Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 32

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3710) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-14


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 32

Strona 1 z 6
L 119/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

14.5.2009

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 maja 2009 r. zmieniająca decyzję 2006/771/WE w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3710)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/381/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając decyzję nr 676/2002/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie ram regulacyj­ nych dotyczących polityki spektrum radiowego we Wspólnocie Europejskiej (decyzja o spektrum radiowym) (1), w szczególności jej art. 4 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W przedłożonym na podstawie tego mandatu sprawoz­ daniu z listopada 2008 r. (5) CEPT zaleciła Komisji zmianę szeregu aspektów technicznych w załączniku do decyzji 2006/771/WE. Należy zatem 2006/771/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(6)

(7)

Decyzja Komisji 2006/771/WE (2) służy harmonizacji technicznych warunków użytkowania widma na potrzeby różnorodnych urządzeń bliskiego zasięgu, takich jak systemy alarmowe, urządzenia łączności lokalnej, mechanizmy do otwierania drzwi oraz implanty medyczne. Urządzenia bliskiego zasięgu to zwykle produkty wytwarzane na skalę masową lub urządzenia przenośne, które bez trudu mogą być przewożone za granicę i tam wykorzystywane; różnice w warunkach dostępu do częstotliwości utrudniają ich swobodny prze­ pływ, zwiększają ich koszty produkcji oraz stwarzają ryzyko szkodliwych zakłóceń innych zastosowań i służb radiokomunikacyjnych. Decyzją Komisji 2008/432/WE (3) zmieniono zharmoni­ zowane warunki techniczne dla urządzeń bliskiego zasięgu zamieszczone w decyzji 2006/771/WE, zastę­ pując jej załącznik. W związku z szybkim postępem technicznym i zmieniającymi się potrzebami społeczeństwa mogą się jednak pojawiać nowe zastosowania urządzeń bliskiego zasięgu, które będą wymagać okresowej aktualizacji warunków harmonizacji widma radiowego. W dniu 5 lipca 2006 r. Komisja, zgodnie z art. 4 ust. 2 decyzji nr 676/2002/WE, udzieliła Europejskiej Konfe­ rencji Administracji Pocztowych i Telekomunikacyjnych (CEPT) stałego mandatu (4) w zakresie aktualizacji załącz­ nika do decyzji 2006/771/WE w związku z rozwojem technologii i rynku w zakresie urządzeń bliskiego zasięgu.

Urządzenia, które pracują zgodnie z warunkami określo­ nymi w niniejszej decyzji, muszą również spełniać wymogi dyrektywy nr 1999/5/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie urzą­ dzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyj­ nych oraz wzajemnego uznawania ich zgodności (6), tak aby możliwe było efektywne wykorzystanie widma radio­ wego oraz uniknięcie zakłóceń, co należy wykazać przez zgodność z normami zharmonizowanymi albo przez spełnienie alternatywnych procedur oceny zgodności. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu ds. Widma Radiowego,

(8)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Załącznik do decyzji 2006/771/WE zastępuje się załącznikiem do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 13 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Viviane REDING

Członek Komisji

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

Dz.U. L 108 z 24.4.2002, s. 1. Dz.U. L 312 z 11.11.2006, s. 66. Dz.U. L 151 z 11.6.2008, s. 49. Stały mandat udzielony CEPT w zakresie corocznej aktualizacji tech­ nicznego załącznika do decyzji Komisji w sprawie harmonizacji widma radiowego na potrzeby urządzeń bliskiego zasięgu (5 lipca 2006 r.).

(5) Sprawozdanie CEPT nr 26, RSCOM 08-88. (6) Dz.U. L 91 z 7.4.1999, s. 10.

14.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 119/33

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK Zharmonizowane zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń bliskiego zasięgu

Dodatkowe parametry regula­ cyjne/wymagania dotyczące dostępu do widma oraz technik osłabiania zakłóceń (2)

Rodzaj urządzenia bliskiego zasięgu

Zakres częstotliwości

Maksymalna moc/natę­ żenie pola/gęstość mocy (1)

Inne ograniczenia (3)

Data wdrożenia

Urządzenia bliskiego zasięgu ogólnego stosowania (4)

6 765–6 795 kHz 13,553–13,567 MHz 26,957–27,283 MHz

42 dBμA/m w odległości 10 m 42 dBμA/m w odległości 10 m 10 mW zastępczej mocy promienio­ wanej (e.r.p.), która wynosi 42 dBμA/m w odległości 10 metrów 10 mW e.r.p. 1 mW e.r.p. oraz gęstość mocy 13 dBm/10 kHz dla modulacji szerokości pasma powyżej 250 kHz 10 mW e.r.p. Aktywność 10 % nadajnika (6): Z wyjątkiem transmisji sygnałów wizyjnych

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 119 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L119 - 40 z 200914.5.2009

  Addendum do DECYZJI KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ATALANTA/3/2009 z dnia 21 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia komitetu uczestników operacji wojskowej Unii Europejskiej mającej na celu zapobieganie aktom piractwa i rozboju u wybrzeży Somalii, odstraszanie od nich oraz ich zwalczanie (Atalanta) (2009/369/WPZiB) (  Dz.U. L 112 z 6.5.2009)

 • Dz. U. L119 - 23 z 200914.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 13 stycznia 2009 r. w sprawie pomocy państwa C 22/07 (ex N 43/07) w odniesieniu do rozszerzenia systemu zwalniającego duńskie przedsiębiorstwa transportu morskiego z podatku dochodowego i ze składek na ubezpieczenie społeczne marynarzy na działalność związaną z pogłębianiem i układaniem kabli (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8886) (1)

 • Dz. U. L119 - 21 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 395/2009 z dnia 13 maja 2009 r. zmieniające ceny reprezentatywne oraz kwoty dodatkowych należności przywozowych w odniesieniu do niektórych produktów w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 945/2008 na rok gospodarczy 2008/2009

 • Dz. U. L119 - 19 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 394/2009 z dnia 13 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L119 - 1 z 200914.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 393/2009 z dnia 11 maja 2009 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych świec, cienkich świec i podobnych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.