Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 54

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2008/2009 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 54

L 125/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 416/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2008/2009 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1234/2007 z dnia 22 października 2007 r. ustanawiające wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektó­ rych produktów rolnych („rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku”) (1), w szczególności jego art. 69 ust. 1 w związku z art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

państwa członkowskie powiadomiły o ilościach osta­ tecznie przekonwertowanych na wniosek producentów między indywidualnymi kwotami na dostawy i na sprzedaż bezpośrednią. Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 248/2008 z dnia 17 marca 2008 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do krajowych kwot mlecznych (4) całkowite kwoty krajowe wszystkich państw członkowskich zostały zwiększone, począwszy od dnia 1 kwietnia 2008 r. Państwa członkowskie, z wyłączeniem Malty, której kwota krajowa nie zawiera części na sprzedaż bezpośrednią, powiadomiły Komisję o podziale między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” dodatkowej kwoty. Należy zatem ustanowić podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r., ustalonych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

Artykuł 67 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 przewiduje, że producenci mogą otrzymać jedną lub dwie kwoty indywidualne, jedną przeznaczoną na dostawy, a drugą na sprzedaż bezpośrednią, przy czym konwersji z jednej kwoty do drugiej mogą dokonać wyłącznie organy państwa członkowskiego na należycie uzasadniony wniosek producenta. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2008 z dnia 8 maja 2008 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok 2007/2008 w załączniku I do rozpo­ rządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 (2) ustanawia podział między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” na okres od dnia 1 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r. dla wszystkich państw członkowskich. Zgodnie z art. 25 ust. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 595/2004 z dnia 30 marca 2004 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1788/2003 ustanawiającego opłatę wyrówna­ wczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych (3)

(5)

(6)

(2)

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Podział między „dostawy” a „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mających zastosowanie w okresie od dnia 1 kwietnia 2008 r. do dnia 31 marca 2009 r. ustalonych w załączniku IX do rozporządzenia (WE) nr 1234/2007 ustanawia się w załączniku do niniejszego rozporządzenia. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

(3)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 maja 2009 r. W imieniu Komisji

Mariann FISCHER BOEL

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 299 z 16.11.2007, s. 1. (2) Dz.U. L 125 z 9.5.2008, s. 22. (3) Dz.U. L 94 z 31.3.2004, s. 22.

(4) Dz.U. L 76 z 19.3.2008, s. 6.

21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 125/55

ZAŁĄCZNIK

(tony) Państwa członkowskie Dostawy Sprzedaż bezpośrednia

Belgia Bułgaria Republika Czeska Dania Niemcy Estonia Irlandia Grecja Hiszpania Francja Włochy Cypr Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Austria Polska Portugalia Rumunia Słowenia Słowacja Finlandia Szwecja Zjednoczone Królestwo

(1) Z wyłączeniem Madery.

3 371 559,558 912 238,158 2 785 413,892 4 612 376,648 28 755 245,289 650 386,770 5 501 532,799 835 781,260 6 173 230,927 24 738 890,113 10 474 131,877 146 970,338 725 538,102 1 674 056,192 278 070,680 1 921 492,480 49 671,960 11 392 464,000 2 755 298,641 9 403 080,692 (1 ) 1 979 091,285 1 429 140,086 567 987,116 1 049 485,430 2 486 700,282 3 415 795,900 14 988 515,859

55 729,182 86 341,842 7 275,728 242,872 92 175,102 8 908,590 2 146,481 1 142,000 66 058,073 352 431,587 266 529,323 1 133,662 17 682,858 64 879,588 475,000 108 368,720 0,000 73 166,280 92 179,828 164 665,168 8 429,715 1 688 999,914 20 183,644 12 118,330 6 015,111 3 800,000 136 653,081

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 54 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 75 z 200921.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L125 - 73 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 72 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 3. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L125 - 71 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L125 - 69 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 67 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 65 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L125 - 64 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 62 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 60 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiwi de l’Adour (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 58 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 56 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mariánskolázeňské oplatky (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 52 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE zmieniającą załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L125 - 6 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

 • Dz. U. L125 - 4 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 412/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.