Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (1)

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 6

Strona 1 z 9
L 125/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2009

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 414/2009 z dnia 30 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2454/93 ustanawiające przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny (1), w szczególności jego art. 247,

(5)

teleinformatyczny organów celnych lub osób składają­ cych zgłoszenie, należy zezwolić im na skorzystanie z procedury opartej na dokumentach papierowych, aby umożliwić im dostarczenie niezbędnych informacji organom celnym. W tym celu konieczne jest umożli­ wienie stosowania formularza, „Wywozowy SAD/Bezpie­ czeństwo”, który może zawierać zarówno dane zgło­ szenia wywozowego, jak i wywozowej deklaracji skró­ conej.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzeniem (WE) nr 648/2005 Parlamentu Euro­ pejskiego i Rady (2) wprowadzono do rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 obowiązek składania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych drogą elektro­ niczną. Począwszy od dnia 1 lipca 2009 r., zgłoszenia celne wywozowe w formie papierowej dopuszcza się wyłącznie w przypadku, gdy nie działa system teleinfor­ matyczny organów celnych lub osoby składającej zgło­ szenie.

W sytuacjach gdy nie działa system teleinformatyczny organów celnych lub osoby składającej deklarację, konieczne jest ustanowienie „Dokumentu Bezpieczeństwo i Ochrona” w formie papierowej, który należy stosować w przypadku składania przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych. Powinien on zawierać dane okre­ ślone w załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, a jego uzupełnieniem powinien być wykaz pozycji, jeżeli przesyłka składa się z więcej niż jednej pozycji towarowej.

(6)

(2)

W celu zwiększenia bezpieczeństwa należy ustanowić alternatywną wersję tranzytowego dokumentu towarzy­ szącego („Tranzytowy Dokument Towarzyszący/Bezpie­ czeństwo”) oraz odpowiedni wykaz pozycji, aby uwzględnić dane wymagane w załączniku 30A do rozpo­ rządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 (3).

Aby zapewnić podmiotom gospodarczym jak najszerszy zakres możliwości dostarczania wymaganych danych, w przypadku gdy nie działają żadne systemy teleinforma­ tyczne, należy zezwolić organom celnym na wydawanie zgody na przekazywanie tych danych za pomocą doku­ mentów handlowych, pod warunkiem że dokumenty przedstawione organom celnym zawierają dane przewi­ dziane dla przywozowych i wywozowych deklaracji skró­ conych w załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(3)

Należy również dostosować „wywozowy dokument towarzyszący” oraz odpowiedni wykaz pozycji, o których mowa w art. 796a rozporządzenia (EWG) nr 2454/93, aby uwzględnić dane określone w załączniku 30A do rozporządzenia (EWG) nr 2454/93.

(7)

Ponieważ przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1875/2006 (4) dotyczące ochrony i bezpieczeństwa zaczną obowiązywać od dnia 1 lipca 2009 r., odpo­ wiednie przepisy określone w niniejszym rozporządzeniu powinny również obowiązywać od tego samego dnia. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (EWG) nr 2454/93.

(4)

Jeżeli osoby składające zgłoszenie nie mogą dostarczyć organom celnym danych zgłoszenia wywozowego oraz wywozowej deklaracji skróconej przy użyciu normalnych procedur elektronicznych, ponieważ nie działa system

(8)

(1) Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1. (2) Dz.U. L 117 z 4.5.2005, s. 13. (3) Dz.U. L 253 z 11.10.1993, s. 1.

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego,

(4) Dz.U. L 360 z 19.12.2006, s. 64.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 125 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L125 - 75 z 200921.5.2009

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/41/WE z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie ograniczonego stosowania mikroorganizmów zmodyfikowanych genetycznie (wersja przekształcona) (1)

 • Dz. U. L125 - 73 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 427/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L125 - 72 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 426/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną cenę skupu odtłuszczonego mleka w proszku w ramach 3. pierwszego indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 310/2009

 • Dz. U. L125 - 71 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 425/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalne ceny skupu masła w ramach 5. indywidualnego zaproszenia do składania ofert w ramach przetargu otwartego rozporządzeniem (WE) nr 186/2009

 • Dz. U. L125 - 69 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 424/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L125 - 67 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczące wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r.

 • Dz. U. L125 - 65 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 422/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające refundacje wywozowe w sektorze jaj

 • Dz. U. L125 - 64 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 421/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do odtłuszczonego mleka w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 62 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 420/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustalające maksymalną stawkę refundacji wywozowej w odniesieniu do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych otwartego rozporządzeniem (WE) nr 619/2008

 • Dz. U. L125 - 60 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 419/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę (Kiwi de l’Adour (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 58 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 418/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych nazwę [Petit Épeautre de Haute Provence (ChOG)]

 • Dz. U. L125 - 56 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 417/2009 z dnia 20 maja 2009 r. rejestrujące nazwę w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Mariánskolázeňské oplatky (ChOG))

 • Dz. U. L125 - 54 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 416/2009 z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie podziału między „dostawy” i „sprzedaż bezpośrednią” krajowych kwot mlecznych ustalonych na rok 2008/2009 w załączniku IX do rozporządzenia Rady (WE) nr 1234/2007

 • Dz. U. L125 - 52 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 415/2009 z dnia 20 maja 2009 r. zmieniające dyrektywę 2007/68/WE zmieniającą załącznik IIIa do dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do niektórych składników żywności (1)

 • Dz. U. L125 - 4 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 413/2009 z dnia 20 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L125 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 412/2009 z dnia 18 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2005 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej i Arabii Saudyjskiej, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2852/2000 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz poliestrowych włókien odcinkowych pochodzących z Republiki Korei i kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu takich włókien pochodzących z Tajwanu

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.