Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 1

21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/1

I

(Akty przyjęte na mocy Traktatów WE/Euratom, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIA

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) NR 396/2009 z dnia 6  maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr  1081/2006 w  sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w  celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z  EFS

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (3)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 148, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

Kryzys finansowy jest uzasadnieniem potrzeby dalszych uproszczeń w celu ułatwienia dostępu do dotacji współfi­ nansowanych przez EFS.

(4)

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozda­ niu rocznym za rok 2007 zalecał, aby organy prawodaw­ cze oraz Komisja były gotowe do ponownego rozważenia założeń koncepcyjnych przyszłych programów wydatków, z  należytym uwzględnieniem uproszczenia podstawy ob­ liczenia kosztów kwalifikowalnych  i  szerszego wykorzy­ stania płatności opartych na kwotach  i  stawkach ryczałtowych, zamiast zwracania „kosztów rzeczywistych”.

Artykuł  56 rozporządzenia Rady  (WE) nr  1083/2006 z  dnia 11  lipca  2006  r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalne­ go, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności (3) stanowi, że zasady kwalifikowalności wydat­ ków ustanawia się na poziomie krajowym, z  zastrzeże­ niem wyjątków określonych w  odniesieniu do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europej­ skiego Funduszu Społecznego (EFS). W art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Par­ lamentu Europejskiego i Rady (4) określono, jakie wydatki kwalifikują się do wsparcia z EFS określonego w art. 11 us­ t. 1 tego rozporządzenia.

(6)

W celu zapewnienia koniecznych uproszczeń w zarządza­ niu, administracji i sprawowaniu kontroli w odniesieniu do działań objętych dotacją EFS, w  szczególności w  kontek­ ście systemu zwrotów uwarunkowanych wynikami, wła­ ściwym jest dodanie dwóch kolejnych form kosztów kwalifikowalnych, a mianowicie: kwot ryczałtowych oraz standardowych taryf zryczałtowanych stawek kosztów jednostkowych.

(2)

(1)  Opinia z  dnia 25  lutego  2009  r. (dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym). (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 2 kwietnia 2009 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 5 maja 2009 r. (3)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 25. (4)  Dz.U. L 210 z 31.7.2006, s. 12.

W celu zapewnienia pewności prawa w  odniesieniu do kwalifikowalności wydatków, uproszczenie to powinno mieć zastosowanie do wszystkich dotacji z EFS. Konieczne jest zatem stosowanie niniejszego rozporządzenia z mocą wsteczną od dnia 1  sierpnia  2006  r., to jest daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1081/2006.

(7)

Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1081/2006,

L 126/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2009

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

2) dodaje się akapity w brzmieniu: „Opcje, o których mowa w lit. b) ppkt (i)–(iii), można łączyć wyłącznie w przypadku, gdy każda z nich dotyczy innej ka­ tegorii kosztów kwalifikowalnych lub w przypadku, gdy sto­ sowane są do odrębnych projektów w  ramach tej samej operacji. Koszty, o których mowa w lit. b) ppkt (i)–(iii), ustala się z wy­ przedzeniem na podstawie rzetelnej, sprawiedliwej i weryfi­ kowalnej kalkulacji. Kwota ryczałtowa, o której mowa w lit. b) ppkt (iii), nie może przekraczać 50 000 EUR.”. Artykuł  2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w  życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 sierpnia 2006 r.

Artykuł 1 W art. 11 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 wprowadza się następujące zmiany: 1) litera b) otrzymuje brzmienie: „b) w przypadku dotacji i grantów: (i) koszty pośrednie, zadeklarowane ryczałtowo, do wysokości 20 % bezpośrednich kosztów operacji;

(ii) koszty zryczałtowane, wyliczone na podstawie standardowych taryf zryczałtowanych kosztów jed­ nostkowych ustalonych przez dane państwo członkowskie; (iii) kwoty ryczałtowe pokrywające w całości lub w czę­ ści koszty operacji;”;

Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości  i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 6 maja 2009 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

J. KOHOUT

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 13 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L126 - 11 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 399/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 5 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 3 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.