Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 62

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 62

Strona 1 z 6
L 123/62

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 247/2006 z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej (1), w szczególności jego art. 19 ust. 4 akapit drugi, art. 20 ust. 2 i art. 25,

W art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 zezwala się francuskim departamentom zamorskim i Maderze na przywóz bez opłat celnych bydła pocho­ dzącego z krajów trzecich z przeznaczeniem do opasu i do konsumpcji lokalnej, dopóki pogłowie młodego bydła płci męskiej nie osiągnie poziomu wystarczającego do zapewnienia utrzymania i rozwoju lokalnej produkcji wołowiny i cielęciny. Dostawy te muszą ograniczać się do młodego bydła opasowego płci męskiej.

(7)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Uwzględniając doświadczenie zdobyte podczas stoso­ wania rozporządzenia Komisji (WE) nr 793/2006 (2), należy dostosować niektóre przepisy wymienionego rozporządzenia.

(8)

Stosowanie art. 20 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 247/2006 wymaga skutecznych kontroli określonego przeznaczenia przywożonych zwierząt, a w szczegól­ ności przestrzegania minimalnego okresu opasu. W związku z tym należy przewidzieć złożenie zabezpie­ czenia w celu zagwarantowania, że zwierzęta będą opasane w tym okresie w wyznaczonych w tym celu miejscach produkcji.

(2)

W art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006 zezwala się na Maderze na produkcję regene­ rowanego mleka UHT z mleka w proszku pochodzenia wspólnotowego, w granicach potrzeb konsumpcji lokalnej i z przeznaczeniem wyłącznie do konsumpcji lokalnej, pod warunkiem że środek ten zapewnia odbiór i zbyt mleka produkowanego na miejscu. Należy przyjąć szczegółowe zasady stosowania tego artykułu.

Biorąc pod uwagę techniczny aspekt szczegółowych zasad stosowania wspomnianych wyżej przepisów, należy przewidzieć okres przejściowy dla zastosowania tych zasad.

(9)

(3)

Należy szczegółowo określić zasady zbytu świeżego mleka krowiego produkowanego na Maderze oraz mini­ malną ilość, którą należy dodać do regenerowanego mleka UHT przeznaczonego do konsumpcji lokalnej. Doświadczenie wskazuje, że minimalna dodawana ilość wynosząca 15 % jest odpowiednia, aby zapewnić odbiór i zbyt produkcji lokalnej.

(4)

W celu zapewnienia odpowiedniego informowania konsumenta i ze względu na wyjątkowy charakter tego odstępstwa należy umieścić na etykiecie informację o metodzie produkcji tego produktu.

(5)

Zezwolenie, o którym mowa w art. 19 ust. 4 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 247/2006, ogranicza się do produkcji mleka UHT przeznaczonego do konsumpcji lokalnej i w związku z tym należy je połą­ czyć z zakazem wywozu mleka regenerowanego.

(1) Dz.U. L 42 z 14.2.2006, s. 1. (2) Dz.U. L 145 z 31.5.2006, s. 1.

W art. 47 ust. 1 akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 793/2006 wymagane jest, aby w odniesieniu do szcze­ gólnych uzgodnień w sprawie dostaw właściwe organy przekazały Komisji, najpóźniej piętnastego dnia miesiąca następującego po końcu każdego kwartału, dane doty­ czące poprzednich miesięcy. W art. 47 ust. 1 akapit drugi precyzuje się, że dane, o których mowa w akapicie pierwszym, są przekazywane w oparciu o wykorzystane świadectwa. Z drugiej strony, zgodnie z art. 10 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 62 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 99 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dz. U. L123 - 94 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dz. U. L123 - 87 z 200919.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 78 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dz. U. L123 - 3 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.