Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 99

Tytuł:

Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10)

Data ogłoszenia:2009-05-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 99

19.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 123/99

WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2000/7 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2009/10) (2009/391/WE)

RADA PREZESÓW EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 105 ust. 2 tiret pierwsze, uwzględniając Statut Europejskiego Systemu Banków Central­ nych i Europejskiego Banku Centralnego, w szczególności jego art. 12 ust. 1 oraz art. 14 ust. 3 w związku z art. 3 ust. 1 tiret pierwsze, art. 18 oraz art. 20 akapit pierwszy, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Osiągnięcie jednolitej polityki pieniężnej wymaga zdefi­ niowania instrumentów i procedur, które mają być stoso­ wane przez Eurosystem składający się z krajowych banków centralnych (KBC) państw członkowskich, które przyjęły euro (zwanych dalej „uczestniczącymi państwami członkowskimi”) oraz Europejskiego Banku Centralnego (EBC), tak aby możliwe było prowadzenie polityki pieniężnej w jednolity sposób w całej strefie euro. W wytycznych EBC/2000/7 z dnia 31 sierpnia 2000 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (1) należy wprowadzić zmiany, w których wyniku operacje otwartego rynku oraz operacje kredy­ towo-depozytowe Eurosystemu staną się dostępne dla instytucji kredytowych, które – ze względu na swój specyficzny charakter instytucjonalny w prawie wspólno­ towym – podlegają kontroli o standardzie porówny­ walnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe,

„Ze względu na specyficzny charakter instytucjonalny w prawie wspólnotowym oraz podleganie kontroli o standardzie porównywalnym do nadzoru prowadzonego przez właściwe organy krajowe, instytucje, o których mowa w art. 101 ust. 2 Traktatu, mogą być akceptowane jako kontrahenci, o ile znajdują się w dobrej sytuacji finansowej. Jako kontrahenci mogą również być akceptowane instytucje, które znajdują się w dobrej sytuacji finansowej i podlegają niezharmonizowanemu nadzorowi krajowemu o standardzie porównywalnym do zharmonizowanego nadzoru UE/EOG, na przykład utworzone w strefie euro oddziały instytucji posiadających rzeczywistą siedzibę poza EOG.”. Artykuł 2 Wejście w życie Niniejsze wytyczne wchodzą w życie z dniem 11 maja 2009 r. Artykuł 3 Adresaci i środki wykonawcze 1. Niniejsze wytyczne są skierowane do KBC uczestniczących państw członkowskich. 2. Do dnia 11 maja 2009 r. KBC, o których mowa w ust. 1, informują EBC o środkach, za pomocą których zamierzają zastosować się do niniejszych wytycznych najpóźniej.

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WYTYCZNE:

Sporządzono we Frankfurcie nad Menem, dnia 7 maja 2009 r.

Artykuł 1 Zmiany w załączniku I do wytycznych EBC/2000/7 W pkt 2.1 akapit pierwszy tiret drugie, trzecie zdanie otrzymuje brzmienie: W imieniu Rady Prezesów EBC

Jean-Claude TRICHET

Prezes EBC

(1) Dz.U. L 310 z 11.12.2000, s. 1.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 123 POZ 99 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L123 - 100 z 200919.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 275/2009 z dnia 2 kwietnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 872/2004 dotyczące dalszych środków ograniczających w odniesieniu do Liberii (  Dz.U. L 91 z 3.4.2009)

 • Dz. U. L123 - 94 z 200919.5.2009

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2009/9)

 • Dz. U. L123 - 87 z 200919.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie pomocy państwa C 25/2000 (ex N 149/99) którą Włochy zamierzają udzielić przedsiębiorstwu sektora hutnictwa żelaza i stali Lucchini Siderurgica SpA (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 3515) (1)

 • Dz. U. L123 - 86 z 200919.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie mianowania i zastąpienia członków Zarządu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

 • Dz. U. L123 - 78 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 409/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustalające wspólnotowe współczynniki przeliczeniowe i kody postaci stosowane do przeliczania masy ryb przetworzonych na masę ryb w relacji pełnej oraz zmieniające rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2807/83

 • Dz. U. L123 - 62 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 408/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr 793/2006 ustanawiające niektóre szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 247/2006 w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów najbardziej oddalonych Unii Europejskiej

 • Dz. U. L123 - 3 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 407/2009 z dnia 14 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi

 • Dz. U. L123 - 1 z 200919.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 406/2009 z dnia 18 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.