benkovski obsht. Maritsa obl. Plovpska gr. Plovp kv. Komatevo gr. Ruse ul. „Izgrev“ 10 s. Sratsimir obl. Silistra gr. Nova Zagora m-st Chelindera s. Razboyna kv. 1 obsht. Targovishte s. Balvan obsht. V. Tarnovo gr. Vratsa Industrialna zona-ZFK gr. Vratsa ul. „Ilinden“ 5 s. Malorad s. Lesicharka obsht. Gabrovo gr. Sliven kv. Industrialen gr. Sofia zh. k. „Tolstoy“ bl.14-15-Hali „Telman“

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 58 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 54 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L116 - 49 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390) (1)

 • Dz. U. L116 - 21 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

 • Dz. U. L116 - 18 z 20099.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L116 - 16 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L116 - 9 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

 • Dz. U. L116 - 6 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited) (1)

 • Dz. U. L116 - 3 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.) (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2009 z dnia 8 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.