Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 412/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 1

Strona 1 z 3
21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 412/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 233,

okresowy („dochodzenie przeglądowe”) ceł antydumpin­ gowych nałożonych na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących między innymi z Republiki Korei. Cła na przywóz pochodzący z Republiki Korei zostały zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 428/2005 (6).

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) (zwane dalej „rozporzą­ dzeniem podstawowym”), w szczególności jego art. 9 ust. 4,

(3)

W dniu 10 czerwca 2005 r. Huvis Corporation („Huvis”) złożył wniosek (7) do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich („SPI”) o unieważnienie art. 2 rozporządze­ nia (WE) nr 428/2005 w zakresie dotyczącym stawki cła antydumpingowego odnoszącym się do przedsiębiorstwa Huvis.

uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony po konsultacji z Komitetem Doradczym,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

W dniu 8 lipca 2008 r. SPI (8) unieważnił art. 2 rozpo­ rządzenia (WE) nr 428/2005 w odniesieniu do przedsię­ biorstwa Huvis.

A. PROCEDURA (1)

W październiku 1999 r. Komisja wszczęła docho­ dzenie (2) w sprawie przywozu poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei („docho­ dzenie pierwotne”). W lipcu 2000 r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1472/2000 (3) nałożono tymczasowe cła antydumpingowe, a w grudniu 2000 r. rozporządze­ niem Rady (WE) nr 2852/2000 (4) nałożono ostateczne cła antydumpingowe.

SPI stwierdził między innymi, że instytucje nie uzasadniły dostatecznie wykorzystania rożnych metodologii stoso­ wanych w dochodzeniu pierwotnymi i w dochodzeniu przeglądowym służących do obliczania indywidualnej stawki celnej dla przedsiębiorstwa Huvis. Ustalenia insty­ tucji w tym zakresie zostały zatem uznane za niezgodne z art. 11 ust. 9 rozporządzenia podstawowego.

(6)

(2)

W grudniu 2003 r. na mocy art. 11 ust. 3 rozporządze­ nia podstawowego Komisja wszczęła (5) przegląd

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L 56 z 6.3.1996, s. 1. C 285 z 7.10.1999, s. 3. L 166 z 6.7.2000, s. 1. L 332 z 28.12.2000, s. 17. C 309 z 19.12.2003, s. 2.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 )

W rezultacie art. 2 rozporządzenia (WE) nr 428/2005 został unieważniony w zakresie, w jakim cło antydum­ pingowe nałożone na wywóz do Wspólnoty Europejskiej towarów wyprodukowanych i wywożonych przez przed­ siębiorstwo Huvis przekracza kwotę cła, którą należałoby pobrać, gdyby wykorzystano metodę zastosowaną w dochodzeniu pierwotnym.

(6) Dz.U. L 71 z 17.3.2005, s. 1. (7) Dz.U. C 193 z 6.8.2005, s. 38. (8) Dz.U. C 209 z 15.8.2008, s. 44.

L 125/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2009

(7)

Zgodnie z orzecznictwem wspólnotowym (1) w przypadkach, gdy postępowanie składa się z kilku etapów, unieważnienie jednego z tych etapów nie unie­ ważnia całości postępowania. Postępowanie antydumpin­ gowe stanowi przykład takiego postępowania wieloetapo­ wego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 75 z 200921.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L125 - 73 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 72 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 3. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L125 - 71 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L125 - 69 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 67 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 65 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L125 - 64 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 62 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 60 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiwi de l’Adour (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 58 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 56 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mariánskolázeňské oplatky (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 54 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2008/2009 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L125 - 52 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE zmieniającą załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L125 - 6 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L125 - 4 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.