Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3

Strona 1 z 24
19.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

Pachytriton labiatus, Paramesotriton spp., Salamandra algira i Tylototriton spp., które obecnie nie są wymienione w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, są przywożone do Wspólnoty w ilościach uzasadniających monitorowanie. Gatunki te powinny zatem zostać włączone do załącznika D załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi (1), w szczególności jego art. 19 ust. 3,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 zawiera wykazy gatunków zwierząt i roślin objętych ograniczeniem lub kontrolą handlu. Wykazy te obejmują wykazy wymie­ nione w załącznikach do Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, zwanej dalej „konwencją CITES”.

Na czternastym spotkaniu Konferencji Stron Konwencji CITES w czerwcu 2007 r. przyjęto nowe odesłania do nomenklatury zwierząt. Stwierdzono pewne niespójności pomiędzy załącznikami do konwencji CITES a nazwami naukowymi zawartymi w tych odesłaniach do nomenkla­ tury, dotyczące gatunków Asarcornis scutulata oraz Pezo­ porus occidentalis, rodzin Rheobatrachidae i Phasianidae oraz rzędu SCANDENTIA. W związku z tym, że niespójności te występują również w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97, należy odpowiednio dostosować ten załącznik.

(6)

Z uwagi na zakres zmian, a także w celu zapewnienia przejrzystości należy zastąpić załącznik do rozporządze­ nia (WE) nr 338/97 w całości.

(2)

Na wniosek Chin do załącznika III konwencji CITES dodano następujące gatunki: Corallium elatius, Corallium japonicum, Corallium konjoi oraz Corallium secundum.

(7)

(3)

Gatunki Crax daubentoni, Crax globulosa, Crax rubra, Ortalis vetula, Pauxi pauxi, Penelopina nigra, Arborophila campbelli, Arborophila charltonii, Lophura erythrophthalma, Lophura ignita, Semnornis ramphastinus, Baillonius bailloni, Ptero­ glossus castanotis, Ramphastos dicolorus i Selenidera maculiro­ stris, które obecnie są wymienione w załączniku B załącznika do rozporządzenia (WE) nr 338/97, nie są w chwili obecnej przedmiotem handlu międzynarodo­ wego w stopniu, który mógłby zagrażać ich przetrwaniu, ale zostały włączone do załącznika III do konwencji CITES na wniosek Kolumbii, Kostaryki, Gwatemali, Hondurasu, Malezji i Argentyny, wobec czego powinny zostać przeniesione z załącznika B do załącznika C w załączniku do rozporządzenia (WE) nr 338/97.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Handlu Dziką Fauną i Florą ustanowionego na podstawie art. 18 rozporządze­ nia (WE) nr 338/97,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZADZENIE:

Artykuł 1 Załącznik do rozporządzenia (WE) nr 338/97 zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku do niniejszego rozporzą­ dzenia.

(4)

Gatunki Phyllomedusa sauvagii, Leptodactylus laticeps, Limno­ nectes macrodon, Rana shqiperica, Ranodon sibiricus, Bolito­ glossa dofleini, Cynops ensicauda, Echinotriton andersoni,

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(1) Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

L 123/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2009 r. W imieniu Komisji

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 99 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dz. U. L123 - 94 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dz. U. L123 - 87 z 200919.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 78 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dz. U. L123 - 62 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.