Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 3

Strona 1 z 2
21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/3

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) NR 397/2009 z dnia 6  maja  2009  r. zmieniające rozporządzenie  (WE) nr  1080/2006 w  sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w  budownictwie mieszkaniowym

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 162, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

(6)

Europejski Trybunał Obrachunkowy w swoim sprawozda­ niu rocznym za rok 2007 zalecił, aby organy prawodaw­ cze oraz Komisja były gotowe do ponownego rozważenia założeń koncepcyjnych przyszłych programów wydatków, z  należytym uwzględnieniem uproszczenia podstawy ob­ liczenia kosztów kwalifikowalnych  i  szerszego wykorzy­ stania płatności opartych na kwotach  i  stawkach ryczałtowych, zamiast zwracania „kosztów rzeczywistych”. W celu zapewnienia koniecznych uproszczeń w zarządza­ niu, administracji i sprawowaniu kontroli w odniesieniu do działań objętych dotacją EFRR, w szczególności w kontek­ ście systemu zwrotów uwarunkowanych wynikami, wła­ ściwe jest dodanie trzech kolejnych form kosztów kwalifikowalnych, a  mianowicie: kosztów pośrednich, kwot ryczałtowych oraz standardowych taryf zryczałtowa­ nych stawek kosztów jednostkowych. W celu zapewnienia pewności prawa w  odniesieniu do kwalifikowalności wydatków, takie dodatkowe formy kosztów kwalifikowalnych powinny mieć zastosowanie do wszystkich dotacji z EFRR. Konieczne jest zatem stosowa­ nie z mocą wsteczną od dnia 1 sierpnia 2006 r., to jest od daty wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1080/2006. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 1080/2006,

po konsultacji z Komitetem Regionów, stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

(7)

W celu wzmocnienia potencjału Europy w zakresie długo­ trwałego  i  zrównoważonego wzrostu Komisja przyjęła w  dniu 26  listopada  2008  r. komunikat w  sprawie Euro­ pejskiego planu naprawy gospodarczej podkreślający zna­ czenie podejmowania inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków, łącznie z  sektorem budownictwa mieszkaniowego. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) wspie­ ra inwestycje w  sektorze budownictwa mieszkaniowego, łącznie z  efektywnością energetyczną, jedynie na rzecz państw członkowskich, które przystąpiły do Unii Europej­ skiej w dniu 1 maja 2004 r. lub po tej dacie, w przypadku gdy spełnione są warunki określone w art. 7 ust. 2 rozpo­ rządzenia  (WE) nr  1080/2006 Parlamentu Europejskie­ go  i  Rady (3). Takie wsparcie dla efektywności energetycznej oraz inwestycji w energię odnawialną w sek­ torze budownictwa mieszkaniowego powinno być udo­ stępnione dla wszystkich państw członkowskich. Należy udzielić wsparcia inwestycjom podejmowanym w  ramach systemów publicznych zgodnie z  celami dyrektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końco­ wego wykorzystania energii i usług energetycznych (4). W celu zapewnienia spełnienia celów polityki spójności określonych w  art.  158 Traktatu, interwencje powinny wspierać spójność społeczną.

(8)

(2)

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 W art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 wprowadza się na­ stępujące zmiany: 1) dodaje się ustęp w brzmieniu: „1a. W każdym państwie członkowskim wydatki na zwiększanie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie energii odnawialnej w  istniejącym budownictwie mieszka­ niowym są kwalifikowalne do kwoty 4 % całkowitej alokacji z EFRR.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 13 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L126 - 11 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 9 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 399/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 5 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.