Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 393/2009 z dnia 11 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2009-05-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 1

Strona 1 z 20
14.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 393/2009 z dnia 11 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Euro­ pejskiej (1) (zwane dalej „rozporządzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsul­ tacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje: 1. PROCEDURA 1.1. Środki tymczasowe

(1)

wiedzenie się w formie ustnej. Komisja kontynuowała poszukiwanie i weryfikowanie wszelkich informacji uzna­ nych za konieczne do sformułowania ostatecznych ustaleń.

(3)

Po wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpin­ gowych Komisja kontynuowała dochodzenie z uwzględnieniem aspektów interesu Wspólnoty i dokonała dalszej analizy informacji uzyskanych od importerów, detalistów oraz stowarzyszeń handlowych we Wspólnocie.

(4)

Uwzględniono ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony, a w stosownych przypad­ kach zmieniono odpowiednio tymczasowe ustalenia. W tym celu przeprowadzono wizyty weryfikacyjne w następujących przedsiębiorstwach:

niepowiązani importerzy we Wspólnocie:

Rozporządzeniem (WE) nr 1130/2008 z dnia 14 listo­ pada 2008 r. nakładającym tymczasowe cło antydumpin­ gowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej (2) („rozporządzenie w sprawie ceł tymczaso­ wych”) Komisja wprowadziła tymczasowe cło antydum­ pingowe na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”). 1.2. Dalsze postępowanie

— Koopman International BV, Amsterdam, Niderlandy,

— Salco Group PLC, Essex, Zjednoczone Królestwo.

Wizyty weryfikacyjne odbyły się również na terenie przedsiębiorstw, o których mowa w motywie 31.

(2)

Po ujawnieniu istotnych faktów i ustaleń, na podstawie których podjęto decyzję o wprowadzeniu tymczasowych środków antydumpingowych („ujawnienie tymczasowych ustaleń”), kilka zainteresowanych stron przedłożyło oświadczenia w formie pisemnej, przedstawiając swoje opinie w sprawie tymczasowych ustaleń. Stronom, które wystąpiły z takim wnioskiem, umożliwiono wypo­

(5)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1 (2) Dz.U. L 306 z 15.11.2008, s. 22.

Wszystkie strony zostały poinformowane o istotnych faktach i ustaleniach, na podstawie których zamierza się zalecić nałożenie ostatecznych środków antydumpin­ gowych na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z ChRL oraz ostateczne pobranie kwot zabezpieczonych w postaci cła tymczaso­ wego. Oprócz tego zainteresowanym stronom wyzna­ czono okres, w którym mogły przedstawić uwagi zwią­ zane z ujawnieniem tych informacji.

L 119/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.5.2009

(6)

Należy przypomnieć, że dochodzenie w sprawie dumpingu i szkody obejmowało okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2007 r. („okres objęty dochodzeniem” lub „OD”). W odniesieniu do tendencji mających znaczenie dla oceny szkody Komisja przepro­ wadziła analizę danych obejmujących okres od roku 2004 do końca okresu objętego dochodzeniem („okres badany”). Niektóre zainteresowane strony twierdziły, że wybór roku 2007 na okres objęty dochodzeniem był błędny, ponieważ niektóre wydarzenia, które miały miejsce w latach 2007 i 2008, takie jak zmiany dotyczące subsy­ dium wywozowego i polityki pracy ChRL oraz wahania kursów wymiany walut, odegrały rolę w kontekście analizy szkody.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 40 z 200914.5.2009

  Addendum do DECYZJI KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta) (2009/369/WPZiB) (  Dz.U. L 112 z 6.5.2009)

 • Dz. U. L119 - 32 z 200914.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3710) (1)

 • Dz. U. L119 - 23 z 200914.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 22/07 (ex N 43/07) w odniesieniu do rozszerzenia systemu zwalniającego duńskie przedsiębiorstwa transportu morskiego z podatku dochodowego i ze składek na ubezpieczenie społeczne marynarzy na działalność związaną z pogłębianiem i układaniem kabli (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8886) (1)

 • Dz. U. L119 - 21 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2009 z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L119 - 19 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2009 z dnia 13 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.