Logowanie

Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 21

Tytuł:

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r. (  Dz.U. L 125 z 21.5.2009)

Data ogłoszenia:2009-05-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 21

26.5.2009

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

SPROSTOWANIA

L 127/21

Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 423/2009 z dnia 20 maja 2009 r. dotyczącego wydawania pozwoleń na przywóz ryżu w ramach kontyngentów taryfowych otwartych rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007 dla podokresu maj 2009 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 125 z dnia 21 maja 2009 r.) Strona 68, załącznik do rozporządzenia (WE) nr 423/2009 otrzymuje brzmienie: „ZAŁĄCZNIK Ilości, które mają zostać przydzielone w podokresie obowiązywania kontyngentu maj 2009 r., oraz ilości dostępne w następnym podokresie obowiązywania kontyngentu, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1529/2007

Całkowite ilości dostępne w podokresie wrzesień 2009 r. (w kg)

Pochodzenie/produkt

Numer porządkowy

Współczynnik przydziału dla podokresu maj 2009 r.

Państwa stanowiące część regionu CARIFORUM (art. 1 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1529/2007) — kody CN 1006, z wyjątkiem kodu CN 1006 10 10 KTZ (art. 1 ust. 2 lit. a) i b) rozpo­ rządzenia (WE) nr 1529/2007 — kod CN 1006 a) Antyle Holenderskie i Aruba: b) najsłabiej rozwinięte KTZ:

09.4220

— (2 )

130 197 633

09.4189 09.4190

— (2 ) — (1 )

21 500 000 10 000 000

(1) brak współczynnika przydziału dla tego podokresu: Komisja nie otrzymała żadnego wniosku o wydanie pozwolenia. (2) ilości wnioskowane są mniejsze niż ilości dostępne lub im równe: wszystkie wnioski mogą zostać zatem przyjęte.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2009 NR 127 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L127 - 11 z 200926.5.2009

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie „planów interwencyjnych” w sektorze owoców i warzyw wprowadzonych przez Francję (C 29/05 (ex NN 57/05)) (notyfikowana jako dokument nr C(2009) 203)

 • Dz. U. L127 - 10 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2013

 • Dz. U. L127 - 9 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wyznaczenia Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2012

 • Dz. U. L127 - 8 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie dostosowania diet służbowych przewidzianych w decyzjach 2003/479/WE i 2007/829/WE dotyczących zasad mających zastosowanie do ekspertów krajowych i krajowego personelu wojskowego oddelegowanych do Sekretariatu Generalnego Rady

 • Dz. U. L127 - 7 z 200926.5.2009

  Decyzja Rady z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie mianowania do Komitetu Regionów członka i zastępcy członka z Niemiec

 • Dz. U. L127 - 5 z 200926.5.2009

  Dyrektywa Komisji 2009/51/WE z dnia 25 maja 2009 r. zmieniająca dyrektywę Rady 91/414/EWG w zakresie specyfikacji substancji czynnej nikosulfuronu (1)

 • Dz. U. L127 - 3 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 430/2009 z dnia 25 maja 2009 r. zatwierdzające inne niż nieznaczne zmiany specyfikacji nazwy zarejestrowanej w rejestrze chronionych nazw pochodzenia i chronionych oznaczeń geograficznych (Kölsch (ChOG))

 • Dz. U. L127 - 1 z 200926.5.2009

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2009 z dnia 25 maja 2009 r. ustanawiające standardowe wartości celne w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.