Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

Data ogłoszenia:2009-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3

Strona 1 z 3
20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 411/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 90/539/EWG z dnia 15 paździer­ nika 1990 r. w sprawie warunków zdrowotnych zwierząt, regu­ lujących handel wewnątrzwspólnotowy i przywóz z państw trzecich drobiu i jaj wylęgowych (1), w szczególności jej art. 22 ust. 3 i art. 24 ust. 2, uwzględniając dyrektywę Rady 2002/99/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. ustanawiającą przepisy sanitarne regulujące produkcję, przetwarzanie, dystrybucję oraz wprowadzanie produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi (2), w szczególności jej art. 9 ust. 2 lit. b), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

lub grupy, znajdujące się na wykazie w części 1 załącz­ nika I do rozporządzenia (WE) nr 798/2008, są wolne od tej choroby.

W interesie zdrowia zwierząt oraz w celu zapobiegania nisko zjadliwej grypie ptaków (LPAI) i monitorowania jej na poziomie Wspólnoty właściwe jest powiadamianie Komisji o pierwszych wystąpieniach ognisk tej choroby. Należy zatem odpowiednio zmienić art. 7 rozporządze­ nia (WE) nr 798/2008.

(5)

Kanada wykazała zdolność do reagowania na przypadki wystąpienia ognisk LPAI w gospodarstwach drobiowych na swoim terytorium i do skutecznego zapobiegania rozprzestrzenianiu się zakażenia.

W rozporządzeniu Komisji (WE) nr 798/2008 (3) ustano­ wiono wymogi dotyczące świadectw weterynaryjnych w odniesieniu do przywozu do Wspólnoty i tranzytu przez Wspólnotę drobiu i niektórych produktów drobio­ wych. Zgodnie z tymi wymogami przywóz do Wspól­ noty i tranzyt przez Wspólnotę towarów objętych tym rozporządzeniem („towary”) jest dozwolony jedynie z krajów trzecich, terytoriów, stref lub grup wolnych od choroby, znajdujących się na wykazie w tabeli w części 1 załącznika I do tego rozporządzenia. Ponadto w części 2 tego załącznika ustanowiono wzory świa­ dectw weterynaryjnych. Rozporządzenie (WE) nr 798/2008 stanowi również, że w przypadku gdy do przywozu towarów konieczne jest badanie, pobranie próbek i przeprowadzenie testów w kierunku niektórych chorób, czynności te są wykonywane zgodnie z załącznikiem III do tego rozporządzenia. Artykuł 7 rozporządzenia (WE) nr 798/2008 stanowi, że przywóz towarów do Wspólnoty dozwolony jest jedynie wtedy, gdy kraj trzeci powiadamia Komisję o każdym pierwszym wystąpieniu ogniska rzekomego pomoru drobiu lub wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) i przekazuje izolaty wirusa do laboratorium referencyj­ nego w zakresie ptasiej grypy i rzekomego pomoru drobiu. W przypadku gdy na terytorium kraju trzeciego, w jego strefie, grupie lub grupach wykryte zostanie ognisko ptasiej grypy, właściwy organ tego kraju trzeciego nie może już poświadczyć, że jego terytorium, strefa, grupa

(6)

Kanada dostarczyła również Komisji szczegółowe infor­ macje dotyczące sytuacji epidemiologicznej i podjętych przez siebie środków zwalczania choroby, obejmujących opis obszarów podlegających oficjalnym ograniczeniom związanym z wystąpieniem ognisk LPAI.

(7)

Decyzją Rady 1999/201/WE z dnia 14 grudnia 1998 r. w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Euro­ pejską a rządem Kanady o środkach sanitarnych dla ochrony zdrowia ludzi i zwierząt, w związku z handlem żywymi zwierzętami i produktami pocho­ dzenia zwierzęcego (4) zatwierdzono umowę, która stanowi, że każda strona umowy uznaje środki sanitarne przyjęte przez drugą stronę jako równoważne, jeżeli strona ta obiektywnie wykaże, że przyjęte przez nią środki pozwalają na osiągnięcie odpowiedniego poziomu ochrony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 75 z 200920.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 22 z 26.1.2009)

 • Dz. U. L124 - 67 z 200920.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych

 • Dz. U. L124 - 65 z 200920.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu w departamentach zamorskich Francji produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3744)

 • Dz. U. L124 - 64 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L124 - 63 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L124 - 53 z 200920.5.2009

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 51 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 30 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

 • Dz. U. L124 - 21 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L124 - 1 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2009 z dnia 19 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.