Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 13

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 13

Strona 1 z 9
21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/13

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY (WE) NR 401/2009 z dnia 23  kwietnia  2009  r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji  i  Obserwacji Środowiska

(wersja  ujednolicona) PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 175, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

(8)

Podmioty te powinny stanowić podstawę dla Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska, koordynowanej na poziomie wspólnotowym przez Europejską Agencję Środowiska. Zasady ogólne oraz ograniczenia regulujące korzystanie z prawa dostępu do dokumentów, przewidziane w art. 255 Traktatu, zostały określone w  rozporządzeniu  (WE) nr  1049/2001 Parlamentu Europejskiego  i  Rady z  dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do doku­ mentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (5). Agencja powinna współpracować z istniejącymi struktura­ mi na poziomie wspólnotowym, aby zapewnić pełne sto­ sowanie ustawodawstwa wspólnotowego w  zakresie środowiska. Status i struktura Agencji powinny odpowiadać obiektyw­ nemu charakterowi wyników, które ma dostarczać, i  umożliwić jej spełnianie swoich funkcji w  ścisłej współpracy z  istniejącymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi. Agencja powinna uzyskać pełną autonomię, utrzymując jednocześnie bliskie związki z  instytucjami Wspólno­ ty i państwami członkowskimi. Pożądane jest, aby Agencja była otwarta dla innych pań­ stw, które podzielają troskę Wspólnoty  i  państw człon­ kowskich o  realizację celów Agencji, na mocy umów zawieranych między tymi państwami a Wspólnotą,

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (9)

Rozporządzenie Rady  (EWG) nr  1210/90 z  dnia 7  ma­ ja  1990  r. w  sprawie ustanowienia Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informa­ cji  i  Obserwacji Środowiska (3) zostało kilkakrotnie zna­ cząco zmienione (4). W  celu zapewnienia jego jasności  i  zrozumiałości należy sporządzić jego wersję ujednoliconą. W Traktacie przewidziano opracowanie  i  wprowadzenie w życie polityki Wspólnoty w dziedzinie środowiska, a tak­ że określono jej cele oraz dotyczące jej zasady. Wymagania w zakresie ochrony środowiska mają być czę­ ścią składową polityki Wspólnoty w innych dziedzinach. Wspólnota, zgodnie z  art.  174 Traktatu, przygotowując działania odnoszące się do środowiska, ma brać pod uwa­ gę między innymi dostępne dane naukowe i techniczne. Gromadzenie, przetwarzanie  i  analiza danych na temat środowiska w  skali Europy są konieczne do zapewnienia obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych informa­ cji, które umożliwią Wspólnocie  i  państwom członkow­ skim podjęcie niezbędnych środków zmierzających do ochrony środowiska, ocenę wyników tych posunięć  i  za­ pewnią należyte informowanie opinii publicznej o  stanie środowiska. Istnieją już we Wspólnocie i w państwach członkowskich podmioty zapewniające te informacje i usługi.

(10)

(11)

(2)

(12)

(3)

(4)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

(5)

Artykuł  1 1. Niniejsze rozporządzenie ustanawia Europejską Agencję Środowiska, zwaną dalej „Agencją”, i zmierza do utworzenia Eu­ ropejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska. 2. Aby osiągnąć cele w zakresie ochrony i poprawy środowi­ ska, które zostały określone w  Traktacie  i  w  kolejnych progra­ mach działania Wspólnoty w  dziedzinie środowiska, oraz w zakresie zrównoważonego rozwoju Agencja i Europejska Sieć Informacji  i  Obserwacji Środowiska zapewniają Wspólno­ cie i państwom członkowskim: a) obiektywne, wiarygodne  i  porównywalne informacje, które umożliwią Wspólnocie i państwom członkowskim podjęcie

(6)

(1)  Dz.U. C 162 z 25.6.2008, s. 86. (2)  Opinia Parlamentu Europejskiego z  dnia 19  lutego  2008  r. (dotych­ czas nieopublikowana w  Dzienniku  Urzędowym) oraz decyzja Rady z dnia 23 marca 2009 r. (3)  Dz.U. L 120 z 11.5.1990, s. 1. (4)  Zob. załącznik II.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 13 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 11 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 399/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 5 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 3 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

 • Dz. U. L126 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.