Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu w departamentach zamorskich Francji produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3744)

Data ogłoszenia:2009-05-20


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 65

20.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 124/65

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 14 maja 2009 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu w departamentach zamorskich Francji produktów biobójczych zawierających temefos, przeznaczonych do podstawowych zastosowań (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 3744)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/395/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 1451/2007 z dnia 4 grudnia 2007 r. w sprawie drugiej fazy 10-letniego programu pracy określonego w art. 16 ust. 2 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej wprowa­ dzania do obrotu produktów biobójczych (1), w szczególności jego art. 5 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje: Artykuł 16 ust. 2 akapit pierwszy dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2) (zwanej dalej „dyrektywą”) stanowi, że Komisja rozpocznie 10letni program, którego celem jest systematyczne badanie wszystkich substancji czynnych, które w dniu 14 maja 2000 r. już znajdowały się na rynku (zwany dalej „programem przeglądu”). Temefos zidentyfikowano jako substancję czynną produktów biobójczych, będącą w obrocie przed dniem 14 maja 2000 r. w celach innych niż cele wymienione w art. 2 ust. 2 lit. c) i d) dyrektywy 98/8/WE. Przed upływem wyznaczonego terminu nie przedłożono żadnej dokumentacji uzasadniającej uwzględnienie temefosu w załącznikach I, IA lub IB. Zgodnie z art. 4 ust. 2 akapit pierwszy rozporządzenia Komisji (WE) nr 2032/2003 (3) z mocą od dnia 1 września 2006 r. państwa członkowskie zobowiązane były do unieważnienia istniejących zezwoleń lub rejes­ trów dla produktów biobójczych zawierających temefos. Zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 (zwanego dalej „rozporządzeniem”) produkty biobójcze zawierające temefos nie będą już wprowadzane do obrotu.

(5)

Artykuł 5 rozporządzenia określa warunki, na jakich państwa członkowskie mogą wystąpić do Komisji z wnioskiem o odstępstwo od art. 4 ust. 1 rozporządze­ nia i warunki przyznania takiego odstępstwa.

Na mocy decyzji 2007/226/WE (4) Komisja przyznała takie odstępstwo w odniesieniu do produktów biobój­ czych zawierających temefos, które wykorzystuje się do zwalczania komarów-wektorów w departamentach zamorskich Francji. Odstępstwo to przyznano do dnia 14 maja 2009 r.

(6)

(1)

Francja złożyła do Komisji wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania odstępstwa do dnia 14 maja 2010 r. i dołączyła do niego informacje uzasadniające konieczność dalszego stosowania temefosu. W dniu 13 lutego 2009 r. Komisja drogą elektroniczną upublicz­ niła wniosek Francji. W trakcie trwających 60 dni konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne zastrzeżenia dotyczące tego wniosku.

(7)

(2)

Zważywszy na wysoką częstotliwość występowania chorób przenoszonych przez komary w departamentach zamorskich Francji, należy utrzymać zezwolenie na stosowanie temefosu w przypadkach, w których stosowanie innych substancji lub produktów biobójczych jest nieskuteczne. Dalsze przedłużenie okresu wycofywania w przypadku tej substancji wydaje się zatem konieczne w celu umożliwienia zastąpienia jej innymi odpowiednimi substancjami,

(3)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W drodze odstępstwa od art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1451/2007 Francja może zezwolić na wprowadzenie do obrotu do dnia 14 maja 2010 r. produktów biobójczych zawierających temefos (nr WE 222-191-1; nr CAS 3383-96-8), przeznaczo­ nych do zwalczania komarów-wektorów w departamentach zamorskich Francji.

(4) Dz.U. L 97 z 12.4.2007, s. 47.

(1) Dz.U. L 325 z 11.12.2007, s. 3. (2) Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1. (3) Dz.U. L 307 z 24.11.2003, s. 1.

L 124/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

20.5.2009

Artykuł 2 1. Zezwalając na wprowadzenie do obrotu produktów biobójczych zawierających temefos zgodnie z art. 1, Francja dopilnowuje, by spełnione były następujące warunki: a) dalsze stosowanie jest możliwe wyłącznie pod warunkiem, że produkty biobójcze zawierające temefos zostały dopusz­ czone do obrotu zgodnie z ich podstawowym zastosowa­ niem; b) dalsze stosowanie jest dozwolone wyłącznie, jeżeli nie ma ono szkodliwych skutków dla zdrowia ludzi lub zwierząt, albo dla środowiska naturalnego; c) w momencie wydawania pozwolenia wprowadzane są wszelkie stosowne środki ograniczające ryzyko; d) odnośne produkty biobójcze pozostające w obrocie po dniu 1 września 2006 r. zostają opatrzone nowymi etykietami w celu dostosowania ich do ograniczonych warunków stoso­ wania;

e) podmioty, które uzyskały zezwolenia, lub Francja podejmują w stosownych przypadkach starania mające na celu znale­ zienie rozwiązań zastępczych. 2. Najpóźniej do dnia 14 maja 2010 r. Francja przekazuje Komisji informacje na temat stosowania ust. 1, a w szczegól­ ności na temat działań podjętych zgodnie z lit. e) tego ustępu. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 14 maja 2009 r.

W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 124 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L124 - 75 z 200920.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 43/2009 z dnia 16 stycznia 2009 r. ustalającego uprawnienia do połowów na 2009 rok i związane z nimi warunki dla pewnych stad ryb i grup stad ryb, stosowane na wodach terytorialnych Wspólnoty oraz w odniesieniu do statków wspólnotowych na wodach, na których wymagane są ograniczenia połowowe (  Dz.U. L 22 z 26.1.2009)

 • Dz. U. L124 - 67 z 200920.5.2009

  Zalecenie Komisji z dnia 7 maja 2009 r. w sprawie uregulowań dotyczących stawek za zakańczanie połączeń w sieciach stacjonarnych i ruchomych

 • Dz. U. L124 - 64 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady ds. Cukru w odniesieniu do przedłużenia Międzynarodowej umowy w sprawie cukru z 1992 r.

 • Dz. U. L124 - 63 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 18 maja 2009 r. określająca stanowisko, jakie w imieniu Wspólnoty ma zostać przyjęte w ramach Międzynarodowej Rady Zbożowej w odniesieniu do przedłużenia obowiązywania Konwencji o handlu zbożem z 1995 r.

 • Dz. U. L124 - 53 z 200920.5.2009

  Protokół do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 51 z 200920.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Wspólnoty Europejskiej i jej państw członkowskich, Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, w związku z udziałem Republiki Bułgarii i Rumunii w charakterze umawiających się stron, w następstwie przystąpienia tych państw do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L124 - 30 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Rady 2009/13/WE z dnia 16 lutego 2009 r. w sprawie wdrożenia Umowy zawartej między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty Europejskiej (ECSA) a Europejską Federacją Pracowników Transportu (ETF) w sprawie Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. oraz w sprawie zmiany dyrektywy 1999/63/WE

 • Dz. U. L124 - 21 z 200920.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L124 - 3 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 411/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 798/2008 ustanawiające wykaz państw trzecich, terytoriów, stref lub grup, z których dopuszczalny jest przywóz do i tranzyt przez terytorium Wspólnoty drobiu i produktów drobiowych oraz wymogów dotyczących świadectw weterynaryjnych (1)

 • Dz. U. L124 - 1 z 200920.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 410/2009 z dnia 19 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.