Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3 - Strona 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2009-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3 - Strona 3

Strona 3 z 3

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/5

ZAŁĄCZNIK W załącznikach I, III i XI wprowadza się następujące zmiany: (1) W części 2 załącznika I wprowadza się następujące zmiany: a) Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jednodniowych piskląt niepochodzących od ptaków bezgrzebieniowych (DOC) zastępuje się wzorem:

L 124/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

„Wzór

świadectwa

weterynaryjnego

dla jednodniowych piskląt bezgrzebieniowych (DOC)

niepochodzących

od

ptaków

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/7

L 124/8

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/9

L 124/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/11

b) Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj wylęgowych drobiu z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych (HEP) zastępuje się wzorem: „Wzór świadectwa weterynaryjnego dla jaj wylęgowych drobiu z wyłączeniem ptaków bezgrzebieniowych (HEP)

L 124/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/13

L 124/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/15

L 124/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

c) Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP) zastępuje się wzorem:

„Wzór świadectwa weterynaryjnego dla przetworów jajecznych (EP)

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/17

L 124/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

(2) W załączniku III część I punkt 4 otrzymuje brzmienie: „4) Salmonella arizonae — Rozdział III załącznika II do dyrektywy 90/539/EWG; albo — Podręcznik badań diagnostycznych i szczepionek dla zwierząt lądowych Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE).” (3) Załącznik XI zastępuje się załącznikiem:

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/19

„ZAŁĄCZNIK XI (o którym mowa w art. 18 ust. 2) Wzór świadectwa weterynaryjnego na potrzeby tranzytu/składowania jaj wolnych od określonych czynników chorobotwórczych, mięsa, mięsa mielonego i mechanicznie odkostnionego mięsa drobiu, ptaków bezgrzebieniowych i dzikiego ptactwa łownego, jaj i przetworów jajecznych

L 124/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 75 z 200920.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 22 z 26.1.2009)

 • Dz. U. L124 - 67 z 200920.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych

 • Dz. U. L124 - 65 z 200920.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu w departamentach zamorskich Francji produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3744)

 • Dz. U. L124 - 64 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L124 - 63 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L124 - 53 z 200920.5.2009

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 51 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 30 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

 • Dz. U. L124 - 21 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L124 - 1 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2009 z dnia 19 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.