Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3 - Strona 2

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2009-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3 - Strona 2

Strona 2 z 3

(2)

(8)

(3)

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.1990, s. 6. (2) Dz.U. L 18 z 23.1.2003, s. 11. (3) Dz.U. L 226 z 23.8.2008, s. 1.

W świetle tej umowy oraz systemu zwalczania chorób stosowanego w Kanadzie właściwe jest zastosowanie alternatywnych przepisów dotyczących wystawiania świa­ dectw dla piskląt jednodniowych i jaj wylęgowych pochodzących z obszarów innych niż podlegające urzę­ dowym ograniczeniom związanym z wystąpieniem ognisk LPAI. Tym samym należy zmienić wzory świa­ dectw weterynaryjnych dla jednodniowych piskląt niepo­ chodzących od ptaków bezgrzebieniowych oraz dla jaj wylęgowych drobiu z wyłączeniem ptaków bezgrzebie­ niowych, aby względem Kanady umożliwić zastosowanie alternatywnych przepisów dotyczących wystawiania świa­ dectw w przypadku stwierdzenia wystąpienia ognisk LPAI w przyszłości.

(4) Dz.U. L 71 z 18.3.1999, s. 1.

L 124/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

(9)

Światowa Organizacja ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) wydała niedawno zalecenia w sprawie niektórych procedur obróbki towarów w celu zniszczenia czynników choro­ botwórczych. Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych powinien zatem zostać zmie­ niony w celu uwzględnienia tych zaleceń. Należy zatem odpowiednio zmienić część 2 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. Oprócz tego należy zmienić metodę badania na obec­ ność różnych rodzajów pałeczek Salmonella, mających znaczenie dla zdrowia zwierząt, aby pozwolić krajom trzecim na stosowanie metod laboratoryjnych zalecanych przez OIE. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik III do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. Oprócz tego we wzorze świadectwa weterynaryjnego na potrzeby tranzytu/składowania jaj wolnych od określo­ nych czynników chorobotwórczych, mięsa, mięsa mielo­ nego i mechanicznie odkostnionego mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego, jaj i przetworów jajecznych należy poprawić przypis. Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik XI do rozporządzenia (WE) nr 798/2008. Ponadto należy ustanowić okres przejściowy, aby umoż­ liwić państwom członkowskim oraz branży podjęcie środków niezbędnych do zapewnienia zgodności z odpowiednimi przepisami dotyczącymi wystawiania świadectw weterynaryjnych. Rozporządzenie (WE) nr 798/2008 powinno zatem zostać odpowiednio zmienione. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W rozporządzeniu (WE) nr 798/2008 wprowadza się następu­ jące zmiany: 1) w art. 7 lit. a) i b) otrzymują następujące brzmienie: „a) powiadamia Komisję o sytuacji epidemiologicznej w ciągu 24 godzin od potwierdzenia pierwszego wystą­ pienia ogniska LPAI, HPAI lub rzekomego pomoru drobiu; b) bez zbędnej zwłoki przekazuje izolaty wirusa z pierwszych wystąpień ognisk HPAI i rzekomego pomoru drobiu do wspólnotowego laboratorium refe­ rencyjnego w zakresie ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu (*); takie izolaty wirusa nie są jednak wymagane w przypadku przywozu jaj, przetworów jajecznych oraz jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych z państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których przywóz takich towarów do Wspól­ noty jest dozwolony; ___________ (*) Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, Zjednoczone Królestwo.”; 2) załączniki I, III i XI zmienia się zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Zezwala się na przywóz do Wspólnoty lub tranzyt przez Wspólnotę towarów, dla których wystawiono odpowiednie świadectwa weterynaryjne zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 798/2008 przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem, do dnia 15 lipca 2009 r. Artykuł 3 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 75 z 200920.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 22 z 26.1.2009)

 • Dz. U. L124 - 67 z 200920.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych

 • Dz. U. L124 - 65 z 200920.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu w departamentach zamorskich Francji produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3744)

 • Dz. U. L124 - 64 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L124 - 63 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L124 - 53 z 200920.5.2009

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 51 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 30 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

 • Dz. U. L124 - 21 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L124 - 1 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2009 z dnia 19 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.