Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 87

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 87

Strona 1 z 8
19.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/87

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515)

(Jedynie tekst w języku włoskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/389/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

natomiast utrzymana w mocy decyzja Komisji w sprawie stalowni, wielkiego pieca i instalacji odciągu oparów (3). Dnia 9 sierpnia 2007 r. Komisja przesłała do Włoch wniosek o udzielenie informacji, na który odpowiedź została przesłana pismem z dnia 5 września 2007 r. Dalsze informacje zebrano podczas wizyty na miejscu (4) w zakładzie produkcyjnym w Piombino w Toskanii w dniu 10 września 2007 r. Na ostatni wniosek o udzielenie informacji, przesłany dnia 3 października 2007 r. Włochy odpowiedziały pismem z dnia 7 listo­ pada 2007 r. 2. OPIS ŚRODKÓW POMOCY 2.1. Przedsiębiorstwo i instalacje

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

(3)

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospo­ darczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a),

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z przywołanymi artykułami (1) i biorąc pod uwagę otrzymane odpowiedzi,

a także mając na uwadze, co następuje:

Zakład hutniczy Lucchini znajduje się w Piombino w Toskanii (Włochy) u wybrzeży Morza Śródziemnego. Ze względu na lokalizację w obszarze miejskim, w odległości kilkuset metrów od kąpieliska i strefy połowu ryb, mieszkańcy są skłonni zaakceptować obec­ ność zakładu wyłącznie pod warunkiem właściwego uwzględnienia jego wpływu na środowisko naturalne. Koksownia

1. PROCEDURA

(1)

Dnia 21 grudnia 2000 r. Komisja przyjęła ostateczną, negatywną decyzję w sprawie C 25/2000 – Lucchini (ex N 145/99) dotyczącą pomocy na ochronę środo­ wiska, które Włochy zamierzały przyznać dla zakładu hutniczego Lucchini SpA („Lucchini”) (2).

(5)

(2)

Beneficjent odwołał się od decyzji do Sądu Pierwszej Instancji. Wyrokiem z dnia 19 września 2006 r. Sąd Pierwszej Instancji stwierdził nieważność decyzji Komisji o uznaniu za niezgodne ze wspólnym rynkiem środków pomocy w kwocie 2,7 mld ITL (1,396 mln EUR) przy­ znanych na inwestycje w koksownię i środków pomocy w wysokości 1,38 mld ITL (713 550 EUR) przyznanych na inwestycje w instalację wodno-kanalizacyjną. Została

W koksowni destyluje się węgiel w temperaturze od 1 240 °C do 1 250 °C w celu otrzymania koksu, który następnie używany jest do produkcji surówki. Bateria pieców koksowniczych składa się z kilku wąskich, głębo­ kich i wysokich pieców ustawionych jeden obok drugiego. Piece oddzielone są od siebie komorami spalania, które są obudowanymi cegłami i w których palony jest gaz do ogrzewania pieców. Załadunek węgla do pieców odbywa się przez otwory wsypowe umiejscowione w części górnej. W celu opróżnienia pieca koksowniczego otwiera się drzwi znajdujące się po obydwu stronach pieca, a koks wypychany jest na zewnątrz przez maszynę opróżniającą piec.

(1) Dz.U. C 248 z 23.10.2007, s. 25. (2) Dz.U. L 163 z 20.6.2001, s. 24.

(3) Sprawa T-166/01 Lucchini przeciwko Komisji, Zb.Orz. 2006, s. II-2875. (4) Wizytę na miejscu odbyli dwaj urzędnicy z DG ds. Konkurencji wraz z ekspertem w dziedzinie hutnictwa żelaza i stali z DG ds. Przed­ siębiorstw i Przemysłu.

L 123/88

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.5.2009

(6)

Proces koksowania trwa około 24 godziny. Ewentualne przyspieszenie procesu przed lub w trakcie produkcji koksu nie jest w stanie spowodować przyspieszenia całej produkcji, ani zwiększyć ilości koksu wyproduko­ wanego w danej jednostce czasu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 87 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 99 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

 • Dz. U. L123 - 94 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 78 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dz. U. L123 - 62 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L123 - 3 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.