Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 3

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r.

Data ogłoszenia:2009-05-15


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 3

Strona 1 z 4
15.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 121/3

II

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja nie jest obowiązkowa)

DECYZJE

RADA

DECYZJA RADY z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie przystąpienia przez Wspólnotę Europejską do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym oraz jej Protokołu dotyczącego zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego przyjętych wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r. (2009/370/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

Komisja wynegocjowała konwencję kapsztadzką i protokół lotniczy w imieniu Wspólnoty, w zakresie części należących do wyłącznej kompetencji Wspólnoty.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 61 lit. c)

(4)

w związku z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy i ust. 3 akapit pierwszy,

Regionalne organizacje integracji gospodarczej właściwe w zakresie określonych spraw uregulowanych przez konwencję kapsztadzką i protokół lotniczy mogą przy­ stąpić do wymienionej konwencji i protokołu po ich wejściu w życie.

uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Parla­ mentu Europejskiego (1),

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Wspólnota działa na rzecz ustanowienia wspólnej prze­ strzeni sądowej opartej na zasadzie wzajemnego uzna­ wania orzeczeń sądowych.

W konwencji kapsztadzkiej i protokole lotniczym uregu­ lowano również niektóre ze spraw poddanych rozporzą­ dzeniu Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (2), rozporządzeniu Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępo­ wania upadłościowego (3) oraz rozporządzeniu Parla­ mentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (4).

(2)

Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym (zwana dalej „konwencją kapsztadzką”) oraz jej Protokół dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego (zwany dalej „proto­ kołem lotniczym”), przyjęte wspólnie w Kapsztadzie w dniu 16 listopada 2001 r., stanowią cenny wkład w uregulowanie na szczeblu międzynarodowym dziedzin, których dotyczą. W związku z tym możliwie jak najszyb­ ciej powinno rozpocząć się stosowanie postanowień obu tych aktów w zakresie należącym do wyłącznej kompe­ tencji Wspólnoty.

(6)

Wspólnocie przysługują wyłączne kompetencje w zakresie niektórych spraw uregulowanych konwencją kapsztadzką i protokołem lotniczym, natomiast w pozostałych sprawach uregulowanych przez oba akty właściwe są państwa członkowskie.

(7)

W związku z tym Wspólnota powinna przystąpić do konwencji kapsztadzkiej i protokołu lotniczego.

(1) Opinia z dnia 18 grudnia 2008 r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym).

(2) Dz.U. L 12 z 16.1.2001, s. 1. (3) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, s. 1. (4) Dz.U. L 177 z 4.7.2008, s. 6.

L 121/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

15.5.2009

(8)

Art. 48 konwencji kapsztadzkiej i art. XXVII protokołu lotniczego przewidują, że w momencie przystąpienia regionalna organizacja integracji gospodarczej składa oświadczenie określające sprawy regulowane przez wymienioną konwencję i protokół, w odniesieniu do których państwa członkowskie tej organizacji przekazały jej swoje kompetencje. W związku z powyższym Wspól­ nota powinna złożyć takie oświadczenie w momencie przystąpienia do tych dwóch aktów. Art. 55 konwencji kapsztadzkiej przewiduje, że Umawia­ jące się Państwo może oświadczyć, że nie będzie stosować postanowień art. 13 lub 43 lub obu tych arty­ kułów, w całości lub w części.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 121 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L121 - 37 z 200915.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji (Europol)

 • Dz. U. L121 - 25 z 200915.5.2009

  Protokół do Konwencji o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym dotyczący zagadnień właściwych dla sprzętu lotniczego

 • Dz. U. L121 - 8 z 200915.5.2009

  Konwencja o zabezpieczeniach międzynarodowych na wyposażeniu ruchomym

 • Dz. U. L121 - 1 z 200915.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 371/2009 z dnia 27 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie (Euratom, EWWiS, EWG) nr 549/69 określające kategorie urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich, do których mają zastosowanie przepisy art. 12, art. 13 ust. 2 i art. 14 Protokołu w sprawie przywilejów i immunitetów Wspólnot

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.