Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 11

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzonych przez Francję (C 29/05 (ex NN 57/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 203)

Data ogłoszenia:2009-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 11

Strona 1 z 12
26.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 127/11

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzonych przez Francję (C 29/05 (ex NN 57/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 203)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2009/402/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 88 ust. 2 akapit pierwszy,

o przedłużenie terminu wyznaczonego na odpowiedź na wniosek Komisji o udzielenie informacji. Pismem z dnia 22 lipca 2003 r., zarejestrowanym dnia 25 lipca 2003 r., Francja przekazała informacje dotyczące charakteru finansowanych działań oraz tabele przedstawiające podział środków publicznych przeznaczonych na poszczególne rodzaje produkcji w latach 1998–2002.

po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag zgodnie z art. 88 ust. 2 akapit pierwszy Traktatu i uwzględniając otrzymane odpowiedzi,

(5)

Środek został następnie włączony do rejestru niezgło­ szonej pomocy pod numerem NN 57/05.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

I. PROCEDURA (1)

Decyzja Komisji o wszczęciu postępowania została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (1). Komisja zwróciła się do pozostałych państw członkow­ skich i zainteresowanych stron o przedstawienie uwag dotyczących wspomnianej pomocy.

W związku z otrzymaną skargą dnia 31 lipca 2002 r. Komisja skierowała do Francji pismo, w którym zwróciła się o udzielenie informacji na temat niezgłoszonej pomocy krajowej w sektorze owoców i warzyw, której Francja miałaby udzielać od kilku lat w kontekście programów określanych jako „plany interwencyjne”, „plany strategiczne” lub „plany koniunkturalne” (zwanych dalej „planami interwencyjnymi”).

(7)

Francja zwróciła się o dodatkowy czas na odpowiedź pismem z dnia 5 sierpnia 2005 r., zarejestrowanym dnia 9 sierpnia 2005 r. Francja przesłała uwagi pismem z dnia 4 października 2005 r., zarejestrowanym dnia 6 października 2005 r.

(8) (2)

Dnia 21 października 2002 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz francuskich i służb Komisji.

(3)

Pismem z dnia 26 grudnia 2002 r., zarejestrowanym dnia 2 stycznia 2003 r., Francja dostarczyła informacje, które potwierdziły, że pomocy tej udzielano do 2002 r.

(4)

Pismem z dnia 16 kwietnia 2003 r. Komisja zwróciła się do Francji z wnioskiem o dostarczenie pełnego wykazu pomocy przyznanej w ramach „planów interwencyjnych”, z podziałem na środki i rodzaje produkcji, zawierającego wielkość pomocy przeznaczonej na każdy środek oraz dokładny czas trwania programów. Pismem z dnia 30 kwietnia 2003 r. Francja zwróciła się

Pismem z dnia 22 października 2005 r., zarejestro­ wanym dnia 24 października 2005 r., Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanej strony – Zrzeszenia Rolni­ czych Komitetów Ekonomicznych (Fédération des Comités Economiques Agricoles), należących do sektora produkcji owoców i warzyw (zwanego dalej FEDECOM), które skupia rolnicze komitety ekonomiczne i zrzeszenia specjalizujące się w sektorze owoców i warzyw. Uwagi te przesłano władzom francuskim pismem z dnia 1 grudnia 2005 r. Władze francuskie odpowiedziały z kolei pismem z dnia 28 grudnia 2005 r., w którym wyraziły zgodę na przekazanie FEDECOM pism z dnia 26 grudnia 2002 r. i z dnia 22 lipca 2003 r. W tym samym piśmie władze francuskie przekazały sprosto­ wanie do dostarczonych uprzednio tabel finansowych. Pismem z dnia 18 stycznia 2006 r. wspomniane pisma zostały przekazane FEDECOM.

(1) Dz.U. C 233 z 22.9.2005, s. 21.

L 127/12

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.5.2009

II. OPIS ŚRODKA POMOCY (9)

W wyniku anonimowej skargi Komisja weszła w posiadanie licznych dokumentów potwierdzających istnienie we Francji pomocy państwa przyznawanej w sektorze owoców i warzyw. Środki publiczne państwowej agencji Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l’Horticulture (zwanej dalej ONIFLHOR) były przyznawane producentom za pośred­ nictwem rolniczych komitetów ekonomicznych w celu przeprowadzenia działań wspierających rynek owoców i warzyw.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 11 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 21 z 200926.5.2009

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r. (  Dz.U. L 125 z 21.5.2009)

 • Dz. U. L127 - 10 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2013

 • Dz. U. L127 - 9 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2012

 • Dz. U. L127 - 8 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania diet służbowych przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L127 - 7 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L127 - 5 z 200926.5.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/51/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej nikosulfuronu (1)

 • Dz. U. L127 - 3 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Kölsch (ChOG))

 • Dz. U. L127 - 1 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.