Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 52

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE zmieniającą załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 52

L 125/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 415/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE zmieniającą załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę 2000/13/WE Parlamentu Europej­ skiego i Rady z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich w zakresie etykietowania, prezentacji i reklamy środków spożywczych (1), w szczególności jej art. 21, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (5), do rozpo­ rządzenia (WE) nr 479/2008, aby umożliwić podmiotom działającym na rynku dostosowanie się do nowych wymogów w zakresie etykietowania.

(4)

W dyrektywie Komisji 2007/68/WE (2) ustanowiono listę składników żywności lub substancji zwolnionych z wymogu etykietowania. Ponieważ zmiany w przepisach dotyczących etykieto­ wania mają wpływ przemysł, w szczególności na małe i średnie przedsiębiorstwa, które potrzebują okresu prze­ jściowego, aby sprawnie dostosować się do nowych wymogów w zakresie etykietowania, w dyrektywie 2007/68/WE przewidziano środki tymczasowe ułatwia­ jące stosowanie nowych przepisów, zezwalając na obrót środkami spożywczymi zgodnymi z przepisami dyrekty­ wy Komisji 2005/26/WE (3), które zostały wprowadzone do obrotu lub oznakowane przed dniem 31 maja 2009 r., do wyczerpania zapasów. Rozporządzenie Rady (WE) nr 479/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina, zmieniające rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, (WE) nr 1782/2003, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 3/2008 oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2392/1986 i (WE) nr 1493/1999 (4) wpro­ wadza zmiany w sposobie regulacji rynku wina przez UE. Zgodnie z art. 129 ust. 1 lit. e) tego rozporządzenia tytuł III rozdziały II, III, IV, V i VI, art. 108, 111 i 112 oraz odpowiadające im przepisy, w szczególności prze­ pisy zawarte w odpowiednich załącznikach, stosuje się od dnia 1 sierpnia 2009 r., o ile nie przewidziano inaczej w drodze rozporządzenia, przyjmowanego zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 113 ust. 1. Przepisy wykonawcze do tego rozporządzenia, określające między innymi szczegółowe zasady dotyczące etykietowania, mające zastosowanie w sektorze wina, są obecnie przy­ gotowywane, a ze względu na ich stosowanie od dnia 1 sierpnia 2009 r. przewidziany jest okres przejściowy w celu ułatwienia przejścia od wcześniejszych przepisów w sektorze wina, w szczególności od rozporządzenia

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. L L L L 109 z 6.5.2000, s. 310 z 28.11.2007, 75 z 22.3.2005, s. 148 z 6.6.2008, s. 29. s. 11. 33. 1.

(2)

Biorąc pod uwagę, że podmioty działające na rynku wina podlegałyby dwóm zbiorom przepisów w zakresie etykie­ towania, mianowicie przepisom dyrektywy 2007/68/WE oraz przepisom wykonawczym do rozporządzenia (WE) nr 479/2008, a także biorąc pod uwagę, że okresy prze­ jściowe nie nakładają się na siebie, ponieważ zgodnie z dyrektywą 2007/68/WE środki spożywcze zgodne z przepisami dyrektywy 2005/26/WE, które zostały wprowadzone do obrotu lub oznakowane przed dniem 31 maja 2009 r., mogą być przedmiotem obrotu do wyczerpania zapasów, w celu sprawnego zarządzania i uniknięcia niepotrzebnego obciążania organów państw członkowskich oraz podmiotów działających na rynku należy ustanowić jedną datę obowiązkowego stosowania przez sektor wina dyrektywy 2007/68/WE oraz prze­ pisów wykonawczych przyjętych w ramach rozporządze­ nia (WE) nr 479/2008. W odniesieniu do produktów objętych rozporządzeniem (WE) nr 479/2008 zakończenie okresu przejściowego przewidzianego w dyrektywie 2007/68/WE powinno zatem zostać ustalone na dzień 31 grudnia 2010 r. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnoś­ ciowego i Zdrowia Zwierząt,

(5)

(3)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 W art. 3 dyrektywy w brzmieniu: 2007/68/WE dodaje się akapit

„W drodze odstępstwa od akapitu drugiego niniejszego arty­ kułu państwa członkowskie zezwalają na obrót winami, w rozumieniu załącznika IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 479/2008 (*), zgodnymi z przepisami dyrektywy 2005/26/WE, które zostały wprowadzone do obrotu lub oznakowane przed dniem 31 grudnia 2010 r., do wyczer­ pania zapasów. ___________ (*) Dz.U. L 148 z 6.6.2008, s. 1.”.

(5) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, s. 1.

(1 ) (2 ) (3 ) (4 )

21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/53

Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie siódmego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Androulla VASSILIOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 52 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 75 z 200921.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L125 - 73 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 72 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 3. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L125 - 71 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L125 - 69 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 67 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 65 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L125 - 64 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 62 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 60 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiwi de l’Adour (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 58 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 56 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mariánskolázeňské oplatky (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 54 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2008/2009 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L125 - 6 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L125 - 4 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 412/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.