Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 11

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 11

21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/11

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) NR 400/2009 z dnia 23  kwietnia  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady  (WE) nr  2223/96 w  sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych  i  regionalnych we Wspólnocie w  odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1,

(5)

między innymi poprzez uzupełnienie go nowymi elemen­ tami innymi niż istotne, środki te należy przyjąć zgodnie z  procedurą regulacyjną połączoną z  kontrolą, określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2223/96,

uwzględniając wniosek Komisji, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 W rozporządzeniu (WE) nr 2223/96 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Zmiany metodologii ESA  95, których celem jest wy­ jaśnienie i poprawa jej treści, są przyjmowane przez Komisję przy założeniu, że nie zmieniają one podstawowych koncep­ cji, nie wymagają dodatkowych zasobów dla ich stosowa­ nia i nie powodują wzrostu przychodów własnych. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniej­ szego rozporządzenia, między innymi poprzez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączo­ ną z kontrolą, o której mowa w art. 4 ust. 2.”; 2) artykuł 3 ust. 2 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „W granicach ustalonych w art. 2 ust. 2 wszelkie zmiany — nowe tabele, państwa lub regiony — dotyczące danych wy­ maganych od państw członkowskich są przyjmowane przez Komisję. Środki te, mające na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego rozporządzenia, między innymi po­ przez uzupełnienie go, przyjmuje się zgodnie z  procedurą regulacyjną połączoną z  kontrolą, o  której mowa w  art.  4 ust. 2.”; 3) artykuł 4 otrzymuje brzmienie:

Rozporządzenie Rady  (WE) nr  2223/96 (2) przewiduje przyjęcie niektórych środków zgodnie z  decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia­ jącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (3). Decyzja  1999/468/WE została zmieniona decyzją Rady  2006/512//WE (4), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z  kontrolą dla środków o  zasięgu ogólnym, mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedu­ rą, o której mowa w art. 251 Traktatu, między innymi po­ przez skreślenie niektórych z tych elementów lub dodanie nowych, innych niż istotne elementów. Zgodnie ze wspólnym oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Rady  i  Komisji (5) w  sprawie decyzji 2006/512/WE, aby procedura regulacyjna połączo­ na z  kontrolą była stosowana do aktów, które zostały przyjęte zgodnie z  procedurą, o  której mowa w  art.  251 Traktatu, i weszły już w życie, akty te muszą zostać dosto­ sowane zgodnie z odpowiednimi procedurami. W odniesieniu do rozporządzenia (WE) nr 2223/96 nale­ ży przyznać Komisji uprawnienia zwłaszcza do przyjmo­ wania zmian w  metodologii Europejskiego Systemu Rachunków  1995 oraz podejmowania decyzji w  sprawie zmian wymaganych od państw członkowskich. Ponieważ środki te mają ogólny zasięg i mają na celu zmianę elemen­ tów innych niż istotne rozporządzenia (WE) nr 2223/96,

(2)

(3)

(4)

„Artykuł  4 1. Komisja jest wspierana przez Komitet ds. Programu Statystycznego (zwany dalej »Komitetem«). 2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art.  5a ust.  1–4 oraz art.  7 decyzji  1999/468/WE, z uwzględnieniem jej art. 8.”.

(1)  Opinia Parlamentu Europejskiego z dnia 18 listopada 2008 r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym)  i  decyzja Rady z dnia dnia 5 marca 2009 r. (2)  Dz.U. L 310 z 30.11.1996, s. 1. (3)  Dz.U. L 184 z 17.7.1999, s. 23. (4)  Dz.U. L 200 z 22.7.2006, s. 11. (5)  Dz.U. C 255 z 21.10.2006, s. 1.

L 126/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

21.5.2009

Artykuł  2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie wiąże w  całości  i  jest bezpośrednio stosowane we wszystkich pań­ stwach członkowskich. Sporządzono w Strasburgu dnia 23 kwietnia 2009 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

H.-G. PÖTTERING

W imieniu Rady

P. NEČAS

Przewodniczący

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 13 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L126 - 9 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 399/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 5 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 3 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

 • Dz. U. L126 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.