Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

Data ogłoszenia:2009-05-09


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 9

Strona 1 z 8
9.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 116/9

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 380/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania zasady współzależności, modulacji oraz zintegrowanego systemu administracji i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników, oraz wdrażania zasady współzależności przewidzianej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 479/2008

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchy­ lające rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (1), w szczególności jego art. 142 lit. b), c), d), e), k) i n), a także mając na uwadze, co następuje: Rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 (2) zostało uchylone i zastąpione rozporządzeniem (WE) nr 73/2009. Określone przepisy uchylonego rozporządzenia będą jednakże nadal obowiązywać w 2009 r. Przepisy przewidziane w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 796/2004 (3) obowiązują w odniesieniu do obu rozpo­ rządzeń. Należy zatem zaktualizować tytuł rozporządze­ nia (WE) nr 796/2004. Odesłania do poszczególnych artykułów rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 zastąpionych rozporządzeniem (WE) nr 73/2009 przedstawiono w tabeli korelacji w załączniku XVIII do tego rozporządzenia. Ze względu na przejrzystość należy jednakże zaktualizować określone odesłania do uchylonego rozporządzenia znajdujące się w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004. Ponadto należy skreślić przepisy, które stały się nieaktualne. Wymagania dotyczące odłogowania w ramach systemu płatności jednolitej zostały zniesione. Należy zatem skre­ ślić odnośne przepisy w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004. System identyfikacji i rejestracji uprawnień do płatności, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia (WE) nr 796/2004, ma zapewnić skuteczną identyfikowalność oraz umożliwić kontrole krzyżowe uprawnień do płat­ ności. Z uprawnieniami przyznanymi zgodnie z art. 68

ust. 1 lit. c) rozporządzenia (WE) nr 73/2009 wiążą się określone wymagania. Należy zatem włączyć do systemu niezbędne informacje umożliwiające sprawdzenie, czy określone wymagania zostały spełnione.

(5)

Zgodnie z art. 29 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 73/2009 przed dokonaniem płatności należy obowiąz­ kowo zakończyć sprawdzanie warunków kwalifikowal­ ności. Należy zatem skreślić odnośny przepis w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004, który stał się zbędny.

(6)

(1)

(2)

Szczegółowe przepisy przewidziane w art. 138 rozporzą­ dzenia Komisji (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 paździer­ nika 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stoso­ wania rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzys­ tania odłogowanych gruntów do produkcji surowców (4) w zakresie redukcji i wyłączeń w ramach systemu jedno­ litych dopłat obszarowych zostały skreślone rozporzą­ dzeniem Komisji (WE) nr 316/2009 (5). Należy zatem skreślić odesłania do przedmiotowego artykułu w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004. Ponadto w wyniku wspomnianej zmiany w rozporządzeniu (WE) nr 73/2009 należy zaktualizować w rozporządzeniu (WE) nr 796/2004 te artykuły, w których niezbędne jest wyraźne odesłanie do systemu jednolitej płatności obszarowej.

(7)

Niezbędne są przepisy szczególne dotyczące zarządzania i kontroli w zakresie wsparcia specjalnego przyznawa­ nego w przypadkach fakultatywnego wdrożenia art. 68 rozporządzenia (WE) nr 73/2009.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 116 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L116 - 58 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2007/716/WE w odniesieniu do niektórych zakładów sektorów mięsnego i mleczarskiego w Bułgarii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3442) (1)

 • Dz. U. L116 - 54 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. w sprawie finansowania programu prac na rok 2009 dotyczącego narzędzi szkoleniowych w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt, dobrostanu zwierząt i zdrowia roślin

 • Dz. U. L116 - 49 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 8 maja 2009 r. zmieniająca dodatek B do załącznika VII do Aktu przystąpienia Bułgarii i Rumunii w odniesieniu do niektórych zakładów przetwórstwa w sektorach mięsnym, drobiowym, rybnym i mleczarskim w Rumunii (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3390) (1)

 • Dz. U. L116 - 21 z 20099.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 29 kwietnia 2009 r. w sprawie rozliczenia rachunków agencji płatniczych państw członkowskich dotyczących wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Rolniczy Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) za rok budżetowy 2008 (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3219)

 • Dz. U. L116 - 18 z 20099.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/47/WE z dnia 5 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2006/112/WE w zakresie stawek obniżonych podatku od wartości dodanej

 • Dz. U. L116 - 16 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 381/2009 z dnia 8 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 2092/2004 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania kontyngentu taryfowego na przywóz suszonego mięsa wołowego bez kości pochodzącego ze Szwajcarii

 • Dz. U. L116 - 6 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 379/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu 6-fitazy WE 3.1.3.26 jako dodatku paszowego dla kurcząt rzeźnych, indyków rzeźnych, kur niosek, kaczek rzeźnych, prosiąt (odsadzonych od maciory), tuczników i macior (posiadacz zezwolenia: Danisco Animal Nutrition, podmiot prawny: Danisco (UK) Limited) (1)

 • Dz. U. L116 - 3 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 378/2009 z dnia 8 maja 2009 r. dotyczące zezwolenia na nowe zastosowanie preparatu Bacillus cereus odm. toyoi jako dodatku paszowego dla królic hodowlanych (posiadacz zezwolenia: Rubinum S.A.) (1)

 • Dz. U. L116 - 1 z 20099.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 377/2009 z dnia 8 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.