Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 9

Tytuł:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 399/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/98 w sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

Data ogłoszenia:2009-05-21


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 9

Strona 1 z 2
21.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 126/9

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  I  RADY  (WE) NR 399/2009 z dnia 23  kwietnia  2009  r. zmieniające rozporządzenie Rady  (WE) nr  1172/98 w  sprawie sprawozdań statystycznych w odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, w zakresie uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 285 ust. 1, uwzględniając wniosek Komisji, uwzględniając opinię Ekonomiczno-Społecznego (1), Europejskiego Komitetu

W związku z  tym rozporządzenie  (WE) nr  1172/98 po­ winno zostać odpowiednio zmienione,

PRZYJMUJĄ NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1 Zmiany W rozporządzeniu (WE) nr 1172/98 wprowadza się następujące zmiany: 1) artykuł 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Komisja przyjmuje dostosowanie charakterystyki gro­ madzenia danych i zawartość załączników. Środek ten, ma­ jący na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego aktu, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączo­ ną z kontrolą, o której mowa w art. 10 ust. 3.”; 2) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  4 Dokładność wyników Metody gromadzenia  i  przetwarzania danych są ustalone w  taki sposób, aby wyniki statystyczne przekazane przez państwa członkowskie odpowiadały minimalnemu standar­ dowi dokładności, biorąc pod uwagę charakterystykę struk­ tury transportu drogowego w  państwach członkowskich. Standardy te przyjmuje Komisja. Środek ten, mający na celu zmianę elementów innych niż istotne niniejszego aktu, po­ przez jego uzupełnienie, przyjmuje się zgodnie z procedurą regulacyjną połączoną z  kontrolą, o  której mowa w  art.  10 ust. 3.”; 3) artykuł 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Ustalenia dotyczące przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, wraz z tabelami statystycznymi, o ile istnieją, utworzonymi na podstawie tych danych, są określane zgod­ nie z procedurą zarządzania, o której mowa w art. 10 ust. 2.”; 4) artykuł 6 otrzymuje brzmienie: „Artykuł  6 Upowszechnianie wyników Przepisy dotyczące upowszechniania wyników statystycz­ nych w  odniesieniu do transportu drogowego rzeczy, łącz­ nie ze strukturą  i  zawartością wyników, które mają być upowszechniane, przyjmuje się zgodnie z  procedurą zarzą­ dzania, o której mowa w art. 10 ust. 2.”; 5) skreśla się art. 9;

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu (2), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady  (WE) nr  1172/98 (3) stanowi, że określone środki mają zostać przyjęte zgodnie z  decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawia­ jącą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (4). Decyzja  1999/468/WE została zmieniona decyzją Rady  2006/512/WE (5), która wprowadziła procedurę regulacyjną połączoną z  kontrolą dla przyjęcia środków o zasięgu ogólnym i mających na celu zmianę elementów innych niż istotne aktu podstawowego przyjętego zgodnie z procedurą określoną w art. 251 Traktatu. Zgodnie z  oświadczeniem Parlamentu Europejskiego, Ra­ dy i Komisji (6) w sprawie decyzji 2006/512/WE, aby pro­ cedura regulacyjna połączona z  kontrolą była stosowana do aktów, które zostały przyjęte zgodnie z  procedurą, o  której mowa w  art.  251 Traktatu, i  weszły już w  życie, akty te muszą zostać dostosowane zgodnie z odpowiedni­ mi procedurami. W przypadku rozporządzenia  (WE) nr  1172/98 Komisja powinna zostać w  szczególności upoważniona do dosto­ sowania charakterystyki gromadzenia danych i zawartości załączników, a  także do wyznaczenia minimalnych stan­ dardów dokładności wyników statystycznych przekazywa­ nych przez państwa członkowskie oraz warunków stosowania wspomnianego rozporządzenia, wraz ze środ­ kami potrzebnymi do jego dostosowania do postępu eko­ nomicznego  i  technicznego. Ponieważ środki te mają zasięg ogólny i mają na celu zmianę elementów innych niż istotne tego rozporządzenia, powinny one być przyjmo­ wane zgodnie z  procedurą regulacyjną połączoną z  kon­ trolą określoną w art. 5a decyzji 1999/468/WE.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 126 POZ 9 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L126 - 13 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 401/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska (wersja ujednolicona)

 • Dz. U. L126 - 11 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 400/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2223/96 w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych we Wspólnocie w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 5 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 398/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, w odniesieniu do uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji

 • Dz. U. L126 - 3 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 397/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w odniesieniu do kwalifikowalności efektywności energetycznej i inwestycji w energię odnawialną w budownictwie mieszkaniowym

 • Dz. U. L126 - 1 z 200921.5.2009

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 396/2009 z dnia 6 maja 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1081/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego w celu rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.